Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12402
Title: Проблеми та перспективи розвитку підприємницького потенціалу суб’єктів малого та середнього бізнесу
Authors: Савчук, Н. П.
Keywords: підприємництво
територіальний підприємницький потенціал
суб’єкти малого та середнього бізнесу
державне регулювання
предпринимательство
территориальный предпринимательский потенциал
субъекты малого и среднего бизнеса
государственное регулирование
entrepreneurship
territorial entrepreneurial capacity
small and medium-sized business entities
government regulation
Issue Date: 2018
Citation: Савчук Н. П. Проблеми та перспективи розвитку підприємницького потенціалу суб’єктів малого та середнього бізнесу [Текст] / Н. П. Савчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 62-72.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Розкрито зміст підприємницького потенціалу суб’єктів малого та середнього бізнесу як сукупності носіїв реалізованих і латентних складових підприємницького успіху – резидентів (ресурси, вид економічної діяльності, рівень індивідуалізації, конкурентні переваги, орієнтація на виробництво соціальної цінності, підприємницький процес, орієнтація на споживача), які визначаються внутрішніми (психофізіологічними, соціально-демографічними, інтелектуально-креативними властивостями, загальнокультурними і професійними компетентностями, схильністю до інновацій, рівнем адаптивності та комунікаціями) і зовнішніми (стан інституційного середовища, рівень розвитку відносин конкуренції (співпраці), соціальний капітал, динаміка макро- і мезоекономічних індикаторів, домінуючий технологічний уклад) чинниками, що впливають на вибір форми підприємницької діяльності (вимушене / добровільне антрепренерство / інтрапренерство). Виявлено, що на фазах кризи і депресії середньострокового економічного циклу підвищується значущість внутрішніх факторів, що визначають стан підприємницького потенціалу суб’єктів малого та середнього бізнесу, на фазах пожвавлення і підйому – зовнішніх чинників, в складі яких виділено глобальні (кон'юнктура світових ринків), загальнонаціональні (державні нормативно-правові акти, соціальний капітал суспільства) і локальні (регіональні нормативно-правові акти, акти представницьких органів місцевого самоврядування, соціальний капітал місцевої громади, етнічних, конфесійних спільнот та ін.). Методом кореляційного аналізу доведено, що найбільш значущими елементами підприємницького потенціалу з погляду забезпечення позитивної динаміки індикаторів ефективності підприємницької діяльності є створення цінності для споживача, динаміка макроекономічного середовища, рівень конкуренції, а також якість підприємницького мислення, що підтверджується результатами сценарного прогнозування діяльності підприємницьких структур.
Раскрыто содержание предпринимательского потенциала субъектов малого и среднего бизнеса как совокупности носителей реализованных и латентных составляющих предпринимательского успеха – резидентов (ресурсы, вид экономической деятельности, уровень индивидуализации, конкурентные преимущества, ориентация на производство социальной ценности, предпринимательский процесс, ориентация на потребителя), которые определяются внутренними (психофизиологическими, социально-демографическими, интеллектуально-креативными свойствами, общекультурными и профессиональными компетентностями, склонностью к инновациям, уровнем адаптивности и коммуникациями) и внешними (состояние институциональной среды, уровень развития отношений конкуренции (сотрудничества), социальный капитал, динамика макро- и мезоэкономических индикаторов, доминирующий технологический уклад) факторами, влияющими на выбор формы предпринимательской деятельности (вынужденное / добровольное антрепренерство / интрапренерство). Выявлено, что на фазах кризиса и депрессии среднесрочного экономического цикла повышается значимость внутренних факторов, определяющих состояние предпринимательского потенциала субъектов малого и среднего бизнеса, на фазах оживления и подъема – внешних факторов, в составе которых выделены глобальные (конъюнктура мировых рынков), общенациональные (государственные нормативно-правовые акты, социальный капитал общества) и локальные (региональные нормативно-правовые акты, акты представительных органов местного самоуправления, социальный капитал местной общины, этнических, конфессиональных сообществ и др.). Методом корреляционного анализа доказано, что наиболее значимыми элементами предпринимательского потенциала с точки зрения обеспечения положительной динамики индикаторов эффективности предпринимательской деятельности являются создание ценности для потребителя, динамика макроэкономической среды, уровень конкуренции, а также качество предпринимательского мышления, что подтверждается результатами сценарного прогнозирования деятельности предпринимательских структур.
The paper seeks to explore the structure of the entrepreneurial capacity of small and medium-sized business entities as a set of their inherent characteristics affecting the realized and latent components of the entrepreneurial success – the so called resident drivers (resources, economic activity types, customization level, competitive advantages, focus on creating social values, entrepreneurial process, customer-based approach) which are triggered by the internal (psycho-physiological, socio-demographic, intellectual and creative properties, universal cultural and professional competencies, the ability to innovate, adaptability level, communications, etc.) and external (the institutional environment, the competition (co-operation) relationships development level, social capital, macro- and mesoeconomic indicators dynamics, the dominant technological paradigm) factors affecting the choice of a business activity pattern (forced / voluntary entrepreneurship / intrapreneurship). It is argued that during the phases of crisis and depression within the medium-term economic cycle the importance of internal factors underpinning the entrepreneurial capacity of small and medium-sized business entities increases dramatically, while the periods of revival and recovery demonstrate greater significance of external factors which involve a range of global (the world markets competition), national (nation-wide legal acts, social capital) and local (regional normative legal acts, acts of representative bodies of local selfgovernment, social capital of local community, ethnic or confessional, etc.) factors. Findings report for a correlation analysis method has revealed that the most significant elements in building the entrepreneurial capacity in terms of ensuring positive dynamics of business performance efficiency indicators are customer value creation, macroeconomic environment dynamics, competition level and the quality of entrepreneurial thinking as evidenced by the results of scenario-based forecasting of business activities.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12402
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P062-072.pdf269,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.