Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12394
Title: Особливості впровадження міжнародного стандарту ISO 50001 для забезпечення економічної стабільності закладів вищої освіти в Україні
Authors: Фігурка, М. В.
Keywords: економічна безпека
заклади вищої освіти
міжнародні стандарти серії ISO
енергоменеджмент
енергоефективність
енергозбереження
экономическая безопасность
учреждения высшего образования
международные стандарты серии ISO
энергоменеджмент
энергоэффективность
энергосбережение
economic security
institutions of higher education
ISO international standards
energy management
energy saving
energy efficiency
Issue Date: 2018
Citation: Фігурка М. В. Особливості впровадження міжнародного стандарту ISO 50001 для забезпечення економічної стабільності закладів вищої освіти в Україні [Текст] / М. В. Фігурка // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 12-22.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті викладено результати досліджень щодо доцільності та особливостей впровадження внутрішньої системи енергоменеджменту, розробленої на основі вимог міжнародного стандарту серії ISO 50001, в загальну систему управління закладів вищої освіти в Україні в умовах державного вектору енергоощадного розвитку економіки. Було досліджено та представлено результати впливу на економічний стан закладів вищої освіти зростаючого важеля витрат на комунальні платежі як такого, що впливає на забезпечення високого рівня освіти та рівня конкурентоспроможності вишів. Обґрунтовано досконалість та уніфікованість методів, підходів і технологій щодо впровадження внутрішньої системи енергоменеджменту у закладах вищої освіти відповідно до стандарту ISO 50001 та визначено простоту інтеграції зазначеного стандарту в діючі системи управління. Доведено, що, з одного боку, впровадження системи енергоменеджменту в закладах вищої освіти потребує відповідних фінансових вкладень та адміністративно-організаційних змін, а з іншого – є основою для залучення інвестиційних коштів для капітальних проектів модернізації застарілої інфраструктури. Досліджено переваги нової версії стандарту ISO 50001:2018, з’ясовано його тенденцію на переорієнтацію у сферу сервісних послуг та запропоновано застосування його ключових підходів для використання при розробці систем енергоменеджменту закладів вищої освіти. Під час дослідження використовувалися такі загальнонаукові емпірико-теоретичні методи, як: експертний аналіз (дослідження переваг впровадження міжнародних стандартів серії ISO 50001); системний та аналітичний (для визначення доцільності використання підходів міжнародних стандартів під час прийняття загальних управлінських рішень керівництвом ЗВО). Розглянуто доцільність впровадження інтегрованих систем менеджменту закладами вищої освіти, які базуються на врахуванні вимог міжнародних стандартів серії ISO 50001. На основі семантичного аналізу предметної сфери дослідження висунуто гіпотезу про необхідність розширення застосування в ЗВО систем енергоменеджменту на основі ISO 500001. У процесі перевірки цієї гіпотези виявлено та обґрунтовано взаємозв’язок між енергоощадною політикою та економічною безпекою ЗВО; доведено, що система управління енергоспоживанням є органічною складовою стратегічної управлінської архітектури ЗВО та впливає на його конкурентоспроможність.
В статье изложены результаты исследований о целесообразности и особенностях внедрения внутренней системы энергоменеджмента, разработанной на основе требований международного стандарта серии ISO 50001, в общую систему управления учреждений высшего образования в Украине в условиях государственного вектора энергосберегающего развития экономики. Были исследованы и представлены результаты влияния на экономическое состояние учреждений высшего образования растущего рычага расходов на коммунальные платежи как такого, что влияет на обеспечение высокого уровня образования и уровня конкурентоспособности вузов. Обоснованно совершенство и унифицированность методов, подходов и технологий по внедрению внутренней системы энергоменеджмента в учреждениях высшего образования в соответствии со стандартом ISO 50001 и определена простота интеграции указанного стандарта в действующие системы управления. Доказано, что, с одной стороны, внедрение системы энергоменеджмента в учреждениях высшего образования требует соответствующих финансовых вложений и административно-организационных изменений, а с другой – является основой для привлечения инвестиционных средств для капитальных проектов модернизации устаревшей инфраструктуры. Исследованы преимущества новой версии стандарта ISO 50001: 2018, выяснены его тенденции переориентации в сферу сервисных услуг и предложено применение его ключевых подходов для использования при разработке систем энергоменеджмента высших учебных заведений. В ходе исследования использовались такие общенаучные эмпирико-теоретические методы, как: экспертный анализ (исследование преимуществ внедрения международных стандартов серии ISO 50001); системный и аналитический (для определения целесообразности использования подходов международных стандартов при принятии общих управленческих решений руководством ЗВО). Рассмотрена целесообразность внедрения интегрированных систем менеджмента вузами, основанных на учете требований международных стандартов серии ISO 50001. На основе семантического анализа предметной области исследования выдвинута гипотеза о необходимости расширения применения в ЗВО систем энергоменеджмента на основе ISO 500001. В процессе проверки этой гипотезы обнаружена и обоснована взаимосвязь между энергосберегающей политикой и экономической безопасностью ЗВО; доказано, что система управления энергопотреблением является органической составляющей стратегической управленческой архитектуры ЗВО и влияет на его конкурентоспособность.
The paper offers the research findings on the implementation feasibility and specifics of internal energy management in the institutions of higher education (IHE) in Ukraine, based on ISO 50001 international standard requirements as a part of total management system within the government vector of energy saving economy framework. The emphasis is maid on exploring the overall effects on the economic position of institutions of higher education from the growing utility costs burden that influences the education high quality maintenance as well as university competitiveness on the higher education market. Rationale is provided on the validity and commonality of methods, approaches and techniques for the implementation of the internal energy management system in institutions of higher education according to the ISO 50001 standard together with demonstrating the simplicity of the given standard integration into the current management systems. It is argued that on the one hand, the implementation of energy management systems in institutions of higher education assumes certain financial investment and administrative and organizational changes, on the other, it lays the basis for attracting funding for capital projects on infrastructure modernization. The benefits of the new version of the ISO 50001: 2018 standard have been investigated, their tendency to switching to the area of service sector have been specified and the application of its basic approaches to enhance energy management systems of institutions of higher education has been proposed. The study employed the following empirical and theoretical methods: expert analysis (study on the benefits of the international standards ISO 50001 series implementation); systems and analytical (to justify the feasibility of using international standard approaches while making management decisions within IHE). The motivation behind the implementation of IHE integrated management systems based on the requirements of the international standards of the ISO 50001 series has been explored. From the semantic analysis perspective, in the context of the research subject area, a hypothesis about the need to expand the application of ISO 500001 energy management systems has been put forward. During the verification of this hypothesis a relationship between energy saving policy and the IHE economic security has been substantiated. It is argued that energy management system is an organic element in strategic management architecture which affects the competitiveness of IHE.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12394
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P012-022.pdf339,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.