Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12633
Title: Реалізація вихорострумового методу контролю на основі визначення компонентів різницевого сигналу трипараметрового перетворювача з трубчастим виробом
Authors: Себко, В. В.
Здоренко, В. Г.
Keywords: легкоплавкі та свердлильні труби
якість продукції
кількісні показники
зовнішній радіус
товщина стінки
вихорострумовий метод
вимірювальний контроль
прирощення компонентів сигналів
частота магнітного поля
питомий електричний опір
температура
легкосплавные и бурильные трубы
качество продукции
количественные показатели
внешний радиус
толщина стенки
вихретоковый метод
измерительный контроль
приращения компонентов сигналов
частота магнитного поля
удельное электрическое сопротивление
light alloy and drill pipes
product quality
quantitative indicators
external radius
wall thickness
eddy current method
measurement control
signal component increments
magnetic frequency
electrical resistivity
temperature
Issue Date: 2019
Citation: Себко В. В. Реалізація вихорострумового методу контролю на основі визначення компонентів різницевого сигналу трипараметрового перетворювача з трубчастим виробом [Текст] / В. В. Себко, В. Г. Здоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 1 (130). - С. 26-35.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Метою статті є дослідження теоретичних положень роботи теплового вихорострумового трансформаторного перетворювача (ВТП) при реалізації трипараметрового методу вимірювального контролю прирощень геометричних, електричних і температурних параметрів немагнітних трубчастих виробів. Використана методика дослідження трипараметрового вихорострумового методу вимірювального контролю геометричних, електричних і температурних параметрів трубчастих виробів на основі ВТП. Запропоновано трипараметровий вихорострумовий метод сумісного вимірювального контролю геометричних, електричних і температурних параметрів немагнітних трубчастих виробів та їх частин. Наведено основні співвідношення, які описують вихорострумовий метод контролю прирощень зовнішнього радіусу R, питомого електричного опору ρ та температури t легкоплавких та свердлильних труб та їх частин. Знайшли подальший розвиток теоретичні положення роботи теплового ВТП з немагнітними трубчастими виробами, які піддаються нагріванню у процесі контролю, за рахунок реалізації запропонованого трипараметрового вихорострумового методу вимірювального контролю геометричних, електричних і температурних параметрів. Запропоновані алгоритми вимірювальних та розрахункових процедур надають змогу щодо визначення меж вимірів сигналів первинного ВТП, які відповідають діапазонам змінення геометричних, електричних і температурних параметрів труб та їх частин, що створює умови для подальшого проектування й конструювання автоматизованих приладів та пристроїв призначених для керування і контролю важливими технологічними процесами у машинобудуванні, металургії і приладобудуванні.
Целью статьи является исследование теоретических положений работы теплового вихретокового трансформаторного преобразователя (ВТП) при реализации трёхпараметрового метода измерительного контроля приращений геометрических, электрических и температурных параметров немагнитных трубчатых изделий. Использована методика исследования трёхпараметрового вихретокового метода измерительного контроля геометрических, электрических и температурных параметров трубчатых изделий на основе ВТП. Предложен трёхпараметровый вихретоковый метод совместного измерительного контроля геометрических, электрических и температурных параметров немагнитных трубчатых изделий и их частей. Приведены основные соотношения, которые описывают вихретоковый метод контроля приращений внешнего радиуса R, удельного электрического сопротивления ρ и температуры t легкосплавных и бурильных труб и их частей. Получили дальнейшее розвитие теоретические положення работы теплового ВТП с немагнитными трубчатыми изделиями, которые подвергаются нагреву в процессе контроля, за счёт реализации предложенного трёхпараметрового вихретокового метода измерительного контроля геометрических, электрических и температурных параметров. Предложенные алгоритмы измерительных и расчетных процедур позволяют определить пределы измерений сигналов первичного ВТП, которые соответствуют диапазонам изменения геометрических, электрических и температурных параметров труб и их частей, что создает условия для дальнейшого проектирования и конструирования автоматизированных приборов и устройств предназначенных для управления и контроля важними технологическими процессами в машиностроении, металлургии и приборостроении.
The purpose of the article is to study the theoretical positions of the operation of a thermal eddy current transformer (ECP) during the implementation of the three-parameter method of measuring the control of geometric, electrical and temperature increments of non-magnetic tubular products. The method of research of the three-parameter eddy current method of measuring control of geometric, electrical and temperature parameters of tubular products based on ETP is used. A three-parameter eddy current method of joint measuring control of geometric, electrical and temperature parameters of nonmagnetic tubular products and their parts is proposed. The basic rela-tions are given which describe the eddy current method for controlling the increments of the outer radius R, the electrical resistivity o and the temperature t of the light alloy and drill pipes and their parts. The theoretical development of thermal ECPs with non-magnetic tubular products that are heated in the process of control, through the implementation of the proposed three-parameter eddy current method of measuring control of geometric, electrical and temperature parameters, was further de-veloped. The proposed algorithms of measurement and calculation procedures allow to de-termine the limits of measurement of signals of the primary ECP, which correspond to the ranges of varia-tion of geometric, electrical and temperature parameters of pipes and their parts, which creates conditions for further design and construction of automated instruments and devices designed to control and monitor important technological processes in machine building, metallurgy and instrument making.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.1.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12633
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V130_P026-035.pdf316,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.