Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12235
Title: Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці
Authors: Зима, О. Г.
Небилиця, О. А.
Архипова, Д. Є.
Брусніцина, Д. Е.
Keywords: екологічний менеджмент на підприємстві
екологічна безпека
охорона навколишнього середовища
стандарт ISO 14000
соціально відповідальна економіка
экологический менеджмент на предприятии
экологическая безопасность
охрана окружающей среды
социально ответственная экономика
enterprise environmental management
environmental safety
environmental protection
ISO 14000 standard
socially responsible economy
Issue Date: 2018
Citation: Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці [Текст] / О. Г. Зима, О. А. Небилиця, Д. Є. Архипова, Д. Е. Брусніцина // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 4 (125). - С. 69-75.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто структуру екологічного менеджменту, напрями природоохоронної діяльності та види екологічних робіт на підприємстві. У системі заходів щодо стимулювання екологічної та енергозберігаючої діяльності дуже важливими є розробка та цілеспрямоване використання економічного механізму впливу на виробництво, що створює умови для підвищення безпосередньої матеріальної зацікавленості робочої сили підприємств у забезпеченні раціонального використання, захисту та відтворення природних ресурсів. Цей механізм базується на методах економічного управління, сутність яких полягає в управлінні інтересами та через інтереси. Економічні методи охоплюють планування, економічний облік та економічні стимули. Ці методи впливають на хід виробництва за допомогою використання економічних інструментів, таких як ціноутворення, фінансування, кредитування, матеріальні санкції та стимули, довгострокові економічні стандарти тощо. Досліджено особливості застосування системи екологічного менеджменту на підприємстві відповідно до українських і міжнародних стандартів. Визначено позитивні і негативні сторони ведення екологічного менеджменту. Система екологічного менеджменту є частиною загальної системи управління підприємством, яка включає організаційну структуру, планування, розподіл обов'язків, практичні методи, процедури, процеси та ресурси, необхідні для розробки, впровадження, та аналізу екологічної політики. Приймаючи рішення на користь такої системи, керівники виходять з його фінансових переваг (заощадження ресурсів і фондів, підвищення ефективності виробництва, розвиток потенційних ринків) та ризики, пов'язані з неадекватним ставленням до екологічних аспектів роботи підприємства, які система дозволить кардинально змінити (аварії, регуляторні санкції, труднощі із залученням нових, переважно іноземних, інвесторів, отримання банківського кредиту споживачами тощо).
В статье рассмотрены структура экологического менеджмента, направления природоохранной деятельности и виды экологических работ на предприятии. В системе мер по стимулированию экологической и энергосберегающей деятельности очень важным являются разработка и целенаправленное использование экономического механизма воздействия на производство, создающего условия для повышения непосредственной материальной заинтересованности рабочей силы предприятий в обеспечении рационального использования, защиты и воспроизводства природных ресурсов. Этот механизм базируется на методах экономического управления, суть которых заключается в управлении интересами и через интересы. Экономические методы включают планирование, экономический учет и экономические стимулы. Эти методы влияют на ход производства посредством использования экономических инструментов, таких как ценообразование, финансирование, кредитование, материальные санкции и стимулы, долгосрочные экономические стандарты и тому подобное. Исследованы особенности введения системы экологического менеджмента на предприятии в соответствии с украинскими и международными стандартами. Определены положительные и отрицательные стороны введения экологического менеджмента. Система экологического менеджмента является частью общей системы управления предприятием, которая охватывает организационную структуру, планирование, распределение обязанностей, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, анализа и разработки экологической политики. Принимая решение в пользу такой системы, руководители исходят из его финансовых преимуществ (сохранение ресурсов и фондов, повышение эффективности производства, развитие потенциальных рынков) и риски, связанные с неадекватным отношением к экологическим аспектам работы предприятия, которые система позволит кардинально изменить (аварии, регуляторные санкции, трудности с привлечением новых, преимущественно иностранных, инвесторов, получение банковского кредита потребителями и т.д.).
The paper explores the structure of environmental management, directions in implementing green polices and specific types of environmental activities at the enterprise. Within a range of actions to enhance environmental and energy saving activities, the implementation and targeted use of the economic mechanism to affect production is paramount, since it creates favourable environment and encourages employees immediate motivation to ensure the rational utilization, protection and reproduction of natural resources. This mechanism is based on managerial economic methods, the essence of which is managing interests and managing through interests. Managerial economic methods include planning, business accounting and economic incentives. These methods affect production through the application of such economic tools as pricing, funding, lending policies, economic sanctions and incentives, long-term economic standards, etc. The specifics of implementing an enterprise environmental management system in line with Ukrainian and international standards has been explored along with disclosing all its pros and cons. The environmental management framework is part of the overall business management system which includes organizational structure, planning, division of responsibilities, applied methods, procedures, processes and resources needed for the development, implementation, analysis and building of environmental policy. Taking a decision in favour of such a system, managers make use of its financial advantages (resources and assets saving, enhancing production efficiency, developing potential markets) and as well as assume risks associated with inappropriate attitude towards company environmental policies, which this system will fundamentally change (accidents, regulatory sanctions, difficulties in attracting new investors including foreign ones, barriers in obtaining bank loans by consumers, etc.).
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.4.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12235
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V125_P069-075.pdf176,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.