Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12650
Title: Дослідження напрямів впливу інформаційних технологій на процес міжкультурної комунікації та глобалізаційних процесів
Other Titles: Исследование направлений влияния информационных технологий на процесс межкультурной коммуникации и глобализационных процессов
Research on the impact of information technologies on the process of intercultural communication and globalization processes
Authors: Афанасьєва, О. М.
Кущ, Я. М.
Keywords: міжкультурні комунікації
інформаційні технології
глобальний простір
інформаційний простір
межкультурные коммуникации
информационные технологии
глобальное пространство
информационное пространство
intercultural communications
information technologies
global space
information space
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Афанасьєва О. М. Дослідження напрямів впливу інформаційних технологій на процес міжкультурної комунікації та глобалізаційних процесів / О. М. Афанасьєва, Я. М. Кущ // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 254-259.
Abstract: У роботі проаналізовані основні особливості сучасних інформаційних технологій та їх можливий вплив на процес формування міжкультурної комунікації. В сучасних умовах сформувалося стійке визначення інформаційним технологіям, а саме – це сукупність методів і програмно-технічних засобів, що об’єднуються у технологічний ланцюжок, вони забезпечують збір, оборку, зберігання, розподіл та відображення інформації.
В работе проанализированы основные особенности современных информационных технологий и их возможное влияние на процесс формирования межкультурной коммуникации. В современных условиях сформировалось устойчивое определение информационным технологиям, а именно – это совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, они обеспечивают сбор, оборку, хранение, распределение и отображения информации.
The paper analyzes the main features of modern information technologies and their possible influence on the process of formation of intercultural communication. In today's conditions, a stable definition of information technologies has emerged, namely, a set of methods and software tools that are integrated into the technological chain, they provide gathering, treating, storing, distributing and displaying information.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12650
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P254-259.pdf165,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.