Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12518
Title: Використання актуальних педагогічних технологій при викладанні іноземної мови фахового спрямування для студентів економічних спеціальностей
Other Titles: Using modern pedagogical technologies in teaching English for Specific Purposes students of economic specialities
Authors: Роєнко, Л. В.
Keywords: практичні методи викладання іноземної мови фахового спрямування
автентичне робоче середовище
автентичні матеріали
спеціально створені матеріали
технології викладання іноземної мови фахового спрямування
practical methods in ESP teaching
authentic working context
authentic materials
tailor-made materials
technologies in ESP classrooms
Issue Date: Apr-2019
Citation: Роєнко Л. В. Використання актуальних педагогічних технологій при викладанні іноземної мови фахового спрямування для студентів економічних спеціальностей / Л. В. Роєнко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2019. – Volume 7, № 2. – P. 139-143.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Abstract: У статті розглянуто сучасні актуальні педагогічні технології і методи, які використовуються під час викладання іноземної мови фахового спрямування (ІМФС). Технології, методи і прийоми, про які іде мова у даній статті, є результатом нашого досвіду викладання дисципліни “Іноземна мова фахового спрямування” для студентів, які вивчають маркетинг, фінанси, облік і аудит та економіку підприємства. Дана група студентів ще є недосвідченою стосовно аспектів робочого середовища. Це означає, що вони ще повністю не усвідомлюють свої професійні потреби. Дискурс організації робочого середовща характеризується складністю та різноманітністю комунікативних ситуацій. Саме тому завдання викладача ІМФС полягає у створенні автентичних ділових ситуацій, подібних до тих, які трапляються у реальному світі бізнесу. По-перше, автентичний та спеціально створений мовний матеріал повинен поєднуватись на заняттях. По-друге, студенти мають залучатись у практичні види діяльності, де здійснюється імітація робочого середовища (використання методу ділової гри, кейс методу, залучення студентів у дослідницьку діяльність; використання методу проектів; запрошення студентів до участі в наукових гуртках і конференціях, де вони готують доповіді та презентації іноземною мовою, дотримуючись фахової тематики). По-третє, використання інформаційних технологій є потужним засобом у вивченні ІМФС. Цей аспект знаходить своє відображення у педагогічній технології змішаного навчання. Дуже важливо для викладача ІМФС розуміти, які матеріали здатні створити автентичне середовище на занятті. У даній статті пропонується використання методу симуляції, щоб перетворити звичайне аудиторне заняття на автентичну локацію, де мовні уміння можуть розвиватись за більш реалістичних умов. Метод симуляції може бути ефективним і для удосконалення презентаційних умінь студентів. Проблемні ситуації у вигляді кейсів забезпечують широке поле для введення нового матеріалу, а також створення можливостей для застосування студентами вже набутих знань. Впровадження інформаційних технологій у процес викладання ІМФС є дієвим для здобуття навичок, які стануть у пригоді студентам у майбутньому реальному діловому житті. Проміжні обговорення мають організовуватись викладачем для аналізу минулих досягнень, передбачення майбутніх здобутків та визначення шляхів подолання перешкод. Викладачі ІМФС повинні здійснювати певний мовний контроль стосовно того, як студенти оцінюють свої уміння і на якому ріівні оволодіння ІМФС вони бажають бути. Велика увага повинна приділятись аналізу мовних потреб студентів.
The article describes modern pedagogical technologies and approaches which are used in ESP teaching. The practical methods of active teaching English for Specific Purposes students of economic specialities have been analysed in the article. The methods, approaches and activities that will be discussed in this paper are the results of our observation and experience of teaching English to students who are pursuing their studies in business fields such as Marketing, Enterprise Economy, Finance, Audit and Accounting. The given group of learners are mainly inexperienced undergraduate students in the sphere of work environment. It means that they don’t fully understand their future professional language needs. The discourse in organizations and workplaces is characterized by its complexity and diversity of communication in modern working life. That is why the main task in ESP teaching is to create authentic business situations similar to those ones which occur in the real business world. The given methods of active learning can help the teacher to create authentic learning environment. Firstly, authentic and specially designed language material should be combined at ESP classes. Secondly, students should be engaged in practical activities where the imitation of work environment is carried out (using business games, case method, students are engaged in research activity, using project method; students are invited to participate in student scientific clubs and conferences where they write reports and prepare presentations on professional topics according to their area of study in English). Thirdly, using information technologies is a powerful tool in ESP teaching. This aspect is reflected in the pedagogical technology of blended learning. It is essential for the ESP teacher to be able to recognize what materials can create authentic contexts in classroom. Generally, there are three types of English materials for teaching and learning: framework materials, authentic materials and tailor-made materials. This paper suggests using the power of simulations to transpose the normal classroom into an authentic setting where language skills can be developed under more realistic conditions. Simulations can effectively be utilized in developing students’ presentation skills. Using case method is extremely successful in creating authentic context. Cases provide a rich contextual way to introduce new material and create opportunities for students to apply the material they have just learned. Implementing information technologies in ESP classrooms is a way to bring the outside world into the classroom, thus, creating an authentic context for the learners to acquire the skills they need in future in real business world. Using elements of blended learning technology can provide space for improving students’ language skills in all aspects of foreign language acquisition: reading, speaking, writing and listening. Scrum meetings with students should be organized to describe past accomplishments, to predict future accomplishments, to talk about impediments. Teachers should bear in mind that ESP is an approach not a product. Linguistic auditing must be conducted to identify how learners see themselves and where (the level of language efficiency) they want to be. Much attention should be paid to students’ language needs analyses.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12518
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
ISSN: 1338-9432
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scientific_Letters_2019_7(2)_P139-143.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.