Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12397
Title: Концептуальний підхід до оцінювання передумов впровадження інноваційних трансформацій на підприємстві
Authors: Титикало, В. С.
Keywords: концептуальний підхід
оцінювання передумов
інноваційні продукти
трансформаційні зміни
концептуальный подход
оценка предпосылок
инновационные продукты
трансформационные изменения
conceptual approach
background assessment
innovative products
transformational changes
Issue Date: 2018
Citation: Титикало В. С. Концептуальний підхід до оцінювання передумов впровадження інноваційних трансформацій на підприємстві [Текст] / В. С. Титикало // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 120-129.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті обґрунтовано концептуальний підхід до оцінювання передумов впровадження інноваційних продуктів підприємствами сфери послуг. Проведено аналіз існуючих підходів до визначення інновацій на підприємстві. При цьому застосовано методи прямої та опосередкованої вибірки, системної оцінки та аналітики. Реалізовано структурування зв’язків, які забезпечують якість запропонованого алгоритму та надають можливість регулювання етапів впровадження трансформаційних змін. Об’єктом дослідження виступає не лише спроможність підприємства до перетворень, а й оцінка можливостей. Здійснено оцінювання фінансової дисципліни підприємства за показниками, які пов’язані із вхідними та вихідними грошовими потоками, тобто за обсягами дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, а також за їхньою динамікою, в ході чого можна оптимізувати касовий календар та передбачити можливий брак коштів для провадження інноваційних процесів розвитку. Запропоновано послідовність дій, завдяки якій можна проводити оцінювання готовності підприємства до трансформацій, оскільки це дасть змогу завчасно підготувати систему управління до суттєвих змін, сформувати програму та команду. Сформовано також концептуальний підхід до оцінювання передумов впровадження інноваційних трансформацій, ґрунтуючись на гармонізації якісного і кількісного оцінювання. Проведений фінансовий аналіз уможливив оцінювання рівня ліквідності, платоспроможності, ділової активності як додаткового визначення достатності фінансових ресурсів для впровадження нововведень. Виділено його етапи на підставі аналізу причин та складових здійснення інноваційних перетворень при впровадженні нововведень та створенні передумов здійснення такої діяльності. Розкрито необхідність надання узагальнюючої оцінки в рамках кон’юнктурної узгодженості внутрішніх організаційно-економічних важелів із зовнішнім попитом під час маркетингово-ресурсного аналізу при введенні нових продуктів на ринок.
В статье обоснован концептуальный подход к оцениванию предпосылок внедрения инновационных продуктов предприятиями сферы услуг. Проведен анализ существующих подходов к определению инноваций на предприятии. При этом применены методы прямой и опосредованной выборки, системной оценки и аналитики. Осуществлено структурирование связей, обусловливающих качество предлагаемого алгоритма и позволяющее производить регулировку этапов внедрения трансформационных изменений. Объектом исследования выступает не только способность предприятия к преобразованиям, но и оценка возможностей. Выполнено оценивание финансовой дисциплины предприятия по показателям входных и выходных денежных потоков, то есть по объемам дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, а также по их динамике, в ходе чего можно оптимизировать кассовый календарь и предусмотреть возможный дефицит средств для осуществления инновационных процессов развития. Предложена последовательность действий, благодаря которым на предприятии можно проводить оценивание его готовности к трансформациям, поскольку это позволит заблаговременно подготовить систему управления к существенным изменениям, сформировать программу и команду. Это позволяет сформировать концептуальный подход к оценке предпосылок внедрения инновационных трансформаций, основываясь на гармонизации качественного и количественного оценивания. Проведенный финансовый анализ позволил также оценить уровень ликвидности, платежеспособности, деловой активности, как дополнительное определение достаточности финансовых ресурсов для внедрения нововведений. Определены его этапы на основании анализа причин и составляющих осуществления инновационных преобразований при внедрении нововведений и создании предпосылок осуществления такой деятельности. Раскрыта необходимость обобщающей оценки в рамках конъюнктурной согласованности внутренних организационно-экономических рычагов с внешним спросом во время осуществления маркетингово-ресурсного анализа при введении новых продуктов на рынок.
The paper offers a background assessment framework to implement innovative products in the service sector by providing insights to the existing approaches to identify innovations within the enterprise settings through the methods of direct and indirect sampling, integrated evaluation and analytics. The above framework assumes structuring of the connections affecting the quality of the proposed algorithm and facilitates better regulation of the stages under the process of transformational changes implementation. The study focuses on the company ability to transform as well as on revealing opportunities. Evaluation of the company financial discipline has been performed by the incoming and outgoing cash flow indicators, that is by the volume of company receivables and payables along with their dynamics, which contributes to cash calendar optimization and forecasting the asset deficit for innovative development processes implementation. The proposed sequence of actions seeks to facilitate the evaluation of the company readiness to transform, since it provides necessary time to prepare the management system to dramatic changes, to build the program and the team. This also enables to shape a conceptual approach to assessing the background for implementing innovative transformations based on the harmonization of qualitative and quantitative evaluation. The conducted financial analysis has enhanced the company capability to assess the level of its liquidity, solvency and business activity as additional criteria for estimating the asset sufficiency to implement innovations, together with describing its stages based on the analysis of the reasons for implementing innovative transformations in the context of revealing their structure and possible implications associated with innovative activities. The need for a generalized assessment in terms of market congruence of internal organizational and economic factors with external demand while conducting market-based financial analysis for launching new products into the market has been reasoned.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12397
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P120-129.pdf223,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.