Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12599
Title: Сутність дефініції поняття "підприємницька структура" та підходи до її трактування
Authors: Шацька, Зорина Ярославівна
Keywords: підприємництво
підприємство
підприємницька структура
структура підприємства
організаційна структура підприємства
підприємницька фірма
бізнес-структура
предпринимательство
предприятие
предпринимательская структура
структура предприятия
организационная структура предприятия
предпринимательская фирма
бизнес-структура
entrepreneurship
enterprise
entrepreneurial structure
business structure
company organizational structure
entrepreneurial firm
business structure
Issue Date: 2018
Citation: Шацька З. Я. Сутність дефініції поняття "підприємницька структура" та підходи до її трактування [Текст] / З. Я. Шацька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 111-123.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті визначено сутність дефініції поняття «підприємницька структура», яке широко використовується у вітчизняних наукових дослідженнях. Узагальнено різні погляди науковців щодо трактування цього поняття. Сформовано сім підходів, що характеризують сутність поняття «підприємницька структура». Відповідно до першого підходу, відбувається ототожнення понять підприємницької структури та підприємства з погляду традиційного розуміння поняття «підприємство». За другим підходом, підприємницька структура розглядається як економічна одиниця. Цей підхід, як і перший, ототожнює поняття «підприємство» та «підприємницька структура», лише акцентуючи увагу на аспекті їх економічної самостійності. За третім підходом, підприємницька структура досліджується як форма комерційного утворення, і так само, як і попередні підходи, прирівнює поняття «підприємство» та «підприємницька структура», фокусуючись на аспекті їх комерційної діяльності та реєстрації як юридичної особи. Четвертий підхід визначає підприємницьку структуру як склад суб’єктів ринкових відносин, що значно розширює погляди на відміну від традиційного розуміння. П’ятий підхід (системний) дає змогу здійснити комплексне вивчення підприємницької структури як складного об'єкта, розглядаючи її як єдину цілісну систему. Прихильники шостого підходу ототожнюють поняття «підприємницька структура» з організаційною структурою підприємства. За сьомим підходом, відбувається ототожнення понять «підприємницька структура» та «бізнес-структура». На основі узагальнення існуючих підходів визначено їх переваги та недоліки до трактування поняття «підприємницька структура». Сформульовано спільні ознаки підприємницької структури, які співпадають з ознаками, притаманними підприємству. Узагальнено певні істотні відмінності між підприємством та підприємницькою структурою, які проявляються в меті діяльності, орієнтації діяльності, організаційній структурі, наявності в структурі представництв та філій, виробничо-технологічній, економічній та організаційній єдності, а також у самостійності балансу. Доведено, що усталений погляд на підприємство як самостійний суб’єкт господарювання та провідну ланку економіки, яка функціонує в зовнішньому середовищі, варто розширити з урахуванням сучасних світових тенденцій еволюційного розвитку підприємств та трансформації їх у підприємницькі структури.
В статье определена сущность дефиниции понятия «предпринимательская структура», которое широко используется в отечественных научных исследованиях. Обобщены различные взгляды ученых относительно трактовки этого понятия. Сформированы семь подходов, характеризующих сущность понятия «предпринимательская структура». Согласно первому подходу, происходит отождествление понятий предпринимательской структуры и предприятия с точки зрения традиционного понимания понятия «предприятие». Второй подход рассматривает предпринимательскую структуру как экономическую единицу. Этот подход, как и первый, отождествляет понятия «предприятие» и «предпринимательская структура», акцентируя внимание только на аспекте их экономической самостоятельности. В соответствии с третьим подходом, предпринимательская структура исследуется как форма коммерческого образования. Данный подход, как и предыдущие, уподобляет понятия «предприятие» и «предпринимательская структура», фокусируясь на аспекте их коммерческой деятельности и регистрации как юридического лица. Четвертый подход определяет предпринимательскую структуру как состав субъектов рыночных отношений, что значительно расширяет взгляды в отличие от традиционного понимания. Пятый подход (системный) позволяет осуществить комплексное изучение предпринимательской структуры как сложного объекта с точки зрения ее восприятия как единой целостной системы. Сторонники шестого подхода отождествляют понятие «предпринимательская структура» с организационной структурой предприятия. В рамках седьмого подхода происходит отождествление понятий «предпринимательская структура» и «бизнес-структура». На основе обобщения существующих подходов определены их преимущества и недостатки в отношении трактовки понятия «предпринимательская структура». Сформулированы общие признаки предпринимательской структуры, которые совпадают с признаками, характерными для предприятия. Обобщены существенные различия между предприятием и предпринимательской структурой, которые проявляются в цели деятельности, ориентации деятельности, организационной структуре, наличии в структуре представительств и филиалов, производственно-технологического, экономического и организационного единства, а также в самостоятельности баланса. Доказано, что устоявшийся взгляд на предприятие как самостоятельный субъект хозяйствования и ведущее звено экономики, функционирующей во внешней среде, следует расширить с учетом современных мировых тенденций эволюционного развития предприятий и трансформации их в предпринимательские структуры.
The paper discusses the implications of an entrepreneurial structure concept definitions widely employed within the scope of domestic scientific research along with summarizing a range of different perspectives on this concept interpretations. This study presents seven approaches to capture the essence of the entrepreneurial structure concept. According to the first approach, identification occurs of the concepts of an entrepreneurial structure and an enterprise in the frameworks of the traditional understanding of the latter. The second approach views entrepreneurial structure as a business entity. Both approaches view the notions of entrepreneurial structure and enterprise identically focusing on their economic autonomy. Under the third approach, an entrepreneurial structure is considered as a type of a commercial entity. This approach, like the previous ones, also identifies the concept of an enterprise and entrepreneurial structure, in this case with an emphasis on their commercial activity and registration as a legal entity. The fourth approach suggests the interpretation of an entrepreneurial structure as participants (the subjects) of market relationships, which considerably broadens our understanding against the traditional viewpoint. The fifth (systematic) approach allows for a more comprehensive study of an entrepreneurial structure as a complex object in terms of its perception as a single integral system. The proponents of the sixth approach identify the entrepreneurial structure concept with the notion of a company organizational structure. In the context of the seventh approach, the identification of the concepts of entrepreneurial structure and a business structure occurs. Based on the above approaches generalization, the findings discuss their benefits and shortcomings as to the interpretation of the concept under study and suggests the common characteristics of an entrepreneurial structure that are inherent to an enterprise, too. The study also revealed the essential differences between the notions of an enterprise and entrepreneurial structure which are manifested in the objectives of their activities, their business focus, organizational structure, the presence of representative offices and affiliated branches in their structure, demonstration of manufacturing, technological, economic and organisational unity as well as their financial autonomy. It is argued that. Conventional understanding of an enterprise as an independent entity and crucial element of the economy operating in the changing external environment should be expanded subject to modern global development trends towards evolutionary transformation of individual enterprises into business structures.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12599
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P111-123.pdf256,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.