Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12412
Title: Деформаційні характеристики трикотажу підвищеної міцності
Authors: Боброва, С. Ю.
Галавська, Л. Є.
Кулик, А. А.
Keywords: технічний трикотаж
поліетиленова нитка
поліамідна нитка
захисні вироби
трикотаж підвищеної міцності
деформаційні характеристики
технический трикотаж
полиэтиленовая нить
полиамидная нить
защитные изделия
трикотаж повышенной прочности
деформационные характеристики
industrial knitwear
polyethylene yarn
polyamide yarn
protective products
high-strength knitwear
deformation characteristics
Issue Date: 2018
Citation: Боброва С. Ю. Деформаційні характеристики трикотажу підвищеної міцності [Текст] / С. Ю. Боброва, Л. Є. Галавська, А. А. Кулик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2018. - № 6 (128). - С. 56-63.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Досліджено деформаційні характеристики полотен підвищеної міцності, виготовлених з використанням поліетиленових ниток. У роботі використано експериментальний метод дослідження зразків трикотажу у відповідності до стандартизованих методик. Розроблена структура трикотажу з підвищеними характеристиками міцності та стійкості до дії негативних механічних впливів та здійснено оцінку їх деформаційних характеристик. Трикотажні полотна виготовлено на двофонтурному круглов’язальному обладнанні 10 класу двошаровим кулірним переплетенням з пресовим з`єднанням шарів основною ниткою. У якості сировини обрану поліетиленову нитку торгової марки Doyentrontex лінійної густини 44 текс у чистому вигляді та у комбінації з поліамідною ниткою технічного призначення лінійної густини 29 текс. З метою встановлення величини навантаження при деформації трикотажних полотен визначено показники розривального зусилля трикотажу вздовж петельних рядів та стовпчиків. Встановлено, що значна частка залишкової деформації трикотажу технічного призначення, що підлягає у ході експлуатації виробу значним механічним навантаженням, знаходиться в межах допустимих значень. Наукова новизна полягає у дослідженні характеру деформації та релаксації деформації подвійного кулірного трикотажу підвищеної міцності, виготовленого з використанням поліетиленових ниток. Розроблені трикотажні полотна з високими показниками міцності та стійкості до механічних ушкоджень мають достатню еластичність і пружність, а також відповідний рівень залишкової деформації, що дає змогу їх рекомендувати для виготовлення різного асортименту захисних виробів від механічних небезпек.
Исследованы деформационные характеристики полотен повышенной прочности, изготовленных с использованием полиэтиленовых нитей. В работе использован экспериментальный метод исследования образцов трикотажа в соответствии со стандартными методиками. Разработана структура трикотажа с повышенными прочностными характеристиками и устойчивостью к действию негативных механических воздействий и осуществлена оценка их деформационных характеристик. Трикотажные полотна изготовлены на двухфонтурном кругловязальном оборудовании 10 класса двухслойным кулирным переплетением с прессовым соединением слоев основной нитью. В качестве сырья выбрана полиэтиленовая нить торговой марки Doyentrontex линейной плотности 44 текс в чистом виде и в сочетании с полиамидной нитью технического назначения линейной плотности 29 текс. С целью установления величины нагрузки при деформации трикотажных полотен определены показатели разрывного усилия трикотажа вдоль петельных рядов и столбиков. Установлено, что значительная часть остаточной деформации трикотажа технического назначения, который подлежит в ходе эксплуатации изделия значительным механическим нагрузкам, находится в пределах допустимых значений. Научная новизна заключается в исследовании характера деформации и релаксации деформации двойного кулирного трикотажа повышенной прочности, изготовленного с использованием полиэтиленовых нитей. Разработанные трикотажные полотна с высокими показателями прочности и устойчивости к механическим повреждениям имеют достаточную эластичность и упругость, а также соответствующий уровень остаточной деформации, что позволяет их рекомендовать для изготовления широкого ассортимента защитных изделий от опасных механических факторов.
Investigation of deformation characteristics of high-strength knitted fabrics produced with the use of polyethylene yarn. The article uses an experimental method for the study of knitted fabrics samples in accordance with standard methods. The knitting structure with increased strength characteristics and resistance to the action of negative mechanical effects has been developed and their deformation characteristics have been evaluated. The knitted fabrics are made on double-circular knitting equipment 10 gauge by double-layer structure with press connection of the layers by the main yarn. The polyethylene yarn Doyentrontex linear density 44 tex in pure form and in combination with a polyamide yarn for technical purposes linear density 29 tex have been chosen as a raw material. In order to establish the load value by deformation of knitted fabrics, the indicators of the tensile strength of the knitwear along the wales and courses are determined. It has been revealed that most of the permanent deformation of knitwear for technical purposes, which is subject to large mechanical loads during operation of the product, is within acceptable levels. Consists in the study of the deformation character and deformation relaxation of high –strength double layer weft knitted fabrics, made with the use of polyethylene yarn. Developed knitted fabrics with high strength and resistance to mechanical damage have sufficient resilience and elasticity, as well as acceptable level of permanent deformation, which allows them to be recommended for the manufacture of a wide range of protective products from mechanical hazards.
DOI: 10.30857/1813-6796.2018.6.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12412
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V128_P056-063.pdf584,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.