Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12660
Title: Аналіз проблем розвитку людського капіталу на вітчизняних швейних підприємствах
Other Titles: Анализ проблем развития человеческого капитала на отечественных швейных предприятий
Analysis problem of human capital development at the national sewing companies
Authors: Ковальова, К. Л.
Ніфатова, О. М.
Keywords: людський капітал
швейне підприємство
працівники
легка промисловість
людський розвиток
человеческий капитал
швейное предприятие
работники
легкая промышленность
развитие общества
human capital
sewing company
employees
garment industry
human development
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Ковальова К. Л. Аналіз проблем розвитку людського капіталу на вітчизняних швейних підприємствах / К. Л. Ковальова, О. М. Ніфатова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 320-325.
Abstract: У статті проведено аналіз проблем розвитку людського капіталу на вітчизняних швейних підприємствах. Встановлено, що людський капітал є рушійною силою розвитку та процвітання будь-якого підприємства, тому застосування дієвих заходів щодо розвитку умінь, знань та рівня кваліфікації кожного працівника є запорукою успіху підприємства в сучасних ринкових умовах. У статті представлено результати наукових досліджень, спрямованих на розвиток людського капіталу; розглянуто стан і тенденції розвитку людського капіталу на українських підприємствах; висвітлено проблеми, з якими зіштовхнулися підприємці у швейній галузі під час роботи з людськими кадрами.
В статье проведен анализ проблем развития человеческого капитала на отечественных швейных предприятиях. Установлено, что человеческий капитал является движущей силой развития и процветания любого предприятия, поэтому применение действенных мер по развитию умений, знаний и уровня квалификации каждого работника является залогом успеха предприятия в современных рыночных условиях. В статье представлены результаты научных исследований, направленных на развитие человеческого капитала; рассмотрено состояние и тенденции развития человеческого капитала на украинских предприятиях; выделено проблемы, с которыми столкнулись предприниматели в швейной отрасли при работе с человеческими кадрами.
This article explores development problems of human capital at the domestic sewing companies. It established that human capital is the driving force behind the development and prosperity of any company, so implementation of effective measures to promote skills, knowledge and qualification level of each employee is the key to the business success in present market conditions. This article describes the results of scientific research directed at the development of human capital; investigated state and trends of human capital development at Ukrainian companies; highlighted the problems encountered by entrepreneurs in the garment industry during work with human capital.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12660
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P320-325.pdf207,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.