Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12604
Title: Особливості ідентифікації економічної стійкості підприємства як основи потенціалу його економічної безпеки
Authors: Копча, Ю. Ю.
Keywords: ідентифікація
економічна стійкість підприємства
потенціал економічної безпеки
ринкова вартість
конкурентоспроможність
виробничі процеси
трудові процеси
ефективність діяльності підприємства
идентификация
экономическая устойчивость предприятия
потенциал экономической безопасности
рыночная стоимость
конкурентоспособность
производственные процессы
трудовые процессы
эффективность деятельности предприятия
identification
company economic sustainability
economic security potential
market value
competitiveness
production process
labor process
company performance efficiency
Issue Date: 2018
Citation: Копча Ю. Ю. Особливості ідентифікації економічної стійкості підприємства як основи потенціалу його економічної безпеки [Текст] / Ю. Ю. Копча // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 26-37.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджено та обґрунтовано особливості ідентифікації економічної стійкості підприємства як основи потенціалу його економічної безпеки, зокрема, процесний переніс основних ознак, адаптивність номенклатури та стимулу, вид назви стимулюючого виміру, які визначають вплив номенклатури на ідентифікацію стійкості підприємства. Проведено аналіз економічної та фінансової стійкості як в теоретичній, так і в практичній площинах з позиції можливості його використання під час прийняття управлінських рішень у межах функціонального та системного підходів. Для ідентифікації економічної стійкості, як передумови формування потенціалу економічної безпеки, визначено зовнішні та внутрішні процеси підприємства, до яких віднесено виробничі, фінансові та трудові процеси, організаційну поведінку, конкурентоспроможність та ефективність діяльності. Для розробки ідентифікації фінансової стійкості представлено п'ять процесів, які охоплюють: визначення основних елементів; вироблення довгострокових інвестиційної та фінансової стратегій, а також політики оборотного капіталу та стратегії розподілу грошових потоків; побудову необхідних фінансових прогнозів; розроблення бюджетної стратегії, інтегруючи стратегічні цілі компанії з її функціональними областями (інформаційно-бухгалтерським обліком, виробництвом, маркетингом, управлінням персоналом, але насамперед – з фінансами, які виконують інтеграційну роль для інших областей); запровадження системи фінансового контролю, яка об'єднує прогнозований бюджет з показниками збалансованих показників, що дозволить перевірити, чи забезпечують стратегія та рішення, що приймаються в різних підрозділах компанії, досягнення встановлених фінансових цілей. Визначено концепцію системної конкурентоспроможності підприємства, яка ґрунтується на повній інтеграції із зовнішнім середовищем, вимагаючи не тільки внутрішніх економічних перетворень, а й проекту трансформації економічної стійкості. На багатьох підприємствах, що формують потенціал економічної безпеки, першочерговими завданнями мають стати подолання внутрішньої фрагментації та покращення системи зв’язків із постачальниками і споживачами, але найголовніше – підвищення здатності оперативно й ефективно реагувати на вимоги щодо підвищення рівня потенціалу економічної безпеки. На основі вищенаведеного запропоновано та обґрунтовано концептуальний підхід до ідентифікації економічної стійкості підприємства як основи потенціалу його економічної безпеки.
В статье исследованы и обоснованы особенности идентификации экономической устойчивости предприятия как основы потенциала его экономической безопасности, в частности, процессный перенос основных признаков, адаптивность номенклатуры и стимула, вид названия стимулирующего измерения, которые определяют влияние номенклатуры на идентификацию устойчивости предприятия. Проведен анализ экономической и финансовой устойчивости как в теоретической, так и в практической плоскостях с позиции возможности его использования при принятии управленческих решений в рамках функционального и системного подходов. Для идентификации экономической устойчивости, как предпосылки формирования потенциала экономической безопасности, определены внешние и внутренние процессы предприятия, к которым отнесены производственные, финансовые и трудовые процессы, организационное поведение, конкурентоспособность и эффективность деятельности. Для разработки идентификации финансовой устойчивости представлено пять процессов, которые охватывают: определение основных элементов; построение долгосрочных инвестиционной и финансовой стратегий, а также политики оборотного капитала и стратегии распределения денежных потоков; формирование необходимых финансовых прогнозов; построение бюджетной стратегии, интегрируя стратегические цели компании с ее функциональными областями (информационно-бухгалтерским учетом, производством, маркетингом, управлением персонала, но прежде всего – с финансами, которые выполняют интеграционную роль для других областей), введение системы финансового контроля, которая объединяет прогнозируемый бюджет с показателями сбалансированных показателей, что позволит проверить, обеспечивают ли стратегии и решения, принимаемые в различных подразделениях компании, достижение установленных финансовых целей. Определена концепция системной конкурентоспособности предприятия, которая основывается на полной интеграции с внешней средой, требуя не только внутренних экономических преобразований, но и проекта трансформации экономической устойчивости. На многих предприятиях, которые формируют потенциал экономической безопасности, первостепенными задачами должны стать преодоление внутренней фрагментации и улучшение системы связей с поставщиками и потребителями, но прежде всего – увеличение способности оперативно и эффективно реагировать на требования по повышению уровня потенциала экономической безопасности. На основе вышеприведенного предложен и обоснован концептуальный подход к идентификации экономической устойчивости предприятия как основы потенциала его экономической безопасности.
The paper seeks to review and substantiate specific indicators for company economic sustainability, in particular, process migration by essential indicators, adaptability of sustainability indicators mix and their drivers that affect the estimation of the degree of company economic sustainability. In the framework of functional and systemic approaches, insights on ensuring economic and financial sustainability are provided from both theoretical and practical perspectives to be used further in managerial decision making. To measure economic sustainability as the key assumptions for building the company’s economic security capacity, relevant internal and external processes have been identified which cover manufacturing, financial and labour processes, organizational behavior, competitiveness and performance efficiency that involve identification of the key elements; the selection of long-term investment and financial strategies as well as defining working capital policies and strategies for cash flow allocation; creating respective financial forecasts; building a budget strategy integrating the company's strategic goals with its functional areas (information statistics and accounting, manufacturing, marketing, personnel management, but first and foremost, with finance which is an integrative link between other areas), the implementation of a financial control system which incorporates a budget forecast into the framework of balanced scorecard indicators, thus helping to verify whether certain policies and decisions made in different structural units of the company contribute to achieving the targeted financial goals. An overall systemic competitiveness concept has been suggested which relies on consistent integration with the external environment, thus challenging not only the internal economic transformations but also triggers the transformation of economic sustainability. For a great majority of companies that seek to enhance their economic security potential, the primary objectives and priorities are to overcome internal fragmentation and to improve links between suppliers and customers, and above all increase the ability to promptly and effectively respond to demands for boosting the level of economic security potential. Based on the above, the paper offers a well-reasoned conceptual approach to identification of company economic sustainability in the framework of its economic security potential.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12604
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P026-037.pdf228,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.