Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12600
Title: SWOT-аналіз автомобілебудівної галузі України
Authors: Шевченко, І. Ю.
Keywords: автомобілебудівна галузь
SWOT-аналіз
стратегічне управління
автомобилестроительная отрасль
SWOT-анализ
стратегическое управление
automotive industry
SWOT-analysis
strategic management
Issue Date: 2018
Citation: Шевченко І. Ю. SWOT-аналіз автомобілебудівної галузі України [Текст] / І. Ю. Шевченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 124-133.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Стратегічно важливою частиною машинобудівного комплексу України є автомобілебудування. Сьогодні автомобілебудування України потребує особливої уваги, адже внаслідок сильного систематичного негативного впливу численних факторів соціально-економічного та міжнародно-політичного середовища відбулося зменшення кількості автомобілебудівних підприємств. Автовиробники, яким вдалося залишитися на національному ринку автомобілів, потерпають від комплексу складних проблем виробничого, кадрового, управлінського, інноваційно-інвестиційного, фінансового, стратегічного та ринкового характеру. Передбачається, що функціонування автомобілебудівних підприємств України в непростих динамічних умовах потребує формування новітніх стратегій їх розвитку. При цьому умовами якісного розроблення стратегічних планів є розуміння сильних і слабких сторін вітчизняних автовиробників, можливостей і загроз для їх успішного функціонування. У таких умовах актуалізується необхідність здійснення комплексного оцінювання всіх чинників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища для визначення можливостей та перспектив розвитку автомобілебудівної галузі України. Метою статті є здійснення SWOT-аналізу автомобілебудівної галузі України. Для досягнення мети дослідження використано такі наукові методи: метод аналізу та синтезу – для виявлення сильних і слабких сторін підприємств автомобілебудування України, а також можливостей і загроз для їх успішного функціонування; системний підхід – для формування варіацій «сильні сторони – можливості», «слабкі сторони – можливості», «сильні сторони – загрози», «слабкі сторони – загрози» SWOT-матриці автомобілебудівної галузі України. На підставі результатів інтегрального оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України виявлено їх сильні та слабкі сторони. Ідентифіковано можливості та загрози для успішного функціонування підприємств вітчизняного автомобілебудування. Розроблено напрями реалізації стратегій «максі – максі», «максі – міні», «міні – максі» та «міні – міні» на підприємствах автомобілебудівної галузі України. Результати SWOT-аналізу можуть бути покладено в основу підґрунтя для розроблення стратегій розвитку вітчизняних автовиробників, а також державної стратегії розвитку автомобілебудування України в цілому у відповідності до засад гармонізаційного підходу.
Стратегически важной частью машиностроительного комплекса Украины является автомобилестроение. Сегодня автомобилестроение Украины требует особого внимания, поскольку в результате сильного систематического негативного влияния многочисленных факторов социально-экономической и международно-политической среды произошло уменьшение количества автомобилестроительных предприятий. Автопроизводители, которым удалось остаться на национальном рынке автомобилей, страдают от комплекса сложных проблем производственного, кадрового, управленческого, инновационно-инвестиционного, финансового, стратегического и рыночного характера. Предполагается, что функционирование автомобилестроительных предприятий Украины в непростых динамических условиях требует формирования новых стратегий их развития. При этом условиями качественной разработки стратегических планов является понимание сильных и слабых сторон отечественных автопроизводителей, возможностей и угроз для их успешного функционирования. В таких условиях актуализируется необходимость осуществления комплексного оценивания всех факторов влияния внешней и внутренней среды для определение возможностей и перспектив развития автомобилестроительной отрасли Украины. Целью статьи является осуществление SWOT-анализа автомобилестроительной отрасли Украины. Для достижения цели исследования использованы такие научные методы: метод анализа и синтеза – для выявления сильных и слабых сторон предприятий автомобилестроения Украины, а также возможностей и угроз для их успешного функционирования; системный подход – для формирования вариаций «сильные стороны – возможности», «слабые стороны – возможности», «сильные стороны – угрозы», «слабые стороны – угрозы» SWOT-матрицы автомобилестроительной отрасли Украины. На основе результатов интегральной оценки конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий Украины выявлены их сильные и слабые стороны. Идентифицированы возможности и угрозы для успешного функционирования предприятий отечественного автомобилестроения. Разработаны направления реализации стратегий «макси – макси», «макси – мини», «мини – макси» и «мини – мини» на предприятиях автомобилестроительной отрасли Украины. Результаты SWOT-анализа могут быть положены в основу для разработки стратегий развития отечественных автопроизводителей, а также государственной стратегии развития автомобилестроения Украины в целом в соответствии с принципами гармонизационного подхода.
The paper seeks to explore the issues of the automotive industry development given its strategic importance to Ukrainian machinery manufacturing sector. Currently, Ukraine's automotive industry challenges special attention, since in response to strong negative effects from multiple socioeconomic and global political environment factors, there has been a significant decrease in the number of automobile companies. Car manufacturers who managed to survive in the national automotive industry market suffer from a wide range of various problems of industrial, staff, managerial, innovation, investment, financial, strategic or market nature. It is assumed that functioning of Ukrainian car manufacturing companies in the current dynamic realia claims for building their new development strategies. However, effective strategic planning is associated with proper understanding of the strengths and weaknesses of the domestic automakers and the opportunities and threats for their successful performance. From this perspective, there is a growing need for an integrated assessment of all external and internal environment impact factors to identify the opportunities and prospects of automotive industry in Ukraine. The purpose of this paper is to carry out a SWOT analysis of Ukraine’s automotive industry. To attain the above objectives, the following research methods have been employed: the method of analysis and synthesis – to identify the strengths and weaknesses of the Ukrainian automotive industry as well as the opportunities and threats for their successful functioning; the system approach – to construct the variations of "strengths – opportunities", "weaknesses – opportunities", "strengths – threats", "weaknesses – threats" of the SWOT matrix of the Ukrainian automotive industry. The results of the integrated assessment of the competitiveness of Ukrainian automotive companies revealed their strengths and weaknesses along with identifying opportunities and threats to ensure successful performance of the domestic automotive companies. The specific pathways to implement the "maxi – maxi", "maxi – mini", "mini – maxi" and "mini – mini" strategies at the enterprises of the automotive industry in Ukraine have been developed. The outcomes of the SWOT analysis might lay the basis for building effective strategies to boost the national car manufacturing and ultimately contribute to the overall government strategy for enhancing Ukraine's automotive industry in the frameworks of the harmonization approach.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12600
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P124-133.pdf231,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.