Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12392
Title: Удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств
Other Titles: Совершенствование финансовой отчетности по отображению информации о финансовых инструментах кредитования торговых предприятий
Improvement of financial statements for displacement of information about financial instruments of crediting of trading enterprises
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: фінансові інструменти
фінансова звітність
звіт про фінансові результати
звіт про сукупний дохід
звіт про рух грошових коштів
финансовые инструменты
финансовая отчетность
отчет о финансовых результатах
отчет о совокупном доходе
отчет о движении денежных средств
financial instruments
financial statements
financial results report
statement of comprehensive income
statement of cash flows
Issue Date: Mar-2019
Citation: Безверхий К. В. Удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств / К. В. Безверхий // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. – 2019. – № 3 (23). – С. 9-14.
Source: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки
International scientific journal "Internauka". Series : Economic sciences
Международный научный журнал "Интернаука". Серия : Экономические науки
Abstract: Метою статті є удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств з метою розширення її інформаційних можливостей для потреб управління. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств з метою розширення її інформаційних можливостей для потреб управління. Метод пізнання об’єкта дослідження базується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких удосконалення фінансової звітності розглядається в нерозривному зв’язку з забезпеченням розвитку інформаційної складової фінансової звітності (Звіту про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) у частині відображення інформації про фінансові інструменти кредитування. В процесі даного наукового дослідження удосконалено Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та Звіт про рух грошових коштів. Удосконалений Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та Звіт про рух грошових коштів надасть змогу всім зацікавленим користувачам отримувати інформацію про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств для прийняття відповідних управлінських рішень. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування, а саме у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) та у Звіті про рух грошових коштів. Практичні цінність даного дослідження полягає в удосконаленні типової форми фінансової звітності як Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів та впровадження їх у вітчизняну практику звітування. Соціальна цінність проявляється у інформуванні та ознайомленні всіх потенційних укладачів та користувачів фінансової звітності.
Целью статьи является усовершенствование финансовой отчетности по отражению информации о финансовых инструментах кредитования торговых предприятий с целью расширения ее информационных возможностей для нужд управления. Теоретико-методологической основой исследования является диалектический метод научного познания и системный подход к усовершенствованию финансовой отчетности по отражению информации о финансовых инструментах кредитования торговых предприятий с целью расширения ее информационных возможностей для нужд управления. Метод познания объекта исследования базируется на системном и синергетическом подходах, согласно которым совершенствования финансовой отчетности рассматривается в неразрывной связи с обеспечением развития информационной составляющей финансовой отчетности (Отчета о финансовых результатах. Отчета о движении денежных средств) в части отражения информации о финансовых инструментах кредитования. В процессе данного научного исследования усовершенствован Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) и Отчет о движении денежных средств. Усовершенствованный Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) и Отчет о движении денежных средств позволит всем заинтересованным пользователям получать информацию о финансовых инструментах кредитования торговых предприятий для принятия соответствующих управленческих решений. Научная ценность исследования заключается в дальнейшем развитии финансовой отчетности по отражению информации о финансовых инструментах кредитования, а именно в Отчете о финансовых результатах (Отчете о совокупном доходе) и в Отчете о движении денежных средств. Практические ценность данного исследования заключается в совершенствовании типовой формы финансовой отчетности такой как Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе), Отчет о движении денежных средств и внедрение их в отечественную практику отчетности. Социальная ценность проявляется в информировании и ознакомлении всех потенциальных составителей и пользователей финансовой отчетности.
The purpose of the article is to improve the financial reporting of information about financial instruments of crediting trade enterprises in order to expand its information capabilities for management needs. The theoretical and methodological basis of the research is a dialectical method of scientific knowledge and a systematic approach to improving financial reporting on the disclosure of information about financial instruments of crediting trade enterprises in order to expand its information capabilities for management needs. The method of cognition of a research object is based on systematic and synergetic approaches, according to which improvement of financial reporting is considered inextricably linked with the provision of the development of the information component of the financial statements (Financial Statements) insofar as information about financial instruments of lending is displayed. In the course of this research, the Report on the Financial Results (Income Statement) and the Statement of Cash Flows have been improved. The Improved Financial Statements (Cash Flow Statement) and the Cash Flow Statement will enable all interested users to obtain information on financial instruments for lending to trading companies to make appropriate management decisions. The scientific value of the research is the further development of financial reporting on the disclosure of information about financial instruments of lending, namely in the Report on the financial results (Income Statement) and in the Statement of Cash Flows. The practical value of this study is to improve the standard form of financial statements, such as the Financial Results (Income Statement Report), Cash Flow Statement and their implementation in the national reporting practice. Social value is manifested in informing and familiarizing all potential compilers and users of financial reporting.
DOI: 10.25313/2520-2294-2019-3-4775
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12392
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2520-2294
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf138,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.