Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12638
Title: Формування інвестиційної привабливості країни в аспекті економічних кластерів як фактор активізації транскордонного партнерства
Authors: Зінченко, О. А.
Зінченко, Д. С.
Keywords: транскордонне партнерство
підприємництво
економічні кластери
інвестиційна привабливість
євроінтеграція
трансграничное партнерство
предпринимательство
экономические кластеры
инвестиционная привлекательность
евроинтеграция
сross-border partnership
entrepreneurship
economic clusters
investment attractiveness
eurointegration
Issue Date: 2019
Citation: Зінченко О. А. Формування інвестиційної привабливості країни в аспекті економічних кластерів як фактор активізації транскордонного партнерства [Текст] / О. А. Зінченко, Д. С. Зінченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 1 (131). - С. 8-19.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: В умовах ринку базовою метою створення будь-яких інституцій, у тому числі транснаціональних кластерів, є досягнення оптимального рівня прибутку в розрахунку на фінансово-інвестиційні вкладення. Наразі вирішення питання збільшення інвестицій в транснаціональні кластери на практиці залежить здебільшого від учасників такого кластера. А отже, пошук шляхів управління прибутковістю та конкурентоспроможністю фінансово-економічної діяльності сучасних транснаціональних кластерів знаходиться в межах компетенції керівників підприємств, що їх формують. Своєю чергою, якість такого управління впливає на формування позитивного іміджу вітчизняних учасників та інвестиційної привабливості. У статті розглянуто економічні та законодавчо-інституціональні передумови активізації транскордонного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості країни. Метою роботи є визначення передумов підвищення інвестиційної привабливості України шляхом поширення транскордонних економічних кластерів та реалізації проектів міжнародного економічного партнерства з перенесенням акцентів на інвестування інновацій. У ході дослідження використано методи системного аналізу і синтезу, структурно-логічного аналізу та наукового обґрунтування. Досліджено стан інвестиційного клімату Євросоюзу на прикладі Естонії та Чеської республіки. Визначено роль транснаціональних економічних кластерів у формуванні інвестиційної привабливості країни. Проаналізовано законодавчу базу, що регламентує транскордонне партнерство. Виявлено резерви розвитку транскордонних кластерів. Акцентовано увагу на необхідності використання інтелектуально-інноваційного потенціалу вітчизняних учасників кластерів. Обґрунтовано необхідність зміни вектора при створенні та функціонуванні кластерів на досягнення високого рівня ефективності, якості прибутку та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Проаналізовано низку державних програм, орієнтованих на залучення міжнародних інвестицій, зокрема, програм в рамках сприяння розвитку транскордонних кластерів.
В условиях рынка базовой целью создания любых институтов, в том числе транснациональных кластеров, является достижение оптимального уровня прибыли в расчете на финансово-инвестиционные вложения. В настоящее время на практике решение вопроса увеличения инвестиций в транснациональные кластеры зависит в основном от участников такого кластера. Следовательно, поиск путей управления доходностью и конкурентоспособностью финансово-экономической деятельности современных транснациональных кластеров находится в пределах компетенции руководителей предприятий-участников таких кластеров. И от качества такого управления зависит формирование положительного имиджа отечественных предприятий и инвестиционной привлекательности. В статье рассмотрены экономические и законодательно-институциональные условия активизации трансграничного партнерства в контексте формирования инвестиционной привлекательности страны. Целью работы является определение предпосылок повышения инвестиционной привлекательности Украины путем развития трансграничных экономических кластеров и осуществления проектов международного экономического партнерства с переносом акцентов на инвестирование инноваций. В ходе исследования использованы методы системного анализа и синтеза, структурно-логического анализа и научного обоснования. Исследовано состояние инвестиционного климата Евросоюза на примере Эстонии и Чешской республики. Определена роль транснациональных экономических кластеров в формировании инвестиционной привлекательности страны. Проанализирована законодательная база, регламентирующая трансграничное партнерство. Выявлены резервы развития трансграничных кластеров. Акцентировано внимание на необходимости использования интеллектуально-инновационного потенциала отечественных участников кластеров. Обоснована необходимость изменения вектора при создании и функционировании кластеров на достижение высокого уровня эффективности, качества прибыли и конкурентоспособности отечественных предприятий. Проанализирован ряд государственных программ, ориентированных на привлечение международных инвестиций, в частности, программ в рамках содействия развитию трансграничных кластеров.
In market realia, the ultimate purpose for starting any organization, including transnational clusters, is to gain optimum return on financial investments. Currently, boosting investment in transnational clusters in effect depends mainly on the participants in this cluster. Thus, the issues of finding pathways to control the profitability and competitiveness against the financial and business performance of transnational clusters come within the competence of the top management of participating businesses. In this context, good management practices provide the framework for creating positive image of domestic enterprises and their investment attractiveness. The paper offers an overview of economic, legal and institutional premises to foster cross-border partnerships in terms of building an overall country’s investment attractiveness. The aim of this study is to identify the factors affecting investment attractiveness of Ukraine through the development of crossborder economic clusters and implementing international economic partnership projects with shifting a focus towards investing in innovation. The methods of system analysis and synthesis, logical structured analysis and scientific justification have been employed. The paper explores the investment climate of the European Union using the case studies from Estonia and the Czech Republic along with revealing the role of transnational economic clusters in building a country’s investment attractiveness and providing insights on legal framework regulating cross-border partnerships. The findings expand understanding of cross-border cluster development capacities. An emphasis is put on the need for more extensive application of intellectual and innovative potential of domestic cluster participants. It is argued that under cluster creation and functioning it is critical to change a vector towards achieving higher efficiency, quality assurance, greater profits and competitiveness of domestic businesses. A range of government programs focused on attracting international investment, in particular, the ones promoting the development of cross-border clusters have been discussed.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12638
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V131_P008-019.pdf277,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.