Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12671
Title: Використання стандартів ІСО при організації систем екологічного менеджменту на підприємстві
Other Titles: Использование стандартов ІСО при организации систем экологического менеджмента на предприятии
Use of ICO standards when organizing environmental management systems at an enterprise
Authors: Архипова, Д. Є.
Небилиця, О. А.
Keywords: екологічний менеджмент
екологічна політика
екологізація
екологічні стандарти
экологический менеджмент
экологическая политика
экологизация
экологические стандарты
ecological management
ecological policy
ecologization
ecological standards
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Архипова Д. Є. Використання стандартів ІСО при організації систем екологічного менеджменту на підприємстві / Д. Є. Архипова, О. А. Небилиця // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 386-390.
Abstract: У роботі розглянуті основні стандарти ІСО та можливості їх застосування в системі екологічного менеджменту. Система екологічного менеджменту впроваджується з метою подальшого вдосконалення природоохоронної діяльності підприємства і зниження негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. Крім того, система екологічного менеджменту повинна підвищити ефективність управління виробничим процесом в області екологічного менеджменту. Серед зарубіжних і багатьох російських виробників і споживачів наявність екологічного сертифікату є важливою характеристикою компанії, що сприяє зростанню її конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Актуальність впровадження системи екологічного менеджменту на українських підприємствах зростає також в світлі вступу країни в ЄС.
В работе рассмотрены основные стандарты ІСО и возможности их применения в системе экологического менеджмента. Система экологического менеджмента внедряется с целью дальнейшего совершенствования природоохранной деятельности предприятия и снижения негативного воздействия производства на окружающую среду. Кроме того, система экологического менеджмента должна повысить эффективность управления производственным процессом в области экологического менеджмента. Среди зарубежных и многих российских производителей и потребителей наличие экологического сертификата является важной характеристикой компании, способствует росту ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Актуальность внедрения системы экологического менеджмента на украинских предприятиях растет также в свете вступления страны в ЕС.
The paper considers the main standards of ICO and the possibility of their application in the system of ecological management. The system of environmental management is being implemented in order to further improve the environmental activities of the enterprise and reduce the negative impact of production on the environment. In addition, the environmental management system should improve the management of the production process in the field of environmental management. Among the foreign and many Russian producers and consumers, the presence of an environmental certificate is an important characteristic of the company, which contributes to its competitiveness and investment attractiveness. The urgency of implementation of the system of ecological management at Ukrainian enterprises is also increasing in the light of the country's accession to the EU.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12671
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P386-390.pdf159,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.