Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12512
Title: Особливості бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств
Other Titles: Особенности бухгалтерского учета некоторых финансовых инструментов кредитования торговых предприятий
Features of accounting of some financial instruments of lending enterprises
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: фінансові інструменти
кредитування
овердрафт
бухгалтерський облік
підходи
торгівельні підприємства
финансовые инструменты
кредитование
бухгалтерский учет
подходы
торговые предприятия
financial instruments
lending
overdraft
accounting
approaches
trading companies
Issue Date: Apr-2019
Citation: Безверхий К. В. Особливості бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств / К. В. Безверхий // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. – 2019. – № 4 (24). – С. 42-47.
Source: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки
International scientific journal "Internauka". Series : Economic sciences
Международный научный журнал "Интернаука". Серия : Экономические науки
Abstract: Метою статті є виділення особливостей бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств, зокрема овердрафту. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо виділення особливостей бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств, зокрема овердрафту. Метод аналізу використовується для порівняння існуючих підходів до відображення в бухгалтерському обліку інформації про овердрафт. Метод пізнання об’єкта дослідження базується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких особливості бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств розглядаються в нерозривному зв’язку з забезпеченням системи управління правильною, достовірною, повною та неупередженою інформацією про використання овердрафту. В процесі даного наукового дослідження виділено особливості бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств, зокрема відображення овердрафту на рахунках бухгалтерського обліку з урахуванням двох підходів. Доведено, що другий підхід до відображення на рахунках бухгалтерського обліку овердрафту з використанням субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» є хибним, а тому рекомендується використовувати перший підхід до обліку овердрафту на рахунках бухгалтерського обліку без використання вищевказаного субрахунку. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку відображення інформації про фінансові інструменти кредитування, зокрема овердрафт на рахунках бухгалтерського обліку. Практична цінність даного дослідження полягає в обґрунтуванні підходів до відображення інформації про овердрафт на рахунках бухгалтерського обліку торгівельних підприємств. Соціальна цінність проявляється у інформуванні та ознайомленні всіх зацікавлених осіб щодо відображення інформації про овердрафт на рахунках бухгалтерського обліку.
Целью статьи является выделение особенностей бухгалтерского учета некоторых финансовых инструментов кредитования торговых предприятий, в частности овердрафта. Теоретико-методологической основой исследования является диалектический метод научного познания и системный подход по выделению особенностей бухгалтерского учета некоторых финансовых инструментов кредитования торговых предприятий, в частности овердрафта. Метод анализа используется для сравнения существующих подходов к отражению в бухгалтерском учете информации о овердрафт. Метод познания объекта исследования базируется на системном и синергетическом подходах, согласно которым особенности бухгалтерского учета некоторых финансовых инструментов кредитования торговых предприятий рассматриваются в неразрывной связи с обеспечением системы управления правильной, достоверной, полной и непредвзятой информации об использовании овердрафта. В процессе данного научного исследования выделены особенности бухгалтерского учета некоторых финансовых инструментов кредитования торговых предприятий, в частности отражение овердрафта на счетах бухгалтерского учета с учетом двух подходов. Доказано, что второй подход к отражению на счетах бухгалтерского учета овердрафта с использованием субсчета 601 «Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте» является ложным, а поэтому рекомендуется использовать первый подход к учету овердрафта на счетах бухгалтерского учета без использования вышеуказанного субсчета. Научная ценность исследования заключается в дальнейшем развитии отображения информации о финансовых инструментах кредитования, в частности овердрафт на счетах бухгалтерского учета. Практическая ценность данного исследования заключается в обосновании подходов к отображению информации о овердрафт на счетах бухгалтерского учета торговых предприятий. Социальная ценность проявляется в информировании и ознакомлении всех заинтересованных лиц по отражению информации о овердрафт на счетах бухгалтерского учета.
The purpose of the article is to highlight the peculiarities of accounting of some financial instruments for lending to commercial enterprises, in particular overdraft. The theoretical and methodological basis of the research is a dialectical method of scientific knowledge and a systematic approach to the separation of the features of accounting of some financial instruments of crediting trade enterprises, in particular overdraft. The method of analysis is used to compare existing approaches to reflecting overdraft information in accounting. The method of cognition of a research object is based on systematic and synergetic approaches, according to which features of the accounting of some financial instruments of crediting trade enterprises are considered inextricably linked with the provision of the management system with correct, reliable, complete and unbiased information on the use of overdraft. In the course of this scientific research the features of accounting of some financial instruments of crediting of trade enterprises are highlighted, in particular, the reflection of overdraft in accounting accounts taking into account two approaches. It is proved that the second approach to displaying overdraft accounts using subaccount 601 “Short-term bank loans in national currency” is false, and therefore it is recommended to use the first approach to accounting overdraft on accounting accounts without using the above subaccount. The scientific value of the study is to further develop the presentation of information about financial lending instruments, in particular, overdraft in accounting accounts. The practical value of this study is to substantiate the approaches to displaying information about overdraft in accounting accounts of trading companies. Social value is manifested in informing and familiarizing all interested persons with the disclosure of information about overdraft in accounting accounts.
DOI: 10.25313/2520-2294-2019-4-4875
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12512
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2520-2294
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий2205.pdf143,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.