Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12635
Title: Дослідження впливу процесів рідинного оздоблення на властивості натуральної шкіри
Authors: Первая, Н. В.
Ніконова, А. В.
Андреєва, О. А.
Keywords: рідинне оздоблення
хімічні матеріали для нейтралізації
додублювання-наповнювання
шкіряний напівфабрикат
шкіра
жидкостная отделка
химические материалы для нейтрализации
додубливание-наполнение
кожевенный полуфабрикат
кожа
liquid finishing
chemical materials for neutralization
retanning-filling
leather semi-finished products
leather
Issue Date: 2019
Citation: Первая Н. В. Дослідження впливу процесів рідинного оздоблення на властивості натуральної шкіри [Текст] / Н. В. Первая, А. В. Ніконова, О. А. Андреєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 1 (130). - С. 46-55.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Для реалізації поставленої мети в роботі використано: типову методику виробництва хромової шкіри для верху взуття з козлини з коригуванням виду та витрати хімічних матеріалів; методи органолептичної оцінки, хімічного та фізико-механічного аналізу шкіри, а також статистичної обробки експериментальних даних. В лабораторних умовах вивчено вплив процесів нейтралізації й додублювання-наповнювання на властивості натуральної шкіри для верху взуття з козлини. Встановлено, що кращі показники міцності шкіри в цілому та її лицьового шару, об’ємного виходу та виходу по площі забезпечуються при використанні препарату Politan BN на основі ароматичних сполук під час нейтралізації та синтетичних дубителів (особливо синтану Retanal LMV на основі меламіну) під час додублювання-наповнювання. Після нейтралізації солями натрію підвищуються відносне видовження при розриві та вихід по товщині у разі додублювання-наповнювання синтанами Retanal LMV та Retanal RCN-40 на основі акрилового полімеру, а також час всмоктування краплі води при додублюванні-наповнюванні танідами квебрахо та Retanal LMV. Методом багатокритеріальної оптимізації встановлено найбільш раціональні умови оброблення. Встановлено взаємозв’язок між умовами процесів нейтралізації, додублювання-наповнювання та найважливішими показниками шкіри: міцністю, видовженням, виходом по товщині та площі, об’ємним виходом, часом всмоктування краплі води. На підставі результатів проведеного дослідження виявлена можливість покращення якості хромової шкіри для верху взуття з козлини за рахунок удосконалення процесів рідинного оздоблення шляхом використання сучасних хімічних матеріалів у вигляді синтану Politan BN – під час нейтралізації, синтану Retanal LMV – під час додублювання-наповнювання.
Для реализации поставленной цели в работе использованы: типовая методика производства хромовой кожи для верха обуви из козлины с корректированием вида и расхода химических материалов; методы органолептической оценки, химического и физико-механического анализа кожи, а также статистической обработки экспериментальных данных. В лабораторных условиях изучено влияние процессов нейтрализации и додубливания-наполнения на свойства натуральной кожи для верха обуви из козлины. Установлено, что лучшие показатели прочности кожи в целом и ее лицевого слоя, объемного выхода и выхода по площади обеспечиваются при применении препарата Politan BN на основе ароматических соединений во время нейтрализации и синтетических дубителей (особенно синтана Retanal LMV на основе меламина) во время додубливания-наполнения. После нейтрализации солями натрия повышаются относительное удлинение при разрыве и выход по толщине в случае додубливания-наполнения синтанами Retanal LMV и Retanal RCN-40 на основе акрилового полимера, а также время впитывания капли воды при додубливании-наполнении таннидами квебрахо и Retanal LMV. Методом многокритериальной оптимизации установлены наиболее рациональные условия обработки. Установлена взаимосвязь между условиями процессов нейтрализации, додубливания-наполнения и важнейшими показателями кожи: прочностью, удлинением, выходом по толщине и площади, объемным выходом, временем впитывания капли воды. На основании результатов проведенного исследования выявлена возможность улучшения качества хромовой кожи для верха обуви из козлины за счет усовершенствования процессов жидкостной отделки путем использования современных химических материалов в виде синтана-нейтрализатора Politan BN – при нейтрализации, синтана Retanal LMV – при додубливании-наполнении.
To improve the quality of natural leather for uppers shoes are investigated the influence of the processes of liquid finishing (neutralization, retanning-filling) carried out using a series of modern chemical materials on its properties. In order to achieve this purpose, the following methods had been used in the work: the typical method of production of chrome goat leather for uppers shoes, with adjusting the type and the consumption of chemical materials, methods of organoleptic evaluation, chemical and physical-mechanical analysis of leather, and statistical processing of experimental data. In laboratory conditions, the influence of neutralization, retanning and fillings processes on the properties of natural goat leather for uppers shoes is studied. It is established that the best indexes of straight of leather overall and it surface, by volume yield and yield of area are provide with the use of preparation Politan BN based on aromatic compounds during neutralization and synthetic retanning agent (especially syntan Retanal LMV based on melamine) during retanning-filling. After neutralization with sodium salts are increased elongation at break and the yield of thickness in the case of retanning-filling with the use of syntans Retanal LMV and Retanal RCN-40 based on acrylic-based polymer, and the absorption time of water drop during retanning-filling quebracho tannins and Retanal LMV. By the method of multi-criteria optimization, the most rational conditions of treatment are established. The relationship between the conditions of neutralization processes, retanning and fillings and individual indices of leather quality: strength, elongation, yields in thickness and area, volume yield, absorption time of water drop had been established. Based on the results of investigation the possibility of improvement of quality of chrome goat leather for uppers shoes is revealed by improving the liquid finishing processes with the use of modern chemical materials such as syntan-neutralizater Politan BN – during neutralization, syntan Retanal LMV – at retanning-filling.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.1.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12635
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V130_P046-055.pdf290,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.