Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12601
Title: Improving the processes for providing customs and logistics services in Ukraine
Authors: Shcherbak, V. G.
Dudorova, T. Yu.
Keywords: митне регулювання
глобальні логістичні мережі поставок
регіональна економічна інтеграція
зона вільної торгівлі
митний союз
таможенное регулирование
глобальные логистические сети поставок
региональная экономическая интеграция
зона свободной торговли
таможенный союз
customs regulation
global logistic supply networks
regional economic integration
free trade zone
customs union
Issue Date: 2018
Citation: Shcherbak V. G. Improving the processes for providing customs and logistics services in Ukraine = Удосконалення процесу митно-логістичного постачання в Україні [Текст] / V. G. Shcherbak, T. Yu. Dudorova // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 134-142.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті проведено аналіз особливостей митного регулювання в логістичних мережах поставок в Україні. Система митного регулювання України має забезпечити сприятливі умови для адаптації національної економіки до більш гострої міжнародної конкуренції внаслідок приєднання до системи глобального регулювання і вільного переміщення ресурсів та поступове включення її економіки до глобальних та європейських економічних процесів. Метою статті є аналіз шляхів вдосконалення митного регулювання в логістичних мережах поставок в Україні. Реалізація логістичного підходу до митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, закріпленого в Митному кодексі України, можлива лише за наявності належної нормативно-правової бази. Митні органи повинні співпрацювати (в різних формах) з бізнес-партнерами з метою визначення спільних вигід, які можуть бути отримано за рахунок спільної участі в безпечному ланцюзі поставок товарів. Також митні органи повинні в документальній формі викласти ті відчутні пільги, які вони мають намір надати (в рамках своїх повноважень) зацікавленим бізнес партнерам по безпечному ланцюгу поставок товарів. Застосування засад логістики в зовнішньоекономічній діяльності підприємств гарантує вирішення проблем забезпечення матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами, поставок товарів з одночасною оптимізацією витрат та підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. Це безпосередньо пов’язано із завданнями прогнозування, оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності, оптимізації поставок і запасів, з проблемами інформаційного та фінансового забезпечення, опрацювання питань митного оформлення та митного контролю тощо. Зазначено, що особливості здійснення митного регулювання в глобальних логістичних мережах поставок залежать, насамперед, від ступеня інтеграції країн. Можливі три варіанти митного регулювання в контексті глобальних мереж поставок: за умов відсутності економічної інтеграції; в умовах дії зони вільної торгівлі; за умов створення єдиного митного простору. Так, при створенні зони вільної торгівлі та митного союзу митні процедури значно спрощуються. Зростаючий обсяг торгівлі, посилення загрози міжнародного тероризму та міжнародної організованої злочинності потребують ефективної національної та міжнародної взаємодії між державними службами та представниками бізнесу. Це може бути досягнуто саме через формування зон вільної торгівлі та митних союзів, що сприяє вирішенню проблеми подолання логістичних ризиків спільними зусиллями країн.
В статье проведен анализ особенностей таможенного регулирования в логистических сетях поставок в Украине. Система таможенного регулирования Украины должна обеспечить условия для адаптации национальной экономики к острой международной конкуренции в результате присоединения к системе глобального регулирования и свободного перемещения ресурсов с последовательным включением экономики в глобальные и европейские экономические процессы. Цель статьи состоит в анализе путей совершенствования таможенного регулирования в логистических сетях поставок на Украине. Реализация логистического подхода в таможенном регулировании внешнеэкономической деятельности предусмотрена в Таможенном кодексе Украины. Таможенные органы должны работать (в разных формах) с бизнес-партнерами с целью обозначения совместных выгод, которые могут быть получены за счет совместного участия в безопасной цепочке поставке товаров. Таможенные органы должны в письменной форме изложить все льготы, предоставляемые (в рамках своих полномочий) бизнес-партнерам по безопасной цепочке поставки товаров. Применение основ логистики во внешнеэкономической деятельности предприятия гарантирует решение проблем обеспечения материальными, финансовыми и информационными ресурсами поставки товаров с одновременной оптимизацией затрат и повышением эффективности внешнеэкономических операций. Это непосредственно связано с задачами прогнозирования, оценки рисков внешнеэкономической деятельности, оптимизации поставки и запасов, с проблемами информационного и финансового обеспечения, вопросами таможенного оформления и таможенного контроля. Отмечено, что особенности осуществления таможенного регулирования в глобальных логистических сетях поставок зависят, в первую очередь, от степени интеграции стран. Возможны три варианта таможенного регулирования в рамках глобальных сетей поставок: при условиях отсутствия экономической интеграции; в условиях действия зоны свободной торговли; при условии создания единого таможенного пространства. При создании зоны свободной торговли и таможенного союза таможенные процедуры значительно упрощаются. Растущий объем торговли, усиление угрозы международного терроризма и международной организованной преступности требуют эффективного национального и международного взаимодействия между государственными службами и представителями бизнеса. Это может быть достигнуто через формирование зон свободной торговли и таможенных союзов, что способствует решению проблемы преодоления логистических рисков совместными усилиями стран.
The paper offers insights into the specifics of customs regulation in the area of logistic supply networks in Ukraine. The Ukrainian customs regulation framework should provide favourable environment for the adaptation of the national economy to a more intense international competition driven by joining the system of global regulation and free movement of resources and gradual integration of its economy into global and European economic processes. The purpose of this study is to suggest pathways to enhance customs regulations in logistics supply networks in Ukraine. It is argued that the implementation of the logistic approach to the customs regulation of foreign economic activity envisaged by the Customs Code of Ukraine is possible only within relevant legislative and regulatory framework. Customs authorities must cooperate (in a number of ways) with their business partners to identify the common benefits that can be gained through joint participation in a safe supply chain of goods. Customs authorities must also record the entire set of benefits they intend to provide (within their mandate) to their business partners in a safe supply chain of goods. The application of logistics guidelines in company foreign economic activities contributes to providing material, financial and information support for the supply of goods along with cost optimization and efficiency increase for foreign trade operations. The above objectives are directly related to forecasting, risk assessment in the area of foreign economic activity, supplies and stocks optimization, information and financial support issues, customs clearance and control procedures, etc. Apparently, the implementation of customs regulations in the global logistics supply networks is affected by the degree of countries integration. There are three options for customs regulation within the global supply networks: in the absence of economic integration; in a free trade zone settings; within a common customs space. It is emphasized that the creation of a free trade zone and a common customs union simplify customs procedures dramatically. The growing trade volume, the increasing international terrorism and international organized crime hazards challenge effective national and international interaction between public authorities and businesses. This can be achieved through establishing free trade zones and customs unions which will ultimately contribute to reducing logistics risks by joint efforts of nations.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.13
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12601
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P134-142.pdf228,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.