Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12607
Title: Інформаційне забезпечення управління державними фінансами України
Authors: Хомутенко, А. В.
Keywords: інформаційні системи
публічні закупівлі
державний бюджет
державні позабюджетні фонди
суб’єкти господарювання
информационные системы
государственные закупки
государственный бюджет
государственные внебюджетные фонды
субъекты хозяйствования
information systems
public procurement
public procurement
state extrabudgetary funds
business entities
Issue Date: 2018
Citation: Хомутенко А. В. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами України [Текст] / А. В. Хомутенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 56-72.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті визначено сутність інформаційного забезпечення управління державними фінансами. Наведено перелік суб’єктів, які уповноважені створювати та обслуговувати державні інформаційні системи. Розглянуто системи, що сприяють формуванню інформаційного забезпечення управління вхідними фінансовими потоками державного бюджету, зокрема: «Податковий блок», «Інспектор», «Електронний чек» (e-Receipt), «ProZorro. Продажі». Охарактеризовано системи, які містять інформацію про транзакції Державної казначейської служби України, стан використання коштів державного бюджету, а також такі операції суб’єктів господарювання державної форми власності, як «Система публічних електронних закупівель ProZorro», «SPENDING» та «Прозорий бюджет». Виявлено, що завдяки «Автоматизованій системі оброблення пенсійної документації на базі комп'ютерних технологій» та інформаційній системі «Наша сім'я» зросла ступінь точності та прозорості виплат грошових коштів із державних позабюджетних фондів, скоротились витрати трудових ресурсів та часу уповноважених суб’єктів управління. Проведений критичний аналіз дав змогу виявити недоліки окремих державних інформаційних систем та їх організаційних засад, що негативно впливають на результативність управлінської діяльності. За рахунок застосування методу логічного узагальнення обґрунтовано необхідність та запропоновано напрямки вдосконалення організації інформаційного забезпечення управління державними фінансами України. Пріоритетним вбачається створення єдиного інформаційного порталу «Електронний уряд», до якого будуть інтегровано існуючі інформаційні системи. Це дозволить, зокрема, усунути дублювання даних, які містяться в різних інформаційних системах; забезпечити стандартизацію процесів управління вхідними та вихідними потоками державного бюджету та державних позабюджетних фондів; підвищити ефективність фінансового контролю, в т. ч. відомчого; підвищити рівень доступності суспільних благ і послуг; посилити відповідальність кожного окремого уповноваженого суб’єкта управління відповідальних посадових осіб.
В статье определена сущность информационного обеспечения управления государственными финансами. Приведен перечень субъектов, уполномоченных создавать и обслуживать государственные информационные системы. Рассмотрены системы, которые способствуют формированию информационного обеспечения управления входящими финансовыми потоками государственного бюджета, в частности: «Налоговый блок», «Инспектор», «Электронный чек» (e-Receipt), «ProZorro. Продажи». Охарактеризованы системы, которые содержат информацию о транзакциях Государственной казначейской службы Украины, состоянии использования средств государственного бюджета, а также таких операциях субъектов хозяйствования государственной формы собственности, как «Система публичных электронных закупок ProZorro», «SPENDING» и «Прозрачный бюджет». Выявлено, что благодаря «Автоматизированной системе обработки пенсионной документации на базе компьютерных технологий» и информационной системе «Наша семья» увеличилась степень точности и прозрачности выплат денежных средств из государственных внебюджетных фондов, сократились затраты трудовых ресурсов и времени уполномоченных субъектов управления. Проведенный критический анализ позволил выявить недостатки отдельных государственных информационных систем и их организационных основ, которые негативно влияют на результативность управленческой деятельности. За счет применения метода логического обобщения обоснована необходимость и предложены направления совершенствования организации информационного обеспечения управления государственными финансами Украины. Приоритетным усматривается создание единого информационного портала «Электронное правительство», в который будут интегрированы существующие информационные системы. Это позволит, в частности, устранить дублирование данных, содержащихся в различных информационных системах; обеспечить стандартизацию процессов управления входящими и исходящими потоками государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов; повысить эффективность финансового контроля, в т. ч. ведомственного; повысить уровень доступности общественных благ и услуг; усилить ответственность каждого отдельного уполномоченного субъект управления и ответственных должностных лиц.
The paper seeks to explore the nature of ensuring information support to public financial management. A range of subjects authorized to create and maintain government information systems has been identified. An overview of the systems that contribute to providing management information support to the state budget financial inflows, in particular: “Tax Block”, “Inspector”, “Electronic Check” (e-Receipt) and “ProZorro. Sales” is presented. Special focus is paid to the systems that entail information on the transactions of the State Treasury Service of Ukraine, state budget funds utilization data as well as to the transactions of state-owned business entities, such as "ProZorro public e-procurement system", "SPENDING" and "Transparent budget". The findings revealed that application of the "Automated System for computer-based pension documents processing" and the "Our Family" information system had enhanced the accuracy and transparency of cash outflows from extrabudgetary funds and facilitated the reduction of labor and working time costs of authorized managing officers. A critical review on the information systems capabilities has demonstrated the shortcomings of particular government information systems and their organizational frameworks that hamper the management performance effectiveness. The method of logical generalization was employed to provide a rationale and suggest pathways for improving information support for public financial management in Ukraine. Among the key priorities is the creation of an Electronic Government, a single information portal which will integrate the existing information systems and help to eliminate data duplication across different information systems; ensure public financial management, budget and extrabudgetary funds standardization; enhance the efficiency of financial control including the sectoral one; increase the availability of public goods and services; strengthen the responsibility of each of the authorized managing and executive officers and officials.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12607
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P056-072.pdf344,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.