Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12647
Title: Towards best cluster entrepreneurship development in Lithuania: case study
Authors: Išoraitė, Margarita
Keywords: кластер
кластеризація
кластерна діяльність
кластеризация
кластерная деятельность
cluster
clustering
cluster activity
Issue Date: 2019
Citation: Išoraitė Margarita. Towards best cluster entrepreneurship development in Lithuania: case study = На шляху до розвитку успішного кластерного підприємництва: досвід Литви [Текст] / Margarita Išoraitė // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 1 (131). - С. 75-81.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Стаття базується на передовій практиці діяльності кластерів у Литві, розвиток яких сприяє економічному зрозстанню, зміцненню національної економіки та збільшенню нових робочих місць. Наголошується, що особливо важливим створення кластерів є для середнього та малого бізнесу. Кластеризація, або групування компаній у певному географічному середовищі для спільного виробництва і реалізації товарів та послуг, є засобом підвищення конкурентоспроможності регіону. Кластер – це добровільне об'єднання підприємств та / або освітніх (наукових) закладів та інших установ, що діють на засадах партнерства, учасники якого спільно працюють на створення доданої вартості. Основні функціональні напрямки діяльності в області управління кластерами охоплюють менеджмент у сферах інформації та комунікації, співробітництва, фахової підготовки і перепідготовки кадрів, технологій та інновацій, ко-маркетингу, міжнародного розвитку, партнерства з іншими кластерами і т. ін. Встановлено, що кластери в Литві сприяють розвитку національного виробництва і підвищенню зайнятості, а також залученню нових технологій, кваліфікованої робочої сили та інвестицій в дослідження. Тісна співпраця з підприємництвом стає важливою передумовою для досягнення конкурентних переваг за рахунок скорочення витрат, отримання нових знань або технологій, створення більших можливостей для навчання, розподілу ризиків, розвитку НДДКР, гнучкості та адаптивності, а також дозволяє значно скоротити час і полегшити доступ на ринок інноваційних продуктів або процесів. За різними даними, на сьогодні в Литві налічується близько 70 діючих кластерів, які складаються з декількох або десятків учасників, переважно виробничих і сервісних компаній. Результати дослідження свідчать, що більшість литовських кластерів знаходяться все ще на ранній стадії свого розвитку, однак демонструють доволі високу зрілість, здатні знаходити свої власні ніші і вже добре зарекомендували себе на міжнародних ринках, особливо в галузі лазерних та біотехнологій. Всі учасники державних кластерів виграють від такої спільної діяльності: фірми отримують більші прибутки, держава – бюджетні відрахування. Кластеризація сприяє також успішному міжгалузевому співробітництву, зокрема, в таких перспективних галузях, як харчова промисловість та інформаційні технології, медицина та туризм, лазерні технології, машинобудування тощо. У кластерах створюються інноваційні продукти і послуги, зростає експорт та торгівля, підвищується конкурентоспроможність країни та укріплюється її репутація на міжнародних ринках. Кластери та кластеризація є потужним інструментом і важливим чинником подальшого економічного розвитку і процвітання країни.
Статья основана на передовой практике деятельности кластеров в Литве, развитие которых способствует экономическому росту, укреплению национальной экономики и увеличению новых рабочих мест. Отмечается, что особенно важным создание кластеров является для среднего и малого бизнеса. Кластеризация или группировка компаний в определённой географической среде для совместного производства и реализации товаров и услуг, является средством повышения конкурентоспособности региона. Кластер – это добровольное объединение предприятий и / или образовательных (научных) заведений и других учреждений, действующих на принципах партнерства, участники которого совместно работают на создание добавленной стоимости. Основные функциональные направления деятельности в области управления кластерами охватывают менеджмент в сферах информации и коммуникации, сотрудничества, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, технологий и инноваций, ко-маркетинга, международного развития, партнерства с другими кластерами и т. д. Установлено, что кластеры в Литве способствуют развитию национального производства и повышению занятости, а также привлечению новых технологий, квалифицированной рабочей силы и инвестиций в исследования. Тесное сотрудничество с предпринимательством становится важной предпосылкой для достижения конкурентных преимуществ за счёт сокращения затрат, получения новых знаний или технологий, создания больших возможностей для обучения, распределения рисков, развития НИОКР, гибкости и адаптивности, а также позволяет значительно сократить время и облегчить доступ на рынок инновационных продуктов или процессов. По разным данным, на сегодня в Литве насчитывается около 70 действующих кластеров, состоящих из нескольких или десятков участников, преимущественно производственных и сервисных компаний. Результаты исследования свидетельствуют, что большинство литовских кластеров находятся все ещё на ранней стадии своего развития, однако демонстрируют достаточно высокую зрелость, способны находить свои собственные ниши и уже хорошо зарекомендовали себя на международных рынках, особенно в области лазерных и биотехнологий. Все участники государственных кластеров выигрывают от такой совместной деятельности: фирмы получают большие прибыли, государство – бюджетные отчисления. Кластеризация способствует также успешному межотраслевому сотрудничеству, в частности, в таких перспективных отраслях, как пищевая промышленность и информационные технологии, медицина и туризм, лазерные технологии, машиностроение и тому подобное. В кластерах создаются инновационные продукты и услуги, растут экспорт и торговля, повышается конкурентоспособность страны и укрепляется ее репутация на международных рынках. Кластеры и кластеризация являются мощным инструментом и важным фактором дальнейшего экономического развития и процветания страны.
This paper offers a review of the best Lithuanian practices in the area of clustering. Currently, cluster formation not only facilitates further economy growth in Lithuania but also boosts new jobs creation. It is argued that clustering is most needed for medium and small businesses, so that they can compete with what they can do best. Clustering, or grouping of companies in a particular geographical environment established to jointly create and sell new products or services, is one of the options for enhancing the region’s competitiveness. A cluster is a voluntary association between businesses and / or science and education institutions and other entities, operating within a partnership framework, whose participants work together to increase the added value created. The key functional areas of activities in Lithuanian cluster management involve information and communication, co-operation, training and re-training, technology and innovation, co-marketing, international development, partnerships with other clusters, etc. Clusters in Lithuania contribute to promoting economic growth and better employment as well as attract new technologies, skilled workers and investment in research. Close cooperation with entrepreneurship is becoming a must to achieve a competitive edge through curtailing costs by gaining new knowledge or technology, creating more learning opportunities, allows risk sharing and R&D development, encourages flexibility as well as helps to reduce time and ease the access to market for innovative products or processes. According to various data, there are currently about 70 clusters operating in Lithuania which range from a few to dozens of participants represented by mostly manufacturing and service companies. A great majority of Lithuanian clusters are still in their early development stages, however, they are mature enough finding their own niches and having an excellent track record in international markets, especially in the field of laser and biotechnology. Apparently, public clusters and their member-firms benefit from making more profits, thus increasing budget contributions. Clustering fosters successful cross-sectoral cooperation, in particular in such promising areas as food industry and information technology, medicine and tourism, laser and engineering technologies, etc. that boosts innovative products and services creation, promotes export and trade along with enhancing the country's competitiveness and repute in international markets. Clusters and clustering is a powerful tool and a critical driver for further economic development and the country's prosperity.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.1.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12647
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V131_P075-081.pdf188,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.