Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12403
Title: Соціальні проекти в системі соціального захисту населення
Authors: Тімофєєва, М. І.
Keywords: соціальний проект
соціальне проектування
соціальне партнерство
соціальний захист
социальный проект
социальное проектирование
социальное партнерство
социальная защита
social project
social design
social partnership
social protection
Issue Date: 2018
Citation: Тімофєєва М. І. Соціальні проекти в системі соціального захисту населення [Текст] / М. І. Тімофєєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 5 (127). - С. 73-80.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено питанням розробки соціальних проектів для задоволення потреб громадян або розв’язання конкретних соціальних проблем шляхом зміни соціальної ситуації. Причиною для розробки соціальних проектів здебільшого виступають такі проблеми, що мають суперечливі різного напрямку тенденції розвитку або потребують адекватного вирішення. При цьому особливість соціальних проектів виражається в тому, що головним експертом при їх оцінюванні виступає не держава або замовник проекту, а суспільство. У сучасних умовах важливим є побудова міцної соціальної держави, чого неможливо досягти лише зусиллями держави, проте об’єднання та чітка координація зусиль спільноти та держави сприятимуть бажаному ефекту. Зазначається, що на сьогодні подібні об’єднання вже набули великої значущості, а також наголошується, що за такого об’єднання потрібно чітко розмежовувати ролі кожної із сторін. В Україні створено відповідну інформаційну платформу, яка оптимізує процес відбору найкращих проектів та доступу до отриманих результатів після їх апробації. Соціальні проекти мають велике розмаїття форм їх проведення, напрямів, джерел фінансування та строків виконання. Важливим питанням залишається також доцільність того чи іншого проекту. Основними критеріями визначення доцільності впровадження соціального проекту запропоновано такі: відповідність проектних пропозицій основним напрямкам розвитку та стратегічному плану розвитку держави загалом; визначення значущості отриманих результатів за проектом для держави; визначення можливості адаптування соціального проекту для більшості регіонів країни; ефективність соціального проекту. У системі соціального захисту соціальні проекти займають значне місце, оскільки суспільство вже давно не чекає допомоги від держави, а самостійно, за допомогою розробки соціальних проектів та програм залучає інвесторів до вирішення певного кола питань.
Статья посвящена вопросам разработки социальных проектов для удовлетворения потребностей граждан или решения определенных социальных проблем путем изменения социальной ситуации. Причиной разработки социальных проектов являются прежде всего проблемы, которые имеют противоречивые разновекторные тенденции развития или требуют адекватного решения. При этом своеобразие социальных проектов выражается в том, что главным экспертом при их оценивании выступает не государство или заказчик проекта, а общество. В современных условиях важным является построение сильного социального государства, чего невозможно добиться только усилиями государства, в то время как объединение и четкая координация усилий сообщества и государства будут способствовать достижению желаемого эффекта. Отмечается, что в настоящее время подобные объединения уже стали значимыми, а также подчеркивается, что при таком объединении нужно четко разграничивать роли каждой из сторон. В Украине создано соответствующую информационную платформу, которая оптимизирует процесс отбора лучших проектов и доступа к полученным результатам после их апробации. Социальные проекты имеют большое разнообразие форм их проведения, направлений, источников финансирования и сроков выполнения. Важным остается вопрос целесообразности того или иного проекта. Основными критериями определения целесообразности внедрения социального проекта предложены следующие: соответствие проектных предложений основным направлениям развития и стратегическому плану развития государства в целом; определение значимости полученных результатов по проекту для государства; определение возможности адаптации социального проекта для большинства регионов страны; эффективность социального проекта. В системе социальной защиты социальные проекты занимают значительное место, поскольку общество больше не ждет помощи от государства, а самостоятельно, посредством разработки социальных проектов и программ привлекает инвесторов к решению определенного круга вопросов.
The paper discusses the issues of social projects development to meet the citizens’ needs or to resolve certain social problems by changing the social situation. The reason for designing social projects is responding to the challenges with conflicting, multi-vector development trends or those to be adequately addressed. Social projects demonstrate their specifics. In this context, the principal expert in their assessment is not the government or the project contractor but the society. In modern realia, it is critical to build a strong social state which can not be achieved through the government’s policies alone, however the combined efforts and close cooperation between the community and the state contributes to the desired effect. Evidence revealed that such partnerships have gained great significance, although it is argued that there is a need to clearly demarcate the roles of each of the parties. An appropriate information platform was created in Ukraine that optimizes the process of selecting the best projects and accessing the results after their testing. Social projects have a large variety of forms, dimensions, sources of funding and terms of execution. The issue of project feasibility remains paramount. The key criteria to evaluate the social project implementation expediency are the following: harmonization of project proposals, business goals and the overall government strategic development plan; identifying the significance of the project results for the government; specification of the social project capability to adapt for most regions of the country; social project effectiveness. Social projects have become an essential element within the social protection framework, since modern society have no more expectations as to the government assistance, but ultimately seek to search for their own tools to resolve social issues through developing social projects and programs, attracting investment, etc.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12403
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V127_P073-080.pdf185,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.