Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12398
Title: Формування та розвиток кластерооб’єднаних підприємств на контрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей
Authors: Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Ренбілас, Рафал
Keywords: кластерооб’єднані підприємства
інтеграція
інтегровані структури
інновації
інноваційна політика
потенціал
синергетичний ефект
конкурентні переваги
конкурентоспроможність
предприятия, объединенные в кластер
интеграция
интегрированные структуры
инновации
инновационная политика
потенциал
синергетический эффект
конкурентные преимущества
конкурентоспособность
enterprise clusters
integration
integrated structures
innovations
innovation policy
potential
synergistic effect
competitive advantages
competitiveness
Issue Date: 2018
Citation: Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування та розвиток кластерооб’єднаних підприємств на контрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Рафал Ренбілас // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 23-30.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті представлено результати досліджень щодо формування і розвитку кластерооб’єднаних підприємств. Визначено, що розвиток економіки як на світовому, так і на національному рівнях, характеризується поширенням інтеграційних тенденцій і частковим пом'якшенням конкурентної боротьби принципами кооперативності взаємодії. Ці тенденції відбуваються на тлі формування інформаційної економіки знань, якій також властиве певне інтеграційне підґрунтя. Обґрунтовано, що така форма інтегрування дає змогу прискорити поширення інноваційної продукції через мережу взаємозв’язків у ринковому економічному просторі. Крім того, різноманітність джерел технологічних знань і зв’язків полегшує комбінацію чинників впливу для досягнення конкурентних переваг підприємств і стає передумовою розвитку наявного потенціалу. Об’єднання в кластер на основі вертикальної інтеграції формує певну систему поширення нових знань і технологій. При цьому важливою передумовою ефективної трансформації винаходів в інновації, а інновацій – у конкурентні переваги є формування мережі стійких зв’язків між усіма учасниками кластера. Доведено на теоретичному рівні, що основою кластерної структури є концепція мережної організації бізнесу, ключовий постулат якої зводиться до визнання того, що здатність підприємств до успішної конкуренції прямо пов’язується з її приналежністю до тієї чи іншої системи стійких зв’язків (взаємодії) підприємств певної галузі. Визначено, що кластерна концепція виходить за межі простих горизонтальних мереж, в яких підприємства, діючи на спільному ринку готових виробів і відносячись до однієї і тієї ж промислової групи, кооперуються в таких напрямах діяльності, як дослідження і розвиток сукупності наявних потенціалів.
В статье представлены результаты исследований по формированию и развитию предприятий, объединенных в кластер. Определено, что развитие экономики как на мировом, так и на национальном уровнях, характеризуется распространением интеграционных тенденций и частичным смягчением конкурентной борьбы принципами кооперативности взаимодействия. Данные тенденции происходят на фоне формирования информационной экономики знаний, которой также свойственна определенная интеграционная основа. Обосновано, что такая форма интеграции позволяет ускорить распространение инновационной продукции через сеть взаимосвязей в рыночном экономическом пространстве. Кроме того, разнообразие источников технологических знаний и связей облегчает комбинацию факторов воздействия для достижения конкурентных преимуществ предприятий и становится причиной развития имеющегося потенциала. Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом важным условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций – в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера. Доказано теоретически, что базой кластерной структуры является концепция сетевой организации бизнеса, основной постулат которой сводится к признанию того, что способность предприятий к успешной конкуренции прямо связывается с ее принадлежностью к той или иной системе устойчивых связей (взаимодействия) предприятий определенной отрасли. Определено, что кластерная концепция выходит за пределы простых горизонтальных сетей, в которых предприятия, действуя на общем рынке готовых изделий и относясь к одной и той же промышленной группе, кооперируются в таких направлениях деятельности, как исследования и развитие совокупности имеющихся потенциалов.
The paper discusses the research findings on building and developing enterprise clusters along with providing rationale that the economy development, both globally and nationwide, is characterized by the expansion of integration trends and partial competitiveness mitigation by principles of cooperative interaction. These trends occur against the background of the evolving information knowledge economy which also pertains to a certain integration framework. It is proved that this type of integration enhances dissemination of innovative products through a relationships network within a market economic environment. In addition, the diversity of sources of technological knowledge and relationships facilitates the integration of impact factors to achieve company competitive advantages and contributes to boosting the available potential growth. Building a cluster based on vertical integration provides a certain pattern for new knowledge and technologies dissemination. Apparently, an important condition for the effective transformation of inventions into innovations, and innovations into competitive advantages is building a network of sustainable relationships between all cluster participants. It is argued that the core of a cluster is the business network organisation concept, the basic tenet of which is acknowledge that enterprise ability to compete successfully is directly affected by a certain set of robust relationships (interaction) of a particular industry. It is specified that the cluster concept goes beyond simple horizontal networks which assumes that companies acting in the common market for finished product within the same industry group tend to combine their potentials and cooperate in the areas of research and development.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12398
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P023-030.pdf200,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.