Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12407
Title: Дослідження кінетики вивільнення антимікробного препарату декаметоксину в полімерних плівках медичного призначення
Authors: Іщенко, О. В.
Бессарабов, В. І.
Плаван, В. П.
Баула, О. П.
Ресницький, І. В.
Черкас, С. С.
Keywords: кінетика
антисептики
декаметоксин
полімерні плівки
модифікований крохмаль
пролонгована дія
кинетика
полимерные пленки
модифицированный крахмал
пролонгированное действие
kinetics
antiseptics
decamethoxin
polymer films
modified starch
prolonged action
Issue Date: 2018
Citation: Дослідження кінетики вивільнення антимікробного препарату декаметоксину в полімерних плівках медичного призначення [Текст] / О. В. Іщенко, В. І. Бессарабов, В. П. Плаван, О. П. Баула, І. В. Ресницький, С. С. Черкас // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 6 (128). - С. 86-94.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Основною метою даної роботи було дослідження кінетики вивільнення лікарського антисептичного препарату декаметоксину з полімерної плівки, для визначення можливості їх використання у складі трансдермальних терапевтичних систем. В досліджені використовували полімерні плівки до складу яких входили полівініловий спирт, модифікований крохмаль, гліцерин та антисептичний препарат декаметоксин. Для розчинення використовували воду 3-го класу чистоти. Контроль розчинення зразків та побудова калібрувального графіку за декаметоксином здійснювали спектрофотометрично на приладі OPTIZEN POP UV VIS («Mecasys», Південна Корея) при довжині хвилі 198 нм. Доведено доцільність використання композицій на основі полівінілового спирту та модифікованого крохмалю для отримання плівок медичного призначення. Встановлено, що найбільш швидке вивільненням декаметоксина в водну фазу відбувається з полімерної плівки складу полівініловий спирт/модифікований крохмаль (3:1) та декаметоксину (5%). При цьому константа швидкості першого порядку складає 0,0076 1/хв та перевищує значення відповідних констант швидкості для інших досліджених полімерних композицій в 3 - 7 раз. Наукова новизна роботи обумовлена забезпеченням механічної міцності плівок та сповільнення процесів сорбції-десорбції ліпофільних лікарських препаратів за рахунок використання композиції полімерних матеріалів. Основним принципом створення терапевтичних систем є регулювання швидкості надходження лікарської речовини через шкіру. На прикладі декаметоксину досліджено кінетику вивільнення препарату, розраховані кінетичні константи для різного складу полімерних плівок. Наведені результати досліджень кінетики вивільнення антисептичного препарату декаметоксину, який входить до складу полімерної плівки, показують, що запропонований склад володіє пролонгованою дією та дає можливості використання в лікуванні антисептичними засобами та додати нові характеристики і переваги, для розширення асортименту терапевтичних трансдермальних систем.
Основной целью данной работы было исследование кинетики высвобождения лекарственного антисептического препарата декаметоксина из полимерной пленки, для определения возможности ее использования в составе трансдермальных терапевтических систем. В исследовании использовали полимерные пленки, в состав которых входили поливиниловый спирт, модифицированный крахмал, глицерин и антисептический препарат декаметоксин. Для растворения использовали воду 3-го класса чистоты. Контроль образцов растворения и построение калибровочного графика по ДКМ осуществляли спектрофотометрически на приборе OPTIZEN POP UV VIS ( «Mecasys», Южная Корея) при длине волны 198 нм. Доказана целесообразность использования композиций на основе поливинилового спирта и модифицированного крахмала для получения пленок медицинского назначения. Установлено, что наиболее быстрое высвобождением ДКМ в в водную фазу происходит из полимерной пленки состава поливиниловый спирт / модифицированный крахмал (3: 1) и декаметоксин (5%). При этом константа скорости первого порядка составляет 0,0076 1/мин и превышает значения соответствующих констант скорости для других исследованных полимерных композиций в 3 - 7 раз. Научная новизна работы обусловлена обеспечением механической прочности пленок и замедлением процессов сорбции-десорбции липофильных лекарственных препаратов за счет использования композиции полимерных материалов. Основным принципом создания терапевтических систем является регулирование скорости поступления лекарственного вещества через кожу, на примере декаметоксина, исследована кинетика высвобождения препарата, рассчитанны кинетические константы для различного состава полимерных пленок. Расширение ассортимента терапевтических трансдермальных систем. Приведенные результаты исследований кинетики высвобождения антисептического препарата декаметоксина, который входит в состав полимерной пленки показывают, что предложенный состав обладает пролонгированным действием и позволяет использование в лечении антисептическими средствами, таким образом добавить новые характеристики и преимущества.
The main purpose of this work was to investigate the kinetics of releasing of the antiseptic drug decamethoxin from polymeric films to determine the ability of their use in the composition of transdermal therapeutic systems. Polymeric films containing polyvinyl alcohol, modified starch, glycerol and antiseptic drug decamethoxin were used in the investigation. For dissolution, water of grade 3 of purity was used. Control of the dissolution samples and the construction of the calibration graphic for DCM was performed spectrophotometrically on the OPTIZEN POP UV VIS device ("Mecasys", South Korea) at a wavelength of 198 nm. The expediency of the use of compositions based on polyvinyl alcohol and modified starch for obtaining medical films has been proved. It was established that the fastest release of DCM into the aqueous phase comes from a polymeric composition film of polyvinyl alcohol / modified starch (3: 1) and decamethoxin (5%). In this case, the rate constant of the first order is 0.0076 1 / min and it is 3-7 times more than the value of the corresponding rate constants for other investigated polymeric compositions. The scientific novelty of the work is due to provided mechanical strength of the films and achieved slowdown of sorption-desorption processes of lipophilic drugs through the use of a composition of polymeric materials. The main principle therapeutic systems are built on is regulation of the rate of drug delivery through the skin, and on the example of decamethoxin the kinetics of drug release is investigated, kinetic constants for different composition of polymer films are calculated. Extension of the range of therapeutic transdermal systems. The results of the investigated kinetics of releasing of decamethoxin antiseptic drug, which is part of a polymer film, show that the proposed composition has prolonged action and provides an opportunity for use in the treatment of antiseptic agents and adds new characteristics and benefits.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.6.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12407
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V128_P086-094.pdf348,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.