Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12396
Title: Рейтингування трудового потенціалу в умовах глобалізації
Authors: Птащенко, О. В.
Keywords: трудовий потенціал
інноваційний трудовий потенціал
рейтинг
рейтингування
трудовой потенциал
инновационный трудовой потенциал
рейтингование
labor potential
innovative labor potential
rating
ranking
Issue Date: 2018
Citation: Птащенко О. В. Рейтингування трудового потенціалу в умовах глобалізації [Текст] / О. В. Птащенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 111-119.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто основні складові трудового потенціалу, запропоновано визначення трудового потенціалу як сукупності людських якостей та здібностей, які залежать від взаємопов’язаних кількісних та якісних факторів, що склалися в процесі взаємозв’язків з матеріально-технічними, інноваційними, соціокультурними та іншими складовими економічного потенціалу підприємства. Основними компонентами трудового потенціалу є: освіта, творчій потенціал, здоров’я, моральність, активність, організованість, професіоналізм, таймінг (можливість раціонального використання робочого часу). За такої складної ситуації на ринку праці варто звернути увагу на новітні технології у сфері освіти, розбудову маркетингу освіти та впровадження освітянських програм, націлених на формування нових навичок та компетентностей у працездатного населення України. Доцільно зазначити, що сучасний розвиток ринку освітніх послуг та постійне впровадженням прогресивних маркетингових технологій в освіті забезпечує поступову її трансформацію у зростаючу та перспективну галузь економіки, яка з кожним роком збільшує обсяг попиту і пропозиції на освітні послуги. Глобалізаційні та інтеграційні процеси спонукають сучасні підприємницькі структури звертати увагу на набуття працівниками нових soft skills (гнучких навичок). Саме тому проблематика підвищення ефективності суспільної праці стає все більш актуальною в умовах інтенсифікації суспільного відтворення та сприяє формуванню деяких передумов для створення нової інноваційної моделі сталого економічного розвитку, яка на перше місце виводить питання ефективності участі людини у виробничому процесі. Трудовий потенціал підприємства в сучасних умовах прискорення глобалізаційних процесів стає невід’ємною складовою підвищення його конкурентоспроможності при виході на світовий ринок та при плануванні впровадження новітніх технологічних процесів та випуску високотехнологічної продукції.
В статье рассмотрены основные составляющие трудового потенциала, предложено определение трудового потенциала как совокупности человеческих качеств и способностей, которые зависят от взаимосвязанных количественных и качественных факторов, сложившихся в процессе взаимосвязей с материально-техническими, инновационными, социокультурными и другими составляющими экономического потенциала предприятия. Основными компонентами трудового потенциала являются: образование, творческий потенциал, здоровье, нравственность, активность, организованность, профессионализм, тайминг (возможность рационального использования рабочего времени). В такой сложной ситуации на рынке труда следует обратить внимание на новейшие технологии в сфере образования, усовершенствование маркетинга образования и внедрение образовательных программ, нацеленных на формирование новых навыков и компетентностей у трудоспособного населения Украины. Важно отметить, что современное развитие рынка образовательных услуг и постоянное внедрение прогрессивных маркетинговых технологий в образовании способствует постепенной его трансформации в растущую и перспективную отрасль экономики, которая с каждым годом увеличивает объем спроса и предложения на образовательные услуги. Глобализационные и интеграционные процессы побуждают современные предпринимательские структуры обращать внимание на получении работниками новых soft skills (гибких навыков). Именно поэтому проблематика повышения эффективности общественного труда становится все более актуальной в условиях интенсификации общественного воспроизводства и способствует формированию некоторых предпосылок для создания инновационной модели устойчивого экономического развития, на первое место ставит вопрос эффективности участия человека в производственном процессе. Трудовой потенциал предприятия в современных условиях ускорения глобализационных процессов становится неотъемлемой составляющей повышения его конкурентоспособности при выходе на мировой рынок и при планировании внедрения новейших технологических процессов и выпуске высокотехнологичной продукции.
The paper seeks to explore the principal components of labor potential along with suggesting a definition of labor potential as a set of human qualities and abilities affected by interrelated quantitative and qualitative factors resulting from the relationships among material, technical, innovative, socio-cultural and other elements of enterprise economic potential. The key components of labor potential are: education, creativity, health, morality, activity, good organization, professionalism, timing (the ability of rational use of working time). From the labor market perspective, special attention should be paid to the latest technologies in the area of education, evolution of education marketing and the implementation of educational programs aimed at building new skills and competencies by the working-age population of Ukraine. Apparently, it is argued that the current stage of education services market development with ongoing implementation of advanced technology translates into its gradual transformation and becoming an evolving and promising sector of the economy which from year to year increases the scope of demand and supply for educational services. Globalization and integration challenges encourage modern businesses to focus on offering new soft skills to their employees. Thus, the issues of enhancing the social activity effectiveness are gaining more and more relevance in particular the context of intensification of social reproduction, contributing to building a solid background for a new innovative model of sustainable economic development which makes the human participation effectiveness critical for the production process. The enterprise labor potential in modern realia of intensified globalization is becoming an integral part of its competitiveness increase while entering the world market and planning the launch of the latest technological processes and high-tech products.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12396
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P111-119.pdf194,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.