Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12610
Title: Фактори інноваційного розвитку підприємств сфери послуг
Authors: Кулак, Н. В.
Keywords: інноваційна діяльність
сфера послуг
інноваційний розвиток підприємств
фактори інноваційного розвитку
инновационная деятельность
сфера услуг
инновационное развитие предприятий
факторы инновационного развития
innovation activity
service sector
enterprise innovative development
factors of innovative development
Issue Date: 2018
Citation: Кулак Н. В. Фактори інноваційного розвитку підприємств сфери послуг [Текст] / Н. В. Кулак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - № 6 (129). - С. 95-100.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджено стан та основні тенденції розвитку підприємств сфери послуг. Проаналізовано сутність понять «послуга» та «сфера послуг». Удосконалено поняття «інноваційний розвиток підприємств сфери послуг», яке визначено як системний процес впровадження новацій шляхом застосування нових способів і оновлених ореолів реалізації потенціалу підприємства за допомогою новітніх технологічних засобів та методів підвищення конкурентоспроможності підприємства за умов мінливого зовнішнього середовища. З’ясовано, що в Україні сформувався ринок, на якому з позитивними тенденціями працюють підприємства сфери послуг. Доведено, що характерними рисами вітчизняної сфери послуг є розвиток високотехнологічних галузей сервісу, наявність невикористаного потенціалу, інвестиційна привабливість вітчизняних підприємств для іноземного капіталу, спрямованість на використання в роботі підприємств сфери послуг інноваційних форм організації праці. Виявлено, що факторами, які сприяють процесам еволюції сфери послуг, є комплексне використання наукових знань і методів з метою реалізації інновацій відповідно до потреб споживачів; впровадження інноваційних стратегій розвитку з урахуванням факторів й умов, що відповідають потребам кожного конкретного підприємства; використання інвестиційних ресурсів; застосування державної підтримки; створення конкурентного середовища; залучення висококваліфікованих фахівців. Обґрунтовано, що такі чинники, як обмеженість фінансування і стимулювання з боку держави, недосконалість законодавчого регулювання та низький рівень наявного персоналу, значною мірою стримують розвиток сфери послуг. Представлені в роботі результати дослідження покращують розуміння ролі сфери послуг в економіці країни.
В статье осуществлен анализ современного состояния и основных тенденций предприятий сферы услуг. Проанализированы понятия «услуга» и «сфера услуг». Усовершенствовано понятие «инновационное развития предприятий сферы услуг», которое определено как системный процесс внедрения новшеств путем применения новых способов и обновленных ореолов реализации потенциала предприятия с помощью новейших технологических средств и методов повышения конкурентоспособности предприятия в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Установлено, что в Украине сформировался рынок, в рамках которого с положительными тенденциями функционируют предприятия сферы услуг. Доказано, что характерными чертами отечественной сферы услуг являются развитие высокотехнологичных отраслей сервиса, наличие неиспользованного потенциала, инвестиционная привлекательность отечественных предприятий для иностранного капитала, направленность на использование в работе предприятий сферы услуг инновационных форм организации труда. Выявлено, что факторами, которые способствуют процессам эволюции сферы услуг, являются комплексное использование научных знаний и методов с целью реализации инноваций в соответствии с интересами потребителей услуг; внедрение инновационных стратегий развития с учетом факторов и условий, необходимых каждому конкретному предприятию; использование инвестиционных ресурсов; наличие государственной поддержки; создание конкурентной среды; привлечение высококвалифицированных специалистов.
The paper provides insights into the current state and major business trends in the service industries sector, along with interpreting the concepts of "a service" and "service industry". The definition of "innovative development of enterprises in the service sector" has been amended, viewed as a systemic process of innovation implementation by applying new methods and updated realms of the enterprise potential realization through the novel technological advancements and tools to enhance the enterprise competitiveness in a rapidly changing external environment. An emphasis is made that modern Ukrainian service industries market demonstrates positive development trends. It is argued that the characteristic features of the domestic service sector are further growth of high-tech services, the availability of unused capacity, investment attractiveness of domestic businesses to foreign capital, the focus towards innovative forms of work arrangements within service industries. The findings revealed the factors that contribute to the processes of evolution of the services sector which are the integrated use of knowledge and methods to implement the innovations to meet the customers’ needs; the introduction of innovative development strategies consistent with terms and conditions for each particular enterprise; the use of investment resources; the availability of government support; the creation of a competitive environment; attracting highly qualified professionals.
DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12610
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V129_P095-100.pdf207,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.