Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12598
Title: Бюджетна програма як основа програмно-цільового планування в сучасних умовах глобалізації
Authors: Птащенко, О. В.
Шевченко, І. О.
Кошарна, В. В.
Кущ, Я. М.
Keywords: бюджетна програма
місцеві фінанси
бюджети
фінансові ресурси
бюджетна політика
органи місцевого самоврядування
бюджетная программа
местные финансы
бюджеты
финансовые ресурсы
бюджетная политика
органы местного самоуправления
budget strategy
local finance
budgets
financial resources
budget policy
local governments
Issue Date: 2018
Citation: Бюджетна програма як основа програмно-цільового планування в сучасних умовах глобалізації [Текст] / О. В. Птащенко, І. О. Шевченко, В. В. Кошарна, Я. М. Кущ // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 101-110.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто окремі аспекти оцінки ефективності та результативності формування і виконання бюджетних програм, зроблено висновок, що на сьогодні в Україні відсутні обґрунтовані методи оцінки ефективності та результативності формування та реалізації бюджетних програм, а також підходи до такої оцінки. Тому виникає загроза в ефективному становленні та розвитку програмно-цільового методу. Бюджетні програми покликані вирішувати першочергові поточні і стратегічні завдання на рівні територіальних утворень, сприяти досягненню якісних параметрів і критеріїв надання бюджетних послуг, передбачених в бюджетних програмах. У дослідженні виокремлено позитивні результати від використання показників оцінки соціальної та економічної ефективності. Встановлення системи оцінки показників економічної та соціальної ефективності реалізації бюджетних програм сприяє оптимізації використання фінансових ресурсів, підвищує рівень та якість роботи виконавців цих програм, знижує неефективний розподіл бюджетних коштів як на державному, так і на місцевому рівнях. Також представлено міжнародний досвід методів оцінки ефективності бюджетних програм. Розглянуто методи оцінки ефективності бюджетних програм, які використовуються в США, Канаді та країнах ЄС. У процесі дослідження встановлено, що індикативним показникам оцінки ефективності бюджетних програм не приділяється достатньої уваги. З огляду на це, в роботі виділено індикативні показники ефективності бюджетних програм, які мають бути покладено в основу концепції зі створення обґрунтованої системи оцінки ефективності формування та реалізації бюджетних програм на рівні адміністративно-територіальних утворень. Ці показники дозволяють комплексно зіставляти обсяг витрат і тим самим забезпечують досягнення соціального та економічного ефектів від реалізації конкретної бюджетної програми на місцевому рівні.
В статье рассмотрены отдельные аспекты оценки эффективности и результативности формирования и выполнения бюджетных программ, сделан вывод о том, что на сегодня в Украине отсутствуют обоснованные методы оценки эффективности и результативности формирования и реализации бюджетных программ, а также подходы к такой оценке. Поэтому возникает угроза в эффективном становлении и развитии программно-целевого метода. Бюджетные программы призваны решать первоочередные текущие и стратегические задачи на уровне территориальных образований, способствовать достижению качественных параметров и критериев предоставления бюджетных услуг, предусмотренных в бюджетных программах. В исследовании выделены положительные результаты от использования показателей оценки социальной и экономической эффективности. Создание системы оценки показателей экономической и социальной эффективности реализации бюджетных программ способствует оптимизации использования финансовых ресурсов, повышает уровень и качество работы исполнителей этих программ, снижает неэффективное распределение бюджетных средств как на государственном, так и на местном уровнях. Также представлен международный опыт методов оценки эффективности бюджетных программ. Рассмотрены методы оценки эффективности бюджетных программ, используемых в США, Канаде и странах ЕС. В процессе исследования установлено, что индикативным показателям оценки эффективности бюджетных программ не уделяется достаточного внимания. Исходя из этого, в работе выделены индикативные показатели эффективности бюджетных программ, которые должны лечь в основу концепции по созданию обоснованной системы оценки эффективности формирования и реализации бюджетных программ на уровне административно-территориальных образований. Эти показатели позволяют комплексно сопоставлять объем расходов, в результате чего достигается социальный и экономический эффекты от реализации конкретной бюджетной программы на местном уровне.
The paper seeks to explore the selected aspects in evaluating the effectiveness and the efficiency of budgetary programs design and implementation. It has been concluded that as of today, Ukraine lacks sound methodology for assessing the effectiveness and the efficiency of budgetary programs design and implementation as well as the approaches to such an assessment, which eventually entails a threat to the program and target method evolution and development. Budgetary programs are designed to solve top-priority current and strategic objectives at the level of territorial entities, contribute to attaining the quality settings and criteria for ensuring budgetary services envisaged within particular budgetary programs. The study findings revealed positive outcomes from the use of indicators for assessing social and economic efficiency. Creating a framework for evaluating economic and social budgetary programs performance facilitates better optimization of financial resources utilization, enhances the programs quality and professional expertise of their participants and reduces the inefficient distribution of budgetary funds, both at the national and local levels. The international best practices in the area of budgetary programs effectiveness assessment techniques are also presented, in particular an overview on the methods for evaluating the budgetary programs effectiveness in the USA, Canada and the EU countries is provided. The study found that insufficient attention is given to indicative indices for evaluating the effectiveness of budgetary programs. From this perspective, the paper has identified the relevant indicative indices to assess the budgetary programs effectiveness which should be incorporated into the framework for building a well-reasoned system for evaluating the effectiveness of budgetary programs development and implementation within administrative territorial domains. It is argued tha these indicators will enhance the capacity to balance the total expenditure and thus gain positive social and economic effects from the implementation of a particular budgetary program at the local level.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12598
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P101-110.pdf219,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.