Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12406
Title: Методика розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електроживлення з урахуванням його власних втрат
Authors: Бобровник, В. М.
Каплун, В. В.
Артеменко, М. Ю.
Keywords: потужність втрат
паралельний активний фільтр
трифазна чотирипровідна система електропостачання
мощность потерь
параллельный активный фильтр
трехфазная четырехпроводная система электроснабжения
power losses
shunt active filter
three-phase four-wire power supply system
Issue Date: 2018
Citation: Бобровник В. М. Методика розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електроживлення з урахуванням його власних втрат [Текст] / В. М. Бобровник, В. В. Каплун, М. Ю. Артеменко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 6 (128). - С. 9-19.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Виведення розрахункових співвідношень і розробка методики розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електропостачання та її апробація на прикладі моніторингу параметрів споживання електроенергії гуртожитку № 7 КНУТД. На основі символічного методу розрахунку трифазних кіл обґрунтовуються формули обчислення електричних опорів фазних та нейтрального проводів трифазної чотирипровідної системи на основі вимірів напруг еталонних навантажень, здійснюваних АСКОЕ КНУТД. Енергозберігаючий ефект від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електроживлення встановлюється з урахуванням його власних втрат, що визначаються на основі моніторингу параметрів споживання електроенергії та обчислених значень опорів проводів. У роботі обґрунтована методика розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електропостачання з урахуванням його власних втрат та на прикладі моніторингу параметрів споживання електроенергії гуртожитку № 7 КНУТД продемонстрована можливість зменшення на 10-20% втрат енергії в лінії електропередачі при використанні сучасних паралельних активних фільтрів. Встановлені нові аналітичні залежності діючих напруг еталонних навантажень від електричних опорів фазних та нейтрального проводів трифазної чотирипровідної системи електропостачання, що використовуються для розрахунку значень зазначених опорів за результатами вимірювання фазних напруг. Сформульована нова методика розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електропостачання, яка дозволяє оцінити доцільність застосування паралельних активних силових фільтрів та сформулювати вимоги до їх параметрів з метою отримання бажаного ефекту для конкретного об’єкту електроспоживання.
Вывод расчетных соотношений и разработка методики расчета энергосберегающего эффекта от применения параллельного активного фильтра в трехфазной четырехпроводной системе электроснабжения и ее апробация на примере мониторинга параметров потребления электроэнергии общежития № 7 КНУТД. На основе символического метода расчета трехфазных цепей обосновываются формулы вычисления электрических сопротивлений фазных и нейтрального проводов трехфазной четырехпроводной системы на основе измерений напряжений эталонных нагрузок, осуществляемых АСКУЭ КНУТД. Энергосберегающий эффект от применения параллельного активного фильтра в трехфазной четырехпроводной системе электропитания устанавливается с учетом его собственных потерь, определяемых на основе мониторинга параметров потребления электроэнергии и вычисленных значений сопротивлений проводов. В работе обоснована методика расчета энергосберегающего эффекта от применения параллельного активного фильтра в трехфазной четырехпроводной системе электроснабжения с учетом его собственных потерь и на примере мониторинга параметров потребления электроэнергии общежития № 7 КНУТД продемонстрирована возможность уменьшения на 10-20% потерь энергии в линии электропередачи при использовании современных параллельных активных фильтров. Установлены новые аналитические зависимости действующих напряжений эталонных нагрузок от электрических сопротивлений фазных и нейтрального проводов трехфазной четырехпроводной системы электроснабжения, используемых для расчета значений указанных сопротивлений по результатам измерения фазных напряжений. Сформулирована новая методика расчета энергосберегающего эффекта от применения параллельного активного фильтра в трехфазной четырехпроводной системе электроснабжения, которая позволяет оценить целесообразность применения параллельных активных силовых фильтров и сформулировать требования к их параметрам с целью получения желаемого эффекта для конкретного объекта электропотребления.
The deduction of settlement ratios and the development of a method for calculating the energy saving effect from the use of a shunt active filter in a three-phase four-wire power supply system and its testing on the example of monitoring the parameters of electricity consumption of the hostel number 7 KNUTD. Based on the symbolic method of calculating three-phase circles, the formulas for calculating the electrical resistances of phase and neutral wires of a three-phase four-wire system based on measurements of stresses of reference loads carried out by AEEAS KNUTD are grounded. The energy saving effect of using a shunt active filter in a three-phase four-wire system of power supply is established taking into account its own losses, which are determined on the basis of monitoring of parameters of electric energy consumption and calculated values of resistance of wires. The work substantiates the methodology for calculating the energy saving effect from the use of a parallel active filter in the three-phase four-wire power supply system, taking into account its own losses, and on the example of monitoring the parameters of electricity consumption of the hostel number 7 KNUTD demonstrated the possibility of reducing by 10-20% energy losses in the transmission line with the use of modern shunt active filters. The new analytical dependences of the operating voltages of the reference loads on the electrical resistances of phase and neutral wires of the three-phase four-wire power supply system used to calculate the values of the indicated resistances based on the results of phase voltage measurements are established. A new method of calculating the energy saving effect from the use of a shunt active filter in a three-phase four-wire power supply system is formulated, which makes it possible to assess the expediency of using shunt active power filters and formulate requirements for their parameters in order to obtain the desired effect for a particular object of power consumption.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.6.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12406
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V128_P009-019.pdf361,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.