Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12401
Title: Інституційне забезпечення комплексної системної підтримки соціальної адаптації та реінтеграції учасників ООС (АТО) і ВПО
Authors: Ніфатова, О. М.
Keywords: соціальна адаптація
реінтеграція
внутрішньо переміщені особи (ВПО)
учасники бойових дій
социальная адаптация
реинтеграция
внутренне перемещенные лица (ВПЛ)
участники боевых действий
social adaptation
reintegration
internally displaced persons (IDPs)
combat participants
Issue Date: 2018
Citation: Ніфатова О. М. Інституційне забезпечення комплексної системної підтримки соціальної адаптації та реінтеграції учасників ООС (АТО) і ВПО [Текст] / О. М. Ніфатова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 54-61.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті висвітлено питання щодо інституційного забезпечення комплексної системної підтримки соціальної адаптації та реінтеграції учасників операції об’єднаних сил (кол. АТО) та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проведено аналіз «Програми підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України», а також законів та рішень Уряду, що регулюють процес забезпечення підтримки соціальної адаптації зазначеного контингенту в частині ефективного використання їх трудового потенціалу. Дослідження напрямів сприяння інтеграції та соціальній адаптації ВПО та учасників ООС (АТО) надало підстави розглядати інтеграцію переселенців у місцеве співтовариство як послідовність таких етапів: попередній етап, де діють чинники інтеграції; початковий (адаптаційний); модифікаційний (перетворювальний), де відбувається реалізація умов інтеграції; результуючий, що відтворює показники інтеграції. Встановлено, що високий ступінь інтеграції передбачає: вирівнювання більшості соціальних та економічних показників; ідентифікацію переселенців як рівноправних суб'єктів місцевої громади; безконфліктну взаємодію; ефективну співпрацю, партнерство; стійку взаємодію на різних рівнях; задоволеність соціальним статусом, комфортність; позитивне сприйняття оточення і себе в ньому; позитивну динаміку демографічних показників; зв'язок майбутньої спільноти з нарощуванням трудового потенціалу країни. За результатами проведеного дослідження особливостей інституційного забезпечення комплексної системної підтримки соціальної адаптації та реінтеграції учасників ООС (АТО) і ВПО сформовано та систематизовано напрями сприяння інтеграції та соціальній адаптації відповідного контингенту.
В статье освещены вопросы институционального обеспечения комплексной системной поддержки социальной адаптации и реинтеграции участников операции объединенных сил (ранее АТО) и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Проведен анализ «Программы поддержки, социальной адаптации и реинтеграции граждан Украины, которые переселились из временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины», а также законов и решений Правительства, регулирующих процесс обеспечения поддержки социальной адаптации контингента в части эффективного использования трудового потенциала. Исследование направлений содействия интеграции и социальной адаптации ВПО и участников ООС (АТО) позволило рассматривать интеграцию переселенцев в местное сообщество как последовательность следующих этапов: предварительный этап, где действуют факторы интеграции; начальный (адаптационный); модификационный (преобразовательный), где происходит реализация условий интеграции; результирующий, что воспроизводит показатели интеграции. Установлено, что высокая степень интеграции предполагает: выравнивание большинства социальных и экономических показателей; идентификацию переселенцев как равноправных субъектов местного сообщества; бесконфликтное взаимодействие; эффективное сотрудничество, партнерство; стойкое взаимодействие на различных уровнях; удовлетворенность социальным статусом, комфортность; позитивное восприятие окружения и себя в нем; положительную динамику демографических показателей; связь будущего сообщества с наращиванием трудового потенциала страны. По результатам исследования особенностей институционального обеспечения комплексной системной поддержки социальной адаптации и реинтеграции участников ООС (АТО) и ВПО сформированы и систематизированы направления содействия интеграции и социальной адаптации соответствующего контингента.
The paper discusses the issues of institutional integrated systematic support for ensuring social adaptation and reintegration of United Forces Operation (UFO) (formerly ATO) participants and internally displaced persons (IDPs). Insights are provided on the "Program of support, social adaptation and reintegration of Ukrainian citizens who moved from the temporarily occupied territory of Ukraine and areas of the anti-terrorist operation to other regions of Ukraine" along with the laws and Government regulations on the maintenance of social adaptation of the above population group in terms of efficient utilization of their labor potential. The study of different dimensions in promoting integration and social adaptation of the IDPs and UFO (ATO) participants allowed to identify the following subsequent stages in the process of integration of displaced persons into the local community: the preliminary phase affected by the integration factors; initial (adaption period); modification (transformation) stage related to the integration implementation; and the resultant one reinforcing the integration indicators. It has been revealed that large-scale integration involves: adjustment of a range of social and economic indicators; ensuring equal treatment to migrants within local community; providing conflict-free interaction; effective cooperation and partnership; long-lasting multi-level relationships; satisfaction with social status, comfort; positive perception of the environment in harmony with self-perception; positive demographic dynamics; linking the future of the community with the national labor potential enhancement. The research findings on the specifics of providing the institutional integrated systematic support for social adaptation and reintegration of UFO (ATO) participants and IDPs have enabled to build up and generalize the dimensions for promoting integration and social adaptation of the given population group concerned.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12401
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P054-061.pdf182 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.