Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12400
Title: Дослідження динаміки зовнішнього середовища підприємств машинобудівної галузі в контексті забезпечення економічної стійкості
Authors: Копча, Ю. Ю.
Keywords: промисловість
машинобудування
економічна стійкість
зовнішньоторговельний баланс
індекси обсягів виробництва
індекси цін виробників
інновації
інноваційно активні підприємства
рентабельність
промышленность
машиностроение
экономическая устойчивость
внешнеторговый баланс
индексы объемов производства
индексы цен производителей
инновации
инновационно активные предприятия
рентабельность
industry
machinery manufacturing
economic stability
foreign trade balance
industrial production indices
producer price indices
innovations
innovation active enterprises
efficiency
Issue Date: 2018
Citation: Копча Ю. Ю. Дослідження динаміки зовнішнього середовища підприємств машинобудівної галузі в контексті забезпечення економічної стійкості [Текст] / Ю. Ю. Копча // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 41-53.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Розвиток економіки України супроводжується трансформаційними процесами, які створюють певні небезпеки для суб’єктів господарювання машинобудівної галузі, оскільки вона характеризується довгим операційно-фінансовим циклом, що впливає на збільшення інвестиційних ризиків та не дозволяє здійснювати відтворювальні процеси та забезпечувати необхідний науково-технічний рівень підприємств. У той же час саме зовнішнє середовище не сприяє підтриманню якості продукції машинобудівної галузі. Відсутність передумов до створення економічних обставин щодо впровадження інноваційних засобів виробництва гальмує забезпечення підприємств інших галузей власними засобами виробництва та розвиток їх продуктивних сил. Економічна стійкість підприємств є однією з найважливіших чинників ефективного функціонування та розвитку промислових підприємств в економіці країни, умовою досягнення поточних та перспективних цілей, які багато в чому визначаються рівнем конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Мета статті полягає у вивченні динаміки зовнішнього середовища підприємств машинобудівної галузі в контексті забезпечення їх економічної стійкості. Методологічною основою дослідження виступають наукові праці класиків економічної науки, доробки та публікації провідних вчених і фахівців з проблем управління підприємствами, а також поєднання теоретичних методів наукового дослідження: аналізу, синтезу, теоретичного і логічного узагальнення, моделювання. У результаті проведеного дослідження впливу зовнішнього середовища на результати функціонування підприємств машинобудівної галузі висвітлено наявні причини зниження їх економічної стійкості. Доведено необхідність впровадження механізму управління економічною стійкістю підприємств машинобудування до динамічних умов сучасної економіки, який є важливою складовою управління потенціалом економічної безпеки підприємств. Результати досліджень можуть бути покладені в основу подальшого розвитку теорії та практики управління потенціалом економічної безпеки машинобудівних підприємств.
Развитие экономики Украины сопровождается трансформационными процессами, создающими определенные опасности для субъектов хозяйствования машиностроительной отрасли, поскольку она характеризуется длинным операционно-финансовым циклом, влияющим на увеличение инвестиционных рисков и не позволяет осуществлять процессы воспроизводства и обеспечивать необходимый научно-технический уровень предприятий. В то же время именно внешняя среда не благоприятствует поддержанию качества продукции машиностроительной отрасли. Отсутствие предпосылок к созданию экономических обстоятельств по активизации внедрения инновационных средств производства тормозит обеспечение предприятий других отраслей собственными средствами производства и развитие производительных сил. Экономическая устойчивость предприятий является одним из важнейших факторов эффективного функционирования и развития промышленных предприятий в экономике страны, условием достижения текущих и перспективных целей, которые во многом определяются уровнем конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Цель статьи заключается в исследовании динамики внешней среды предприятий машиностроительной отрасли в контексте обеспечения их экономической устойчивостью. Методологической основой исследования выступают научные труды классиков экономической науки, разработки и публикации ученых и специалистов по проблемам управления предприятиями, а также объединение теоретических научных методов исследования: анализа, синтеза, теоретического и логического обобщения, моделирования. В результате проведенного исследования влияния внешней среды на результаты функционирования предприятий машиностроительной отрасли раскрыты текущие причины снижения их экономической устойчивости. Доказана необходимость внедрения механизма управления экономической устойчивостью предприятий машиностроения в динамических условиях современной экономики, выступающего важной составляющей управления потенциалом экономической безопасности предприятий. Результаты исследований могут быть положены в основу дальнейшего развития теории и практики управления потенциалом экономической безопасности машиностроительных предприятий.
The development of Ukraine’s economy is followed by the transformation processes that create certain challenges for business entities in the machinery industry, since it is characterized by a long operational and financial cycles that triggers investment risks and hampers the reproduction processes as well as provides barriers to ensuring the relevant level of science and technology development in the sector. Apparently, the external environment tends to damper the product quality in the machinery manufacturing industry. The lack of relevant economic background to enhance the implementation of innovative means of production hinders both the process of supplying enterprises in other industries with their own means of production and their productive forces development. Economic stability of enterprises is critical for ensuring the effective functioning and development of industries in the national economy as well as for attaining current and perspective goals which are largely affected by the competition level within domestic and foreign markets. The paper focuses on studying the external business environment dynamics in the machinery industry to ensure its economic stability. The methodological framework of the paper covers the study of classical economics research, scholarly publications of scientists and specialists in enterprise management, along with application of combined research methods: analysis and synthesis, theoretical and logical generalization and modelling. The research findings on exploring the external environment effects on enterprise performance in the machinery sector have revealed the current reasons for the decline in their economic stability. Rationale is provided for the need to implement the mechanism of economic stability management in the machinery industry under the dynamic settings of the modern economy which is an important tool in building and managing the overall enterprise economic security strategy. The research results might have significant implications for further development of the theory and practice of economic security management in the area of enhancing the capacity of machinery industry enterprises.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12400
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P041-053.pdf309,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.