Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12665
Title: Теоретичні основи формування міжкультурної комунікації в сучасному суспільстві
Other Titles: Теоретические основы формирования межкультурной коммуникации в современном обществе
Theoretical bases for forming intercultural communication in modern society
Authors: Морозова, Є. С.
Птащенко, О. В.
Keywords: міжкультурні комунікації
міжнародний маркетинг
інформаційні технології
міжкультурні комунікації в глобалізаційному процесі
глобальні комунікації
межкультурные коммуникации
международный маркетинг
информационные технологии
межкультурные коммуникации в глобализационном процессе
глобальные коммуникации
intercultural communications
international marketing
information technologies
intercultural communications in the process of socialization
global communications
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Морозова Є. С. Теоретичні основи формування міжкультурної комунікації в сучасному суспільстві / Є. С. Морозова, О. В. Птащенко // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 350-356.
Abstract: У роботі представлено дослідження складових глобалізації інформаційних технологій і засобів масової інформації з точки зору їх впливу на суспільство та на розвиток міжнародного маркетингу. У глобальних масштабах інформаційні технології впливають на розвиток електронних засобів масової інформації, що дає ефект «скорочення» часу-простору при протіканні глобальних процесів, і формування як загального, так і індивідуального глобалізованого медіа-простору. Слід відзначити, що глобалізація ЗМІ поєднує специфічні взаємодії інтересів суспільства та інших діючих у суспільстві сил, а саме міжкультурну комунікацію.
В работе представлено исследование составляющих глобализации информационных технологий и средств массовой информации с точки зрения их влияния на общество и на развитие маркетинга. В глобальных масштабах информационные технологии влияют на развитие электронных средств массовой информации, что дает эффект «сокращения» времени-пространства при протекании глобальных процессов и формирования как общего, так и индивидуального глобализирующегося медиа-пространства. Следует отметить, что глобализация СМИ сочетает специфические взаимодействия интересов общества и других действующих в обществе сил, а именно межкультурную коммуникацию.
The paper presents the study of the components of the globalization of information technologies and media in terms of their impact on society and on the development of international marketing. On a global scale, information technology has an impact on the development of electronic media, which gives the effect of reducing the time-space in the process of global processes, and the formation of both a general and individualized globalized media space. It should be noted that the globalization of mass media combines the specific interactions of the interests of society and other forces operating in the community, namely, intercultural communication.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12665
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P350-356.pdf169,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.