Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12648
Title: Вимірювання рівня розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств України
Authors: Ковальов, А. І.
Літвінов, О. С.
Keywords: розвиток
інтелектуальний капітал
таксономічний аналіз
вимірювання рівня розвитку
латентні ознаки
складові інтелектуального капіталу
развитие
интеллектуальный капитал
таксономический анализ
измерение уровня развития
латентные признаки
составляющие интеллектуального капитала
development
intellectual capital
taxonomic analysis
measurement of the development level
latent characteristics
components of intellectual capital
Issue Date: 2019
Citation: Ковальов А. І. Вимірювання рівня розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств України [Текст] / А. І. Ковальов, О. С. Літвінов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 1 (131). - С. 82-97.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Під розвитком інтелектуального капіталу підприємства розуміються незворотні, спрямовані, закономірні, якісні зміни стану його об’єктів, тому перед науковцями постає проблема кількісного вимірювання стану об’єктів інтелектуального капіталу та його змін. Своєю чергою, процес вимірювання полягає в приписуванні чисел ознакам розвитку інтелектуального капіталу у відповідності з певними правилами з метою заміни дослідження самого розвитку інтелектуального капіталу на дослідження його числової моделі. Це обумовлює необхідність розробки теоретико-методичного забезпечення вимірювання рівня розвитку інтелектуального капіталу підприємства, що потребує створення послідовності етапів аналізу, встановлення переліку показників-індикаторів та визначення характеру їх впливу на рівень розвитку інтелектуального капіталу. З метою оцінювання рівня розвитку інтелектуального капіталу варто використовувати таксономічний аналіз, оскільки він дозволяє врахувати необмежену кількість латентних чинників-симптомів, які можуть мати різноспрямований зв'язок із рівнем розвитку та різні одиниці виміру. При цьому, метод таксономії дозволяє оцінити відстань рівня розвитку інтелектуального капіталу підприємства від еталону, а також від рівня розвитку інтелектуального капіталу інших підприємств, що несе в собі можливості до визначення резервів розвитку інтелектуального капіталу підприємства. У статті набули подальшого розвитку теоретико-методичні засади здійснення вимірювання рівня розвитку інтелектуального капіталу, які складаються з послідовності 12 етапів аналізу. Відтак, менеджмент підприємств має можливість виявити приховані, латентні ознаки рівня розвитку кожної з чотирьох складових інтелектуального капіталу. В результаті оцінювання рівня розвитку окремих складових інтелектуального капіталу класичним, модифікованим та об’єднаним алгоритмами отримуємо інтегральну оцінку рівня розвитку інтелектуального капіталу підприємства. Практичну апробацію теоретико-методичних засад вимірювання рівня розвитку інтелектуального капіталу здійснено на прикладі 14 вітчизняних промислових підприємств.
Под развитием интеллектуального капитала предприятия понимаются необратимые, направленные, закономерные, качественные изменения состояния его объектов, поэтому перед учеными встает проблема количественного измерения состояния объектов интеллектуального капитала и его изменений. В свою очередь, процесс измерения состоит в приписывании чисел признакам развития интеллектуального капитала в соответствии с определенными правилами с целью замены исследования развития интеллектуального капитала на исследование его числовой модели. Это обусловливает необходимость разработки теоретико-методического обеспечения измерения уровня развития интеллектуального капитала предприятия, что требует создания последовательности этапов анализа, установление перечня показателей-индикаторов и определения характера их влияния на уровень развития интеллектуального капитала. С целью оценки уровня развития интеллектуального капитала следует использовать таксономический анализ, поскольку он позволяет учесть огромное количество латентных факторов-симптомов, которые могут иметь разнонаправленную связь с уровнем развития и разные единицы измерения. При этом, метод таксономии позволяет оценить расстояние уровня развития интеллектуального капитала предприятия от идеала, а также от уровня развития интеллектуального капитала других предприятий, несет в себе возможности для определения резервов развития интеллектуального капитала предприятия. В статье получили дальнейшее развитие теоретико-методические основы осуществления измерения уровня развития интеллектуального капитала, которые состоят из последовательных 12 этапов анализа. Таким образом, менеджмент предприятий имеет возможность выявить скрытые, латентные признаки уровня развития каждой из четырех составляющих интеллектуального капитала. В результате оценивания уровня развития отдельных составляющих интеллектуального капитала классическим, модифицированным и объединенным алгоритмами получаем интегральную оценку уровня развития интеллектуального капитала предприятия. Практическая апробация теоретико-методических основ измерения уровня развития интеллектуального капитала была применена на примере 14 отечественных промышленных предприятий.
Understanding of the enterprise intellectual capital development concept entails irreversible, targeted, regular, qualitative changes in the state of its objects. Therefore, the scientists face the problem of quantitative measurement of the state of intellectual capital and its changes. In turn, the measurement process involves the procedure of attributing the numbers to the characteristics of intellectual capital development subject to certain rules with the purpose of replacing the research of the of intellectual capital development by the study of its numerical model. This triggers the need to develop a theoretical and methodological framework for measuring the level of enterprise intellectual capital development through building a step-by-step analysis, identification of indices and indicators and their specific effects on intellectual capital development. To assess the degree of intellectual capital development, a taxonomic analysis should be used since it allows to account for a number of latent factors which may have a multi-directional relationship with the level of development as well as different units of measurement. Moreover, the taxonomy method helps to estimate the distance of the level of enterprise intellectual capital development from the standard and that of other companies and offers a possibility to reveal additional resources in intellectual capital development. The study attempts to explore theoretical and methodological premises to measure the level of intellectual capital development which consist of a sequence of 12 analysis stages. Thus, enterprise management gains a benefit to identify hidden, latent development characters of each of the four components of intellectual capital. As a result of the evaluation of particular components of intellectual capital development by means of classical, modified, and integrated algorithms we obtain an integral assessment of the enterprise intellectual capital development. Practical testing of theoretical and methodological foundations for measuring the degree of intellectual capital development was performed based on evidence from 14 domestic industrial enterprises.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.1.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12648
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V131_P082-097.pdf355,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.