Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12627
Title: Маркетингові дослідження ринку рекрутингових послуг
Other Titles: Маркетинговые исследования рынка рекрутинговых услуг
Marketing research of recruitment services market
Authors: Оніщук, А. С.
Шкода, М. С.
Keywords: рекрутинг
послуги
ринок праці
хедхантинг
аутплейсмент
аутстаффінг
лізинг
стандартний метод пошуку
услуги
рынок труда
аутстаффинг
лизинг
стандартный метод поиска
recruitment
services
labor market
executive search
outplacement
outstaffing
leasing
standard search
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Оніщук А. С. Маркетингові дослідження ринку рекрутингових послуг / А. С. Оніщук, М. С. Шкода // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 229-235.
Abstract: У даній статті досліджуються основні проблеми, тенденції та перспективи розвитку рекрутингових послуг в Україні. Обґрунтовано актуальність дослідження технологій роботи рекрутингу та організації його процесу, що підтверджує стабільний попит на послуги кадрових агентств в сучасних політичних умовах. Розглянуті усі типи ректрутингових послуг, історія їх розвитку у незалежній Україні та нинішній стан. Також розглянута проблема пошуку та підбору персоналу. Визначено, що для підвищення ефективності рекрутингової діяльності доцільно досліджувати та оцінювати дії конкурентів із залучення перспективних спеціалістів, а також ринок праці для оцінки кандидатів та перспектив найму; наймати кандидата з урахуванням аналізу усіх його досягнень. Обґрунтовано рекомендації щодо необхідності вдосконалення організації процесу рекрутингу, а також виявлено основні напрямки та елементи технологій рекрутмента, що застосовуються агенціями. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є розробка інструментарію проведення комплексних заходів та стандартизації процесів та технологій рекрутингу.
В данной статье исследуются основные проблемы, тенденции и перспективы развития рекрутинговых услуг в Украине. Обоснована актуальность исследования технологий работы рекрутинга и организации его процесса, которое подтверждает стабильный спрос на услуги кадровых агентств в современных политических условиях. Рассмотрены все типы рекрутингових услуг, история их развития в независимой Украине. Также рассмотрена проблема поиска и подбора персонала. Определено, что для повышения эффективности рекрутинговой деятельности целесообразно исследовать и оценивать действия конкурентов по привлечению перспективных специалистов, а также рынок труда для оценки кандидатов и перспектив найма; нанимать кандидата с учетом анализа всех его достижений. Обоснованы рекомендации относительно необходимости усовершенствования организации процесса рекрутинга, а также охарактеризованы основные направления и элементы технологий рекрутмента, применяемые агентствами. Перспективой дальнейших исследований в этом направлении является разработка инструментария проведения комплексных мероприятий и стандартизации процессов и технологий рекрутинга.
This article explores the main problems, trends and prospects for the development of recruitment services in Ukraine. The relevance of studying techniques of recruiting and organizing of recruiting process is substantiated, which can also be confirmed by the strong demand on the services of employment agencies in the current political environment. All types of recruiting services, the history of their development in independent Ukraine are considered. The problem of search and selection of staff is also considered. Also considered the problem of search and selection of personnel. It was determined that in order to increase the effectiveness of recruiting activities, it is advisable to research and evaluate the actions of competitors to attract promising specialists, as well as the labor market to evaluate candidates and prospects for hiring; hire a candidate with an analysis of all his achievements. Recommendations concerning the need to improve the organization of the recruiting process have been substantiated, the main directions and elements of the recruiting technology, applied by recruitment agencies, have been described. Prospect of further research in this direction will be development of an instrumentarium for carrying out integrated activities and standardization of processes and techniques of recruiting.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12627
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P229-235.pdf274,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.