Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12382
Title: Художньо-композиційне формоутворення корпоративного одягу "Укрзалізниці": естетичний аспект
Authors: Колосніченко, О. В.
Приходько-Кононенко, І. О.
Остапенко, Н. В.
Колосніченко, М. В.
Keywords: художньо-композиційне формоутворення
естетико-гармонійне проектування корпоративного одягу
ідентифікація корпорацій
тектоніка одягу спеціального призначення
художественно-композиционное формообразование
эстетико-гармоническое проектирование корпоративной одежды
идентификация корпораций
тектоника одежды специального назначения
artistic composite form creation
aesthetic and harmonic design of corporate clothes
corporate identification
tectonics of special purpose clothes
Issue Date: 2018
Citation: Художньо-композиційне формоутворення корпоративного одягу "Укрзалізниці": естетичний аспект [Текст] / О. В. Колосніченко, І. О. Приходько-Кононенко, Н. В. Остапенко, М. В. Колосніченко // Art and Design. - 2018. - № 4 (04). - С. 52-64.
Source: Art and Design
Abstract: Метою дослідження є розробка основ художньо-композиційного формоутворення та естетики стилістичних рядів форменого одягу працівників корпорації «Укрзалізниця». Розглянуто особливості підходів до проектування уніформи (одягу спеціального призначення) як складової частини матеріальної культури, відповідності забезпечення її естетичним, ідентифікаційним, стильовим та іміджевим вимогам корпорацій. Застосовано історичний, функціональний, порівняльний, асоціативний та системний методи дослідження. Використано компаративно-типологічний, аналітичний та емпіричний підходи. Виконано аналіз особливостей взаємовпливу технології та морфології розвитку форм одягу спеціального призначення із зазначенням естетико-культурологічного аспекту. Досліджено уніформу у контексті основного елементу корпоративної культури та етики, соціального феномену. Визначено дилеми особливостей створення жіночої уніформи як еклектики квазічоловічої та фемінізованої типології. Систематизовано інформацію щодо виявлення ліній тренду у розвитку уніформи та визначення тренду майбутніх розробок. Визначено конструктивізм як теоретичне підґрунтя зародження та розвитку дизайну сучасного одягу спеціального призначення, а також одягу як об’єкту культури в цілому. Доведено історичний вплив форменого одягу, уніформи на розвиток сучасної моди. Створено структуру асортименту корпоративного одягу працівників «Укрзалізниці». Запропоновано різновиди одягу спеціального призначення, який складається з відомчого форменого, виробничого та спеціального одягу відповідно умовам праці. Розроблено комплекти форменого одягу провідників, запропоновано їх композиційно-конструктивний устрій. Запропоновано кольорове рішення та враховано сумісність виробів одягу із взуттям, аксесуарами з метою створення образності уніформи у відповідності до фірмового стиля «Укрзалізниці».
Целью исследования является разработка основ художественно-композиционного формообразования и эстетики стилистических рядов форменной одежды работников корпорации «Укрзализныця». Рассмотрены особенности подходов к проектированию униформы (одежды специального назначения) как составляющей части материальной культуры, соответствие обеспечения её эстетическим, идентификационным, стилевым и имиджевым требованиям корпораций. Использованы исторический, функциональный, сравнительный, ассоциативный и системный методы исследования. Применены компаративно-типологический, аналитический и эмпирический подходы. Проведен анализ особенностей взаимовлияния технологии и морфологии развития форм одежды специального назначения с уточнением эстетико-культурологического аспекта. Исследована униформа в контексте основного элемента корпоративной культуры и этики, социального феномена. Определены дилеммы особенностей создания женской униформы как эклектики квазимужской и феминизированной типологии. Систематизирована информация касательно выявления линий тренда будущих разработок. Конструктивизм определен теоретическим фундаментом зарождения и развития дизайна современной одежды специального назначения, а также одежды как объекта культуры в целом. Доказано влияние форменной одежды, униформы на развитие современной моды. Создана структура ассортимента корпоративной одежды работников «Укрзализныци». Предложены разновидности одежды специального назначения, состоящей из ведомственной форменной, производственной и специальной одежды согласно условиям труда. Разработаны комплекты форменной одежды проводников, предложено их композиционно-конструктивное решение. Предложено цветовое решение и учтена сочетаемость одежды с обувью, аксессуарами с целью создания образности униформы согласно фирменному стилю «Укрзализныци».
The goal of the research is to develop the bases of artistic composite form creation and stylistic series aesthetics of «Ukrzaliznytsia» employees’ uniforms. There have been considered the peculiarities of approaches to the uniform (special purpose clothes) design as an integral part of the material culture, compliance with the provision of its aesthetic, identification, stylistic and image corporation requirements. Historical, functional, comparative, associative and systematic research methods have been applied. Also there have been used comparative and typological, analytical and empirical approaches. There has been performed an analysis of the mutual influence peculiarities of technology and morphology of the special purpose clothes development indicating aesthetic and cultural aspect. The uniform has been studied in the context of the main element of corporate culture and ethics, social phenomenon. The dilemmas of the features creating a women's uniform as an eclectic quasi-male and feminized typology have been determined. The information has been systematized as for identifying the trend lines in the uniform development and determining the trend of future developments. Constructivism has been defined as the theoretical basis for the origin and development of the design of modern special purpose clothes, as well as clothing as a cultural object in general. There has been proved historical influence of uniform clothes, uniforms on the development of modern fashion. The range structure of corporate clothes for «Ukrzaliznytsia» employees has been created. There have been offered varieties of special purpose clothes, which consist of departmental uniforms, working clothes and special clothes in accordance with the working conditions. The uniform clothes kits for train hosts have been developed, their compositional and constructive arrangement has been proposed. The color solution has been offered and the compatibility of clothes with shoes and accessories has been taken into account in order to create the figurative uniformity in accordance with the «Ukrzaliznytsia» corporate style.
DOI: 10.30857/2617-0272.2018.4.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12382
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2018_N4_P052-064.pdf838,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.