Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12639
Title: Багаторівнева ієрархічна структура економічної безпеки підприємства як основа методології її оцінювання
Authors: Міщук, Є. В.
Keywords: безпека
ієрархія
економічні інтереси
складник
стейкхолдери
безопасность
иерархия
экономические интересы
составляющая
стейкхолдеры
security
hierarchy
economic interests
structural element
stakeholders
Issue Date: 2019
Citation: Міщук Є. В. Багаторівнева ієрархічна структура економічної безпеки підприємства як основа методології її оцінювання [Текст] / Є. В. Міщук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 1 (131). - С. 98-110.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Визначено, що підґрунтям для розробки методології оцінювання рівня економічної безпеки підприємства є її ієрархічна структура. Проаналізовано існуючі підходи до побудови структури економічної безпеки підприємства. Виявлено, що ієрархічністю характеризується невелика кількість підходів, при цьому наявні ієрархії мають певні недоліки та потребують вдосконалення. Мета дослідження полягає в розробці багаторівневої ієрархічної структури економічної безпеки підприємства, яка б, на відміну від існуючих, дозволила більш об’єктивно оцінити рівень економічної безпеки загалом та її окремих складників зокрема, а також враховувала як статичний, так і динамічний характер економічної безпеки. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи наукового пізнання: узагальнення, пояснення, групування – для аналізу поглядів економістів на об'єкт дослідження та формулювання висновків контент-аналізу первинних джерел; аналіз і синтез – для з'ясування основних наукових категорій дослідження, обґрунтування нових складників економічної безпеки. Аргументовано принципи розробки структури економічної безпеки підприємства. Удосконалено ієрархічну структуру економічної безпеки підприємства. Запропоновано багатомірний підхід до її побудови. Розмежовано поняття економічної безпеки підприємства на два види з огляду на його трактування в широкому та вузькому сенсах. Надано авторське визначення поняття «підприємство» в широкому розумінні. До економічної безпеки підприємства в широкому розумінні інтегровано ту частину економічної безпеки стейкхолдерів, яка залежить від економічної безпеки підприємства. Виділено окремі складники економічної безпеки різних груп стейкхолдерів підприємства. Доведено плаваючий характер ієрархії структури економічної безпеки підприємства. Розглянуто окремий приклад ієрархії, що передбачає дванадцять рівнів послідовно розташованих складників. У розробленій ієрархічній структурі економічної безпеки підприємства враховано її бінарну природу одночасно як статичної, так і динамічної категорії. Визначено, що запропоновані складники придатні для вибору індикаторів оцінювання загального рівня економічної безпеки, а також її окремих видів. Обґрунтовано, що методологія оцінювання рівня економічної безпеки підприємства ґрунтується на комплексному дослідженні її складових та послідовному інтегруванні результатів їх оцінки знизу догори за кожним рівнем ієрархічної структури.
Определено, что основой для разработки методологии оценки уровня экономической безопасности предприятия является её иерархическая структура. Проанализированы существующие подходы к построению структуры экономической безопасности предприятия. Выявлено, что иерархичностью характеризуется небольшое количество подходов, при этом имеющиеся иерархии имеют ряд упущений и требуют усовершенствования. Цель исследования состоит в разработке многоуровневой иерархической структуры экономической безопасности предприятия, которая, в отличие от существующих, позволила бы более объективно оценить уровень экономической безопасности в целом и её отдельных составляющих в частности, а также учитывала как статический, так и динамический характер экономической безопасности. Для выполнения поставленных задач использованы следующие методы научного познания: обобщение, объяснение, группирование – для анализа взглядов экономистов на объект исследования и формулирование выводов контент-анализа первичных источников; анализ и синтез – для выяснения основных научных категорий исследования, обоснования новых составляющих экономической безопасности. Аргументированы принципы разработки структуры экономической безопасности предприятия. Усовершенствовано иерархическую структуру экономической безопасности предприятия. Предложен многомерный подход к её построению. Разграничено понятие экономической безопасности предприятия на два вида с учётом его трактовки в широком и узком смыслах. Представлено авторское определение понятия «предприятие» в широком смысле. В экономическую безопасность предприятия в широком смысле интегрировано ту часть экономической безопасности стейкхолдеров, которая зависит от экономической безопасности предприятия. Выделены отдельные составляющие экономической безопасности различных групп стейкхолдеров предприятия. Доказан плавающий характер иерархической структуры экономической безопасности предприятия. Рассмотрен частный пример иерархии, который предусматривает двенадцать уровней последовательно расположенных составляющих. В разработанной иерархической структуре экономической безопасности предприятия учтена её бинарная природа одновременно как статической, так и динамической категории. Определено, что предложенные составляющие пригодны для выбора индикаторов оценивания общего уровня экономической безопасности, а также её отдельных видов. Обосновано, что методология оценки уровня экономической безопасности предприятия основывается на комплексном исследовании её составляющих и последовательном интегрировании результатов их оценки снизу вверх по каждому уровню иерархической структуры.
It is argued that the methodological backbone for assessing the degree of enterprise economic security is its hierarchical structure. The paper seeks to explore the existing approaches to building an enterprise economic security framework. It has been revealed that only few of them demonstrate a hierarchical structure, yet the existing hierarchies have certain limitations and offer areas for improvement. The purpose of the study is to develop a multi-level hierarchical structure of an enterprise economic security which, unlike the existing ones, would allow for a more objective assessment of the overall economic security as well as its separate elements with regard to both static and dynamic nature of economic security. To accomplish the objectives, the following research methods have been employed: generalization, reasoning, grouping – for analyzing various scholars’ views on the object of the study and drawing conclusions of the content analysis of primary sources; analysis and synthesis – for interpreting the main research categories and providing rationale for new elements of economic security. The paper provides insights to the principles of building a structure of enterprise economic security along with suggesting an improved hierarchical structure of the enterprise economic security model using the proposed multidimensional approach. The enterprise economic security concept is viewed from the two perspectives, in a wide and a narrow sense. An author's definition of an «enterprise» concept in a broad sense is provided. The broader interpretation of the enterprise economic security entails the aspects of stakeholders’ economic security affected by the economic security of the enterprise. The separate elements of the economic security of various groups of the enterprise stakeholders have been identified. The floating nature of the hierarchical structure of the enterprise economic security has been demonstrated. A particular case of the hierarchy that provides twelve levels of consecutive elements has been discussed. The proposed hierarchical structure of the enterprise economic security successfully accommodates its binary nature subject to its static and dynamic character. The findings verify that the suggested elements could be used to select indicators for assessing the overall economic security as well as its particular types. It is argued that the methodology for measuring the degree of enterprise economic security should rely on a comprehensive study of its elements and consistent integration of the results of their bottom-up assessment for each level of the hierarchical structure.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.1.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12639
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V131_P098-110.pdf463,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.