Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12233
Title: Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування
Authors: Шевченко, І. Ю.
Keywords: автомобілебудування
конкурентоспроможність
державна стратегія
автомобилестроение
конкурентоспособность
государственная стратегия
automotive industry
competitiveness
government strategy
Issue Date: 2018
Citation: Шевченко І. Ю. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування [Текст] / І. Ю. Шевченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 4 (125). - С. 49-61.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Важливою частиною вітчизняного машинобудівного комплексу є автомобілебудування, представлене, переважно, легковим і вантажним автомобілебудуванням, а також автобусобудуванням. Ні для кого нині не є секретом, що підприємства автомобілебудування України переживають скрутні часи, зазвичай не витримуючи потужної конкуренції з боку зарубіжних автовиробників. У таких умовах, як ніколи раніше, гостро постає питання щодо нагальної потреби в активізації державної підтримки вітчизняних автовиробників. Передбачається, що реалізація державної стратегії розвитку автомобілебудування матиме різний вплив на конкретних автомобілебудівних підприємствах з огляду на різний рівень їх конкурентоспроможності. Таким чином, актуальним є проведення дослідження в галузі розроблення методичного підґрунтя оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств. Метою статті є розвиток методичних засад оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. У дослідженні використано такі методи: монографічний метод і метод теоретичного узагальнення – для виявлення найбільш широко використовуваних методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств; метод аналізу та синтезу – для формування методики оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Розроблено методику оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств на базі поєднання елементів інтегрального та матричного підходів. Пропонована методика, на відміну від вже наявних у науковій літературі, не лише дає змогу ідентифікувати рівень конкурентоспроможності автовиробників за значеннями інтегральних індексів, а й виявляти етапи їх життєвого циклу. Синтез результатів оцінювання рівня конкурентоспроможності автовиробників та виявлення етапів їх життєвого циклу є основою для побудови матриці розвитку автомобілебудівних підприємств, яка, своєю чергою, є підґрунтям формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Розроблення методичного інструментарію з оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств сприяє подальшому розвитку методичних засад державного регулювання забезпечення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування в напрямі посилення цільової спрямованості та, відповідно, підвищення ефективності управлінського впливу.
Важной частью отечественного машиностроительного комплекса являются автомобилестроение, представленное главным образом легковым и грузовым автомобилестроением, а также автобусостроением. Ни для кого сейчас не секрет, что предприятия автомобилестроения Украины переживают трудные времена, обычно не выдерживая мощной конкуренции со стороны зарубежных автопроизводителей. В таких условиях, как никогда раньше, остро стоит вопрос о насущной потребности в активизации государственной поддержки отечественных автопроизводителей. Предполагается, что реализация государственной стратегии развития автомобилестроения будет иметь различное влияние на конкретных автомобилестроительных предприятиях с учетом разного уровня их конкурентоспособности. Таким образом, актуальным является проведение исследования в направлении разработки методического инструментария оценки конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий. Целью статьи является развитие методических основ оценки конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий в контексте формирования государственной стратегии развития автомобилестроения. В исследовании использованы такие методы: монографический метод и метод теоретического обобщения – для выявления наиболее широко используемых методических подходов к оценке конкурентоспособности предприятий; метод анализа и синтеза – для формирования методики оценки конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий в контексте формирования государственной стратегии развития автомобилестроения. Разработана методика оценки конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий на базе сочетания элементов интегрального и матричного подходов. Предложенная методика, в отличие от уже имеющихся в научной литературе, не только позволяет идентифицировать уровень конкурентоспособности автопроизводителей по значениям интегральных индексов, но и выявлять этапы их жизненного цикла. Синтез результатов оценки уровня конкурентоспособности автопроизводителей и выявления этапов их жизненного цикла является основой для построения матрицы развития автомобилестроительных предприятий, которая, в свою очередь, является основой формирования государственной стратегии развития автомобилестроения. Разработка методического инструментария по оценке конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий способствует дальнейшему развитию методических основ государственного регулирования обеспечения конкурентоспособности предприятий автомобилестроения в сторону усиления целевой направленности и, тем самым, повышения эффективности управленческого воздействия.
An important part of domestic machine-building sector is the automotive industry represented mainly by car, truck and bus manufacturing. It is hardly a secret nowadays that the Ukrainian automotive industry is facing tough times, thus failing to withstand strong competition from foreign car manufacturers. In this context, as never before, the issue to enhance the government support of domestic automakers is of a critical importance. It is expected that the implementation of government strategy for automotive industry development will have different effects at discrete automotive companies subject to their different competitiveness level. Hence, there is a need to conduct a research on developing a methodological toolkit for the automotive company competitiveness evaluation. The research objective is to construct a methodological framework to assess automotive manufacturers’ competitiveness in the context of building the government strategy to enhance the automotive industry development. The study has employed the following methods: a monographic method and the method of theoretical generalization to identify the most widely used methodological approaches to company competitiveness assessment; a method of analysis and synthesis for elaborating a methodology to assess the automotive industry competitiveness in the context of building the government strategy for automotive industry development. Based on the combination of integral and matrix approaches, an evaluation framework to estimate the automotive company competitiveness has been designed. The method suggested, in contrast to other techniques described in academic literature, allows for the identification of car manufacturers competitiveness by integral indices values along with revealing the stages of their life cycle. The synthesis of the results of automakers competitiveness estimation and identification of the stages in their life cycle laid the foundation for the construction of the automotive industry development matrix which in turn is the basis for tailoring of government strategy to enhance the automotive industry development. Working out a set of methodological tools to evaluate the competitiveness of the automotive industry contributes to further development of methodical framework of government regulation in terms of facilitating the automotive industry competitiveness towards its focus differentiation, thus increasing the managerial effectiveness.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.4.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12233
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V125_P049-061.pdf373,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.