Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12234
Title: Аналіз співробітників компанії як носіїв корпоративної культури
Authors: Афанасьєва, О. М.
Кошарна, В. В.
Keywords: етика бізнесу
корпоративна культура
управлінська етика
персонал
культура організації
мотивація
коучинг
этика бизнеса
корпоративная культура
управленческая этика
культура организации
мотивация
business ethics
corporate culture
management ethics
personnel
organization culture
motivation
coaching
Issue Date: 2018
Citation: Афанасьєва О. М. Аналіз співробітників компанії як носіїв корпоративної культури [Текст] / О. М. Афанасьєва, В. В. Кошарна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 4 (125). - С. 62-68.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті проаналізовано основні фактори, що мають вплив на формування та становлення корпоративної культури. Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Поняття корпоративної культури є відносно новим і недостатньо висвітленим з наукової точки зору як у нашій країні, так і за кордоном. Людина є фундаментом будь-якої компанії, в той же час, будь-яка організація спрямовує свою діяльність на людину. Різноманіття організаційної культури, яке кожен індивід привносить в організацію, вражає своєю багатогранністю. Такий широкий спектр визначається унікальністю кожного індивіду. Генетична база унікальна для кожної людини, що обумовлює різноманіття людей на планеті. Подвійну роль у побудові корпоративної культури вітчизняних комерційних структур відіграє індивідуалізм українців, обумовлений специфікою громадського життя. Оскільки утворення акціонерного капіталу здійснюється за принципом «через індивідуальне до колективного», з опосередкованим правом володіння, ця риса національного характеру сприяє формуванню норм корпоративної філософії. Надано визначення поняттю «корпоративної культури» як системі цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також дійових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів тощо, що склалася в організації або її підрозділах за час діяльності та які приймаються більшістю співробітників. Найбільш ефективною є система керівництва, в основі якої лежить заохочувальна практика. Сумлінне, ініціативне виконання розпоряджень керівництва, інтенсивна й творча робота виявляються в цьому разі залежно від системи винагороди. Стимулювання повинно бути вагомим для виконавця і посильним для фірми. Досліджено теоретичні й практичні аспекти формування корпоративної культури людини. Визначено місце персоналу у формуванні ефективності роботи підприємства. Доведено необхідність впровадження тренінгів, таких як коучинг, для розвитку персоналу.
В статье проанализированы основные факторы, влияющие на формирование и становление корпоративной культуры. В последнее время вопросы корпоративной культуры, особенно в крупных организациях, все больше привлекает внимание теоретиков и практиков управления. Понятие корпоративной культуры является относительно новым и недостаточно изученым с научной точки зрения как в нашей стране, так и за рубежом. Человек является фундаментом любой компании, в то же время, любая организация направляет свою деятельность на человека. Многообразие организационной культуры, которое каждый индивид привносит в организацию, поражает своей многогранностью. Такой спектр определяется уникальностью каждого индивида. Генетическая база уникальна для каждого человека, обусловливает многообразие людей на планете. Двойную роль в построении корпоративной культуры отечественных коммерческих структур играет украинский индивидуализм, обусловленный спецификой общественной жизни. Поскольку формирование акционерного капитала осуществляется по принципу «от индивидуального к коллективному», с опосредованным правом владения, эта черта национального характера способствует формированию норм корпоративной философии. Дано определение понятию «корпоративной культуры» как системы ценностей, убеждений, верований, представлений, ожиданий, символов, а также действующих принципов, норм поведения, традиций, ритуалов и т.д., которые сложились в организации или ее подразделениях за время деятельности и которые принимаются большинством сотрудников. Наиболее эффективной является система управления, в основе которой лежит поощрительная практика. Добросовестное, инициативное выполнение распоряжений руководства, интенсивная и творческая работа в этом случае зависят от системы вознаграждения. Стимулирование должно быть весомым для исполнителя и посильным для фирмы. Исследованы теоретические и практические аспекты формирования корпоративной культуры человека. Определено место персонала в формировании эффективности работы предприятия. Доказана необходимость внедрения тренингов, таких как коучинг, для развития персонала.
The paper explores the key factors affecting the corporate culture formation and development. Recently, the issues of corporate culture, especially in large organizations, trigger the focused attention of a number of management theorists and practitioners. It is a relatively new and insufficiently researched concept, both in this country and abroad. People make the foundation of any company, conversely any organization directs its activities towards a person fostering a multifaceted diversity of organizational culture brought in by each employee. This wide spectrum of variety is shaped by the uniqueness of each individual. Each person’s genetic background is exceptional which stems from people’s diversity of the universe. Ukrainian national individualism specified by the nature of social life plays a dual role in building a corporate culture domain of domestic business structures. Given the equity capital formation under the indirect ownershipbased principle of “from individual to collective”, this feature of a national character contributes to corporate philosophy tailoring. The paper suggests a definition of the “corporate culture” concept as a set of values, beliefs, opinions, perceptions, expectations, symbols as well as behavior norms and patterns, traditions, rituals, etc. that have developed in the organization or its divisions during its life cycle and which are accepted by the majority of employees. The system of leadership based on encouraging practices is proved to be most effective. Diligent, initiative performance of management instructions, hard creative work in this case depend on the remuneration policy. Thus, incentives should be meaningful for a performer and feasible for a firm. Insights to a range of theoretical and practical aspects in building employee’s corporate culture are provided. The personnel particular role in facilitating the enterprise performance efficiency is revealed. The paper verifies the need to implement coaching in terms of effective training practices for staff development.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.4.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12234
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V125_P062-068.pdf179,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.