Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12411
Title: Надання підвищеної зносостійкості тканинам для захисного одягу
Authors: Кулікова, І. О.
Міщенко, Г. В.
Міщенко, О. В.
Венгер, О. О.
Попович, Т. А.
Keywords: текстильний матеріал
опорядження
стійкість до тертя
суміш полімерів
поліуретановий іономер
предконденсат термореактивної смоли
текстильный материал
отделка
устойчивость к трению
смесь полимеров
полиуретановый иономер
предконденсаты термореактивной смолы
textile material
finishing
wear resistance
mixture of polymers
polyurethane ionomer
pre-condensates of thermosetting resin
Issue Date: 2018
Citation: Надання підвищеної зносостійкості тканинам для захисного одягу [Текст] / І. О. Кулікова, Г. В. Міщенко, О. В. Міщенко, О. О. Венгер, Т. А. Попович // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 6 (128). - С. 47-55.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Метою роботи є підвищення зносостійкості текстильних матеріалів шляхом формування на їх поверхнях композиційних полімерних плівок. Проблему вирішували застосуванням суміші полімерів і за рахунок їх здатності утворювати композиційні полімерні системи, що об’єднують властивості окремих полімерів і проявляють нові. При цьому один з них використовували у формі водної дисперсії готового полімеру уретанового типу, а другий – синтезували з предконденсатів термореактивних смол (ПТРС) в умовах процесу апретування, а саме, на стадії термообробки тканини після просочення і сушки, шляхом забезпечення умов для протікання реакції конденсації. Оцінку полімерної системи, що при цьому утворюється, здійснювали за показниками якості опорядженої тканини і результатами дослідження вільних полімерних плівок, що формували із суміші полімерів в технологічних умовах опорядження тканини. Визначено, що у присутності ПТРС підвищується також міцність вільної поліуретанової плівки до дії розривного напруження і збільшується її адгезія до бавовняних тканин. Проведені спектрофотометричні і оптичні дослідження поліуретанових плівок, сформованих при додаванні до поліуретану ПТРС показали, що полімерну плівку можна розглядати як двофазну дисперсну систему. Показано, що формування з апрету полімерної плівки композиційного типу на поверхні тканини забезпечує підвищення показників її якості. Наукова новизна роботи полягає в тому, що полімерну плівку, що утворюється при обробці тканини апретом на основі поліуретану і ПТРС, розглянуто як двофазну дисперсну систему. Практична значимість полягає в тому, що одержано текстильні матеріали з підвищеними показниками якості, створено умови для розширення галузей їх застосування.
Целью работы является повышение износостойкости текстильных материалов путем формирования на их поверхностях композиционных полимерных пленок. Проблему решали применением смеси полимеров и за счет их способности образовывать композиционные полимерные системы, объединяющие свойства отдельных полимеров и проявляющие новые. При этом один из них использовали в форме водной дисперсии готового полимера уретанового типа, а второй – синтезировали с предконденсатов термореактивных смол (ПТРС) в условиях процесса аппретирования, а именно, на стадии термообработки ткани после пропитки и сушки, путем обеспечения условий для протекания реакции конденсации. Оценку полимерной системы, которая при этом образуется, осуществляли по показателям качества облицованной ткани и по результатам исследования свободных полимерных пленок, которые формировали из смеси полимеров в технологических условиях отделки ткани. Определено, что в присутствии ПТРС повышается также прочность свободной полиуретановой пленки к действию разрывного напряжения и увеличивается ее адгезия к хлопчатобумажных тканей. Проведенные спектрофотометрические и оптические исследования полиуретановых пленок, сформированных при добавлении к полиуретану ПТРС показали, что полимерную пленку можно рассматривать как двухфазную дисперсную систему. Показано, что формирование с аппрета полимерной пленки композиционного типа на поверхности ткани обеспечивает повышение показателей ее качества. Научная новизна работы заключается в том, что полимерную пленку, образующуюся при обработке ткани аппретом на основе полиуретана и ПТРС рассмотрено как двухфазную дисперсную систему. Практическая значимость заключается в том, что получено текстильный материал с повышенными показателями качества, созданы условия для расширения области их применения.
The purpose of the work is to increase the wear resistance of textile materials by forming composite polymer films on their surfaces. The problem was solved by the use of a mixture of polymers and due to their ability to formulate composite polymer systems that combine the properties of individual polymers and exhibit new ones. One of them was used in the form of aqueous dispersion of the finished polymer of urethane type, and the second one was synthesized from pre-condensates of thermosetting resins (PTSR) in the process of finishing, namely, at the stage of heat treatment of the fabric after impregnation and drying, by providing conditions for the course of the condensation reaction. The evaluation of the produced polymer system have been carried out on the basis of the quality score of the fabric and the results of the study of free polymer films formed from a mixture of polymers in the technological conditions of fabric finishing. It has been determined that strength of free polyurethane film to the action of bursting tension and film’s adhesion to cotton fabrics increase in the presence of pre-condensates of thermosetting resins. The conducted spectrophotometric and optical researches of polyurethane films formed during the addition of pre-condensates of thermosetting resins to polyurethane have shown that the polymer film can be considered as a two-phase disperse system. It has been established that the formation of a composite type polymer film on the surface of fabric provides the increasing of it’s quality. Originality consists in the fact that the polymer film formed during the processing of fabric by composition based on polyurethane and pre-condensates of thermosetting resins is considered as a two-phase disperse system. Practical value lies in the fact that textile material with higher quality indicators has been obtained, conditions have been created to expand the fields of their application.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.6.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12411
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V128_P047-055.pdf338,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.