Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12640
Title: Управління змінами на добувних підприємствах України як чинник їх розвитку
Authors: Приймак, Н. С.
Keywords: промисловість
добувна промисловість
управління змінами
чинники змін
цілі змін
зміни бізнес-середовища
промышленность
добывающая промышленность
управление изменениями
факторы изменений
цели изменений
изменения бизнес-среды
industry
extractive industry
change management
factors of change
goals of change
changes in business environment
Issue Date: 2019
Citation: Приймак Н. С. Управління змінами на добувних підприємствах України як чинник їх розвитку [Текст] / Н. С. Приймак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 1 (131). - С. 111-118.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Стратегічно важливою частиною промисловості України є добувна промисловість, а саме її підгалузь – добувна промисловість та розроблення кар’єрів. Сучасний стан видобувної промисловості характеризується певним пожвавленням, проте не в усіх її галузях. Метою статті є дослідження результатів діяльності добувної промисловості та визначення основних чинників змін, що забезпечать розвиток цієї галузі. Аналіз показав, що на сьогоднішній день підприємства добувної промисловості демонструють недостатню ефективність діяльності (вповільнення індексів приросту виробництва, коливання рентабельності та прибутку, наявність значної частки збиткових підприємств), а їх технічний та виробничий потенціали не відповідають загальносвітовим трендам, що пов’язане з неповним використанням можливостей розвитку галузі. Для підприємств добувної промисловості управління змінами набуває критичної важливості через значний динамізм їх бізнес-середовища, що обумовлене як загальнодержавними, так і міжнародними тенденціями. Зміни бізнес-середовища добувної промисловості та розроблення кар’єрів генеруються чинниками простору, часу, споживача, захисту, продукції, ціни, які своєю чергою ініціюють зовнішні зміни; зменшують (скорочують) лаг змін; ініціюють зміни інфраструктури ринку та обсягів супутніх послуг; актуалізують зростання рівня державної підтримки; в котрий раз доводять необхідність змін техніки та технології видобутку, переробки та збагачення сировини; визначають зміни підходів до контролю витрат та методів ціноутворення. Сигналами, які мають стимулювати підприємства до змін, мають стати: зростання труднощів у протистоянні ентропійним впливам зовнішнього середовища; наявність кризових явищ на підприємстві; погіршення ринкових умов; ініціатива менеджменту підприємства чи будь-яких стейкхолдерів (їх груп) щодо змін; інформація контактних груп підприємства щодо вимог до продукції, цін, вартості ресурсів. До стримуючих зміни факторів можна віднести: відсутність ефективного менеджменту та професійних менеджерів, здатних реалізувати весь цикл змін; неефективну організаційну структуру, наявність конфліктів в організації; опір змінам; нерозвинену корпоративну культуру підприємства.
Стратегически важной частью промышленности Украины является добывающая промышленность, а именно ее подотрасль – добывающая промышленность и разработка карьеров. Современное состояние добывающей промышленности характеризуется определённым оживлением, но не во всех её отраслях. Целью статьи является исследование результатов деятельности добывающей промышленности и определение основных факторов изменений, которые обеспечат развитие данной отрасли. Анализ показал, что на сегодняшний день предприятия добывающей промышленности демонстрируют недостаточную эффективность деятельности (замедление индексов прироста производства, колебания рентабельности и прибыли, наличие значительной доли убыточных предприятий), а их технический и производственный потенциалы не соответствуют общемировым трендам, что связано с неполным использованием возможностей развития данной отрасли. Для предприятий добывающей промышленности управление изменениями приобретает критическую значимость учётом высокого динамизма их бизнес-среды. Изменения бизнес-среды добывающей промышленности и разработки карьеров генерируются факторами пространства, времени, потребителя, защиты, продукции, цены, которые инициируют внешние изменения; уменьшают (сокращают) лаг изменений; инициируют изменения инфраструктуры рынка и объёмов сопутствующих услуг; актуализируют рост уровня государственной поддержки; в который раз доказывают необходимость изменений техники и технологии добычи, переработки и обогащения сырья; определяют изменения подходов к контролю затрат и методов ценообразования. Сигналами, которые стимулируют предприятия к изменениям, должны стать: рост трудностей в противостоянии энтропийным воздействиям внешней среды; наличие кризисных явлений на предприятии; ухудшение рыночных условий; инициатива менеджмента предприятия или любых стейкхолдеров (их групп) по изменениям; информация контактных групп предприятия относительно требований к продукции, цен, стоимости ресурсов. К сдерживающим изменения факторам можно отнести: отсутствие эффективного менеджмента и профессиональных менеджеров, способных реализовать весь цикл изменений; неэффективная организационная структура, наличие конфликтов в организации; сопротивление изменениям; неразвитая корпоративная культура предприятия.
Extractive industries (mining and quarrying, in particular) is a strategically important part of the primary sector of Ukraine. The current state of the extractive industries is characterized by a certain revival, however only in a few sectors. The purpose of this paper is to provide insights to the extractive industry performance and identify the main factors of change that will ensure growth in the primary sector. The analysis showed that as of today the extractive industry companies demonstrate low performance efficiency (a slowdown in production growth rate, fluctuations in cost effectiveness and profits, a significant share of unprofitable businesses), their technical and production capacity fail to meet the global trends which is underpinned by ineffective opportunity management in the given sector. For extractive industries, change management gains critical importance subject to their high environmental dynamism. Changes in the business environment in the mining and quarrying sectors are generated by the factors of space, time, consumer, safety, products, price – all of which initiate external changes; reduce (curtail) lag changes; trigger changes in the market infrastructure and the range of related services; promote government support extension; yet again prove the need for changes in extraction engineering and technology, raw materials processing and enrichment; assign changes in approaches to cost control and pricing methods. The key messages that make companies move forward to change should be: increasing difficulties in confronting the entropic effects of the external environment; crisis phenomena within companies; deterioration of market environment; company management or any stakeholders’ (their groups) initiatives of changes; contact group information on certain requirements for products, prices, resources cost, etc. The research findings have revealed the following headwinds that hamper changes: the lack of effective management and professional managers capable of implementing the entire cycle of changes; inefficient organizational structure, the presence of conflicts in the organization; resistance to change; undeveloped corporate culture of the enterprise.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.1.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12640
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V131_P111-118.pdf254,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.