Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12631
Title: Інформаційне забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міста з використанням рангового аналізу
Authors: Василенко, В. І.
Keywords: паливно-енергетичні ресурси
енергетична ефективність
раціональне використання енергоресурсів
енергозбереження
техноценологічний підхід
ранговий аналіз
гіперболічні H-розподіли
топливно-энергетические ресурсы
энергетическая эффективность
рациональное использование энергоресурсов
энергосбережение
техноценологический подход
ранговый анализ
гиперболические H-распределения
fuel and energy resources
energy efficiency
rational use of energy resources
energy saving
technocenological approach
rank analysis
hyperbolic H-distributions
Issue Date: 2019
Citation: Василенко В. І. Інформаційне забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міста з використанням рангового аналізу [Текст] / В. І. Василенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 1 (130). - С. 9-17.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: У статті розглянуто проблему підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, обґрунтовано доцільність раціонального використання енергії у споживачів енергоресурсів, адже існуючий потенціал енергозбереження достатньо великий. У статті використовується системно-структурний підхід щодо вирішення задачі підвищення енергоефективності окремого сектору енергоспоживання району міста. У якості математичного апарату застосовується ранговий аналіз, під яким розуміється метод дослідження техноценозу енергоспоживання, що передбачає подальшу його оптимізацію на основі критеріїв форми гіперболічних H-розподілів. Представлено програмний комплекс «Smart Technocenosis» для оптимізації техноценозу енергоспоживання району міста на прикладі Солом’янського району міста Києва, який призначений для аналізу та підвищення енергетичної ефективності споживання енергоресурсів об’єктів бюджетної сфери. Також розглянуто приклад розрахунків по параметру електроспоживання, отриманих на основі програмного комплексу. Розроблено та запропоновано використовувати програмний комплекс «Smart Technocenosis» для розрахунку потенціалу енергозбереження та виявлення аномальних об’єктів по споживанню електричної енергії, теплової енергії та газу. При використанні в програмі енергозбереження районів міста Києва програмного комплексу «Smart Technocenosis» можна досягти скорочення споживання енергетичних ресурсів для об’єктів бюджетної сфери, зменшення грошових витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетної сфери за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм.
В статье рассмотрена проблема повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Украине, обоснована целесообразность рационального использования энергии у потребителей энергоресурсов, ведь существующий потенциал энергосбережения достаточно большой. В статье используется системно-структурный подход к решению задачи повышения энергоэффективности отдельного сектора энергопотребления района города. В качестве математического аппарата применяется ранговый анализ, под которым понимается метод исследования техноценоза энергопотребления, что предполагает дальнейшую его оптимизацию на основе критериев формы гиперболических H-распределений. Представлен программный комплекс «Smart Technocenosis» для оптимизации техноценоза энергопотребления района города на примере Соломенского района города Киева, который предназначен для анализа и повышения энергетической эффективности потребления энергоресурсов объектов бюджетной сферы. Также рассмотрен пример расчетов по параметру электропотребления, выполненного на основе программного комплекса. Разработан и предложен программный комплекс «Smart Technocenosis» для расчета потенциала энергосбережения и выявления аномальных объектов по потреблению электрической энергии, тепловой энергии и газа. При использовании в программе энергосбережения районов города Киева программного комплекса «Smart Technocenosis» можно добиться сокращения потребления энергоресурсов объектами бюджетной сферы, уменьшения затрат на топливно-энергетические ресурсы и повышения уровня комфорта в зданиях бюджетной сферы при соблюдении санитарно-гигиенических норм.
Development of a software complex for increasing energy efficiency of the city district due to implementation of optimal energy saving measures. The article considers the problem of increasing the efficiency of use of fuel and energy resources in Ukraine, rational use of energy in energy resources is justified, because the existing energy saving potential is quite large. The article uses the system-structural approach to solving the energy efficiency problem of a separate energy consumption area of the city. As a mathematical apparatus, a rank analysis is used, which refers to the method of researching the technocenosis of energy consumption, which implies further optimization based on the criteria of the form of hyperbolic H-distributions. The program "Smart Technocenosis" is presented for optimization of technocenosis energy consumption of the city district on the example of Solomyansky district of Kyiv, which is intended for analysis and increase of energy efficiency of energy consumption of objects of the budget sphere. Also, an example of calculations on the electricity consumption parameter made on the basis of the software system is considered. It was developed and proposed to use the software complex "Smart Technocenosis" to calculate the potential of energy saving and detect abnormal objects for the consumption of electric energy, thermal energy and gas. When using the "Smart Technocenosis" software program in the areas of energy saving in the city of Kyiv it is possible to achieve reduction of consumption of energy resources by objects of the budgetary sphere, reduction of expenses for fuel and energy resources and increase of comfort level in buildings of budgetary sphere with observance of sanitary-hygienic norms.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12631
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V130_P009-017.pdf422,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.