Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12659
Title: Реструктуризація та розвиток підприємств малого та середнього бізнесу
Other Titles: Реструктуризация и развитие предприятий малого и среднего бизнеса
Restructuring and development of small and medium business enterprises
Authors: Дудко, П. М.
Левицька, Д. Р.
Keywords: реструктуризація
розвиток
конкурентоспроможність підприємств
ефективність
управління
реструктуризация
развитие
конкурентоспособность предприятий
эффективность
управление
restructuring
development
enterprise competitiveness
efficiency
management
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Дудко П. М. Реструктуризація та розвиток підприємств малого та середнього бізнесу / П. М. Дудко, Д. Р. Левицька // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 307-319.
Abstract: В статті аналізується явище реструктуризації підприємств малого та середнього бізнесу в економічному середовищі сучасної України, розкривається її сутність, виділяються основні фактори, що впливають на проведення ефективності реструктуризації та окреслюються напрями їх підвищення. Центральне місце в дослідженні займає розкриття реструктуризації як перспективного напряму сталого розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання, пошук шляхів підвищення ефективності функціонування підприємств в процесі проведення реструктуризації.
В статье анализируется явление реструктуризации предприятий малого и среднего бизнеса в экономической среде современной Украины, раскрывается ее сущность, выделяются основные факторы, влияющие на проведение эффективности реструктуризации и определяются направления их повышения. Центральное место в исследовании занимает раскрытие реструктуризации как перспективного направления устойчивого развития предприятия в современных условиях хозяйствования, поиск путей повышения эффективности функционирования предприятий в процессе проведения реструктуризации.
The article analyzes the phenomenon of restructuring of small and medium enterprises in the economic environment of modern Ukraine, reveals its essence, identifies the main factors that influence the effectiveness of restructuring and outlines directions for their increase. The central place in the study is the disclosure of restructuring as a promising direction of sustainable development of the enterprise in the modern conditions of management, the search for ways to increase the efficiency of the operation of enterprises in the process of restructuring.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12659
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P307-319.pdf4,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.