Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12606
Title: Економіко-математичне моделювання в системі економічних досліджень
Authors: Ручинська, Н. С.
Keywords: економіко-математичні методи
економіко-математичне моделювання
економічна теорія
паспорт моделі
экономико-математические методы
экономико-математическое моделирование
экономическая теория
паспорт модели
economic and mathematical methods
mathematical economic modelling
economic theory
model datasheet
Issue Date: 2018
Citation: Ручинська Н. С. Економіко-математичне моделювання в системі економічних досліджень [Текст] / Н. С. Ручинська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 48-55.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У сучасних умовах трансформаційних процесів економіки України виникає необхідність використання інструментарію, який органічно поєднує математичні методи для вирішення економічних проблем. Економіко-математичні моделі дедалі більше стають невід’ємними інструментами сучасної теоретичної та прикладної економіки. Однак, самостійність цього наукового напряму неодноразово ставилася під сумнів. Це відбувалося як через організаційно-інституційні зміни в галузі економічної науки і освіти, так і в контексті функціональних змін в економіці загалом. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні значення концепції ролі та місця економіко-математичного моделювання в системі теоретичних і прикладних економічних досліджень, а також ролі економіко-математичного моделювання як самостійного науково-прикладного напряму, що виконує функції сполучної ланки в тріаді «економічна теорія – економічна політика – господарська практика». Економіко-математичну модель має бути легітимізовано як самостійний дослідницький суб’єкт (дещо подібний до суб’єкт в економіці), який може відповідати певним вимогам до економічної теорії та економічної інформації. Для цього в моделі повинна бути присутня відповідна атрибутика, включаючи паспорт моделі, який був би однозначним ідентифікатором моделей, дозволяючи відрізняти одну модель від іншої. Одночасно з потребою в розвитку методології побудови і застосування економіко-математичних моделей назріла й необхідність інвентаризації наявного модельного господарства, підготовки довідника за інструментарієм економіко-математичного моделювання конкретними результатами його застосування, де було б систематизовано та однаково викладено опубліковані в науковій теоретичній і прикладній літературі методи моделювання, а також моделі реальних господарських об’єктів і систем.
В современных условиях трансформационных процессов в экономике Украины возникает необходимость использования инструментария, который органично сочетает математические методы для решения экономических проблем. Экономико-математические модели все чаще становятся неотъемлемыми инструментами современной теоретической и прикладной экономики. Однако самостоятельность этого научного направления неоднократно ставилась под сомнение. Это происходило как в связи с организационно-институциональными изменениями в сфере экономической науки и образования, так и в контексте функциональных изменений в экономике в целом. Цель исследования состоит в обосновании значения концепции роли и места экономико-математического моделирования в системе теоретических и прикладных экономических исследований, а также роли экономико-математического моделирования как самостоятельного научно-прикладного направления, выполняющего функции связующего звена в триаде «экономическая теория – экономическая политика – хозяйственная практика». Экономико-математическая модель должна быть легитимизирована как самостоятельный исследовательский субъект (в каком-то смысле подобный субъекту в экономике), который может соответствовать определенным требованиям экономической теории и экономической информации. Для этого в модели должна присутствовать определенная атрибутика, включая паспорт модели, который был бы однозначным идентификатором моделей, позволяя отличать одну модель от другой. Одновременно с потребностью в развитии методологии построения и применения экономико-математических моделей назрела и необходимость инвентаризации имеющегося модельного хозяйства, подготовки справочника с инструментарием экономико-математического моделирования и конкретными результатами его применения, где были бы систематизированы и одинаково изложены опубликованные в научной теоретической и прикладной литературе методы моделирования и модели реальных объектов и систем.
Contemporary realia of transformational processes in Ukraine's economy drive the need for implementation of a specific toolkit that seamlessly integrates a range of mathematical methods to solve economic problems. Mathematical economic models are increasingly becoming indispensable tools for modern theoretical and applied economics. However, the self-sufficiency of this research approach has been repeatedly questioned due to a number of organizational and institutional challenges in the economic science and education domains, as well as in the context of functional changes in the economy as a whole. The purpose of this study is to substantiate the concept of the role and significance of mathematical economic modelling within the framework of theoretical and applied economic research, along with providing insights into the role of mathematical economic modelling as a separate area of study and applied economic research viewed as a connecting link in the triad of "economic theory – economic policy – business practice". It is argued that a mathematical economic model has to be legitimized as a separate research subject (to some extent similar to the concept of a legal entity in the economy) that complies with certain requirements of economic theory and economic information. For this purpose the model should entail specific inherent characteristics including the model datasheet which is a unique identifier of a model, contributing to clear differentiation of one model from another. Alongside with the need to enhance the methodology and application of mathematical economic models, an overdue challenge is the demand for inventory of existing model park, the preparation of a comprehensive Handbook on mathematical economic modelling tools providing specific outcomes of their application which is consistent with published scholarly literature and applied studies on modelling methods and models of real objects and systems.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12606
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P048-055.pdf234,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.