Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12410
Title: Дослідження властивостей стирол-акрилової полімерної матриці для створення покриття на бавовняному трикотажі
Authors: Асаулюк, Т. С.
Семешко, О. Я.
Скалозубова, Н. С.
Сарібєкова, Ю. Г.
Keywords: стирол-акрилова дисперсія
полімерна плівка
золь-гель метод
гідролітична стабільність
бавовняний трикотаж
гігієнічні властивості
стирол-акриловая дисперсия
полимерная пленка
гидролитическая стабильность
хлопчатобумажный трикотаж
гигиенические свойства
styrene-acrylic dispersion
polymer film
sol-gel method
hydrolytic stability
cotton knitted fabric
hygienic properties
Issue Date: 2018
Citation: Дослідження властивостей стирол-акрилової полімерної матриці для створення покриття на бавовняному трикотажі [Текст] / Т. С. Асаулюк, О. Я. Семешко, Н. С. Скалозубова, Ю. Г. Сарібєкова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 6 (128). - С. 39-46.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи полягає у дослідженні фізико-хімічних властивостей стирол-акрилової полімерної плівки для формування покриття на текстильному матеріалі. У якості об’єкта дослідження використана водна дисперсія стирол-акрилового сополімеру. Застосовані стандартизовані методики дослідження показників фізико-хімічних властивостей полімерних плівок та фізичних властивостей текстильних матеріалів. Вивчення структурних параметрів індивідуальної полімерної плівки проведено з використанням золь-гель методу. Фізичні властивості досліджуваного полімерного матеріалу охарактеризовано за результатами стійкості плівки до гідролітичної деструкції при різній температурі обробки та дії мильно-содового розчину. Якість бавовняного трикотажного полотна зі сформованим полімерним покриттям оцінено за зміною показників гігроскопічності і повітропроникності. У роботі наведено результати дослідження структурних і фізичних властивостей полімерної плівки на основі стирол-акрилового сополімеру. За результатами експерименту встановлена необхідність введення зшиваючого агенту до складу композиції для підвищення стійкості полімерного матеріалу до мокрих обробок. Визначено оптимальний склад полімерної композиції для створення покриття на текстильному матеріалі та встановлено концентрацію запропонованої композиції, при якій не погіршуються гігієнічні властивості бавовняного трикотажного полотна. Доведено, що запропонована полімерна композиція дозволяє створити на бавовняному трикотажному полотні стійке покриття і при цьому зберегти його гігроскопічність та повітропроникність. Отримані результати експерименту мають практичне значення для розробки нових опоряджувальних складів для текстильних матеріалів.
Цель работы состояла в исследовании физико-химических свойств стирол-акриловой полимерной пленки для формирования покрытия на текстильном материале. В качестве объекта исследования использована водная дисперсия стирол-акрилового сополимера. Применены стандартизированные методики исследования показателей физико-химических свойств полимерных пленок и физических свойств текстильных материалов. Изучение структурных параметров индивидуальной полимерной пленки проведено с применением золь-гель метода. Физические свойства исследуемого полимерного материала были оценены по результатам устойчивости пленки к гидролитической деструкции при различной температуре обработки и воздействию мыльно-содового раствора. Качество хлопчатобумажного трикотажного полотна со сформированным полимерным покрытием оценивалось по изменению показателей гигроскопичности и воздухопроницаемости. В работе приведены результаты исследования структурных и физических свойств полимерной пленки на основе стирол-акрилового сополимера. По результатам эксперимента установлена необходимость введения сшивающего агента в состав композиции для повышения устойчивости полимерного материала к мокрым обработкам. Определен оптимальный состав полимерной композиции для создания покрытия на текстильном материале и установлена концентрация предложенной композиции, при которой не ухудшаются гигиенические свойства хлопчатобумажного трикотажного полотна. Доказано, что предложенная полимерная композиция позволяет создать на хлопчатобумажном трикотажном полотне стойкое покрытие и при этом сохранить его гигроскопичность и воздухопроницаемость. Полученные результаты эксперимента имеют практическое значение для разработки новых отделочных составов для текстильных материалов.
The goal of the work was to study the physico-chemical properties of styrene-acrylic polymer film to form a coating on a textile material. A water dispersion of a styrene-acrylic copolymer was used as an object of study. Standardized methods for studying the indicators of the physicochemical properties of polymer films and physical properties of textile materials have been applied. The study of the structural parameters of an individual polymer film was carried out using the sol-gel method. The physical properties of the studied polymer material were evaluated according to the results of the resistance of the film to hydrolytic degradation at different processing temperatures and the effects of soap and soda solution. The quality of cotton knitted fabric with the formed polymer coating was evaluated by the change in hygroscopicity and breathability. The paper presents the results of a study of the structural and physical properties of polymer film based on the styrene-acrylic copolymer. The optimal polymer composition was determined to create a coating on the textile material and the concentration of the proposed composition was established, at which the hygienic properties of the cotton knitted fabric did not deteriorate. It is proved that the proposed polymer composition allows you to create a resistant coating on cotton knitted fabric and at the same time keeps hygroscopicity and breathability of knitted сloth. The results of the experiment are of practical importance for the development of new finishing compositions for textile materials.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.6.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12410
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V128_P039-046.pdf224,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.