Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12391
Title: Античні політичні теорії у вітчизняній ренесансній думці (І пол. ХVІ ст.)
Other Titles: Ancient political theories in the native renaissance thought (1 st half of the XVI century)
Authors: Множинська, Р. В.
Keywords: держава
влада
суспільство
вибір
Бог
античність
релігійна толерантність
провіденціалізм
світський
state
power
society
choice
God
antiquity
religious tolerance
providential
secular
Issue Date: 2019
Citation: Множинська Р. В. Античні політичні теорії у вітчизняній ренесансній думці (І пол. ХVІ ст.) / Р. В. Множинська // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 142 (№ 3), Ч. 2 : Філософські науки. – С. 92-96.
Source: Гілея: науковий вісник
Hileya: scientific bulletin
Abstract: Акцентовано увагу на тому, що одним із перших, у вітчизняній ренесансній філософській думці, хто розглядав питання ідеальної форми державного правління був Станіслав Оріховський. У працях суспільно-політичного характеру він багато місця присвятив проблемам держави: її сутності, походженню державної влади, формам державного правління, структурі суспільства, стосункам між державою і церквою. Правителем, на його думку, повинен бути просвічений монарх, «філософ на троні», який дбає про «спільне благо», мир і злагоду в державі, дотримується законів, природнього права, є справедливим, хоробрим, мужнім, захищає підданих і кордони від зовнішніх і внутрішніх ворогів, дбає про освіту і виховання свого народу. Звертається також увага на те, що, розробляючи свою теорію держави, С. Оріховський досконало вивчив теоретичну спадщину не тільки античних мислителів – Платона, Арістотеля, Ціцерона, а також Томи Аквінського, Августина, Еразма Ротердамського. Але використовував він їхні ідеї творчо, критично. Погляди Оріховського на сутність держави, її завдання і внутрішню будову – вершина суспільно-політичного вчення мислителя. Свої рекомендації про краще упорядження державного ладу Оріховський подав в окремому трактаті під назвою «Діалог про екзекуцію польської держави», де наводить ряд обов’язків не тільки громадян перед державою, але і навпаки – держави перед громадянами. У своїй концепції держави С. Оріховський обстоював необхідність захисту інтересів широких суспільних верств. Разом з тим, він розуміє державу як об’єднання лише вільних людей. З’ясовано, що Оріховський розробляв свою теорію держави, крім того, завдяки введенню до наукового обігу та аналізу іншомовних першоджерел, це дослідження поглиблює уявлення про розвиток вітчизняної філософської та політичної думки і спростовує ряд стереотипів при їх витлумаченні.
The main purpose of the article is to clarify S. Orihovsky’s views on the state and its leader, on the role of provincialism in history, on the relationship between church and state. The author elucidates the views of the thinker on the problems of the state: its essence and the origin of state power, forms of government, and the structure of society. In developing his theory of the state, S. Orikhovsky thoroughly studied the theoretical heritage of not only ancient thinkers – Plato, Aristotle, Cicero, but also Thomas Aquinas, Augustine, Erasmus of Rotterdam. He used their ideas creatively, critically. Orikhovsky’s views on the essence of the state, its task and the internal structure are the summit of the socio-political theory of the thinker. Orichovsky made his recommendations on better regulation of the state system in a separate treatise entitled «The Dialogue on the Execution of the Polish State», which imposes a number of duties not only of citizens before the state, but vice versa – the state of citizens. S. Orikhovsky defended the need to protect the interests of the broad social strata in his state conception. At the same time, he understands the state as an association of only free people. First of all, to clarify the methodological principles important for further studies on the theological and philosophical heritage of the Ukrainian Renaissance humanists. In addition, due to the introduction into scientific circulation and analysis of foreign sources of primary sources, this study greatly deepens the notion of the development of domestic philosophical and political thought and refutes a number of stereotypes and false representations when interpreted, which are available in religious studies and historical and philosophical writings. In the course of the study, Orikhovsky developed his theory of the state, headed by a enlightened monarch, «philosopher on the throne», who cares about the «common good», peace and harmony in the state, adheres to the laws of natural law.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12391
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
ISSN: 2076-1554
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190415_301.pdf433,13 kBAdobe PDFView/Open
20190415_301_Titul.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open
20190415_301_Zmist.pdf289,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.