Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12714
Title: Організаційні засади проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
Other Titles: Organisational principles of the financial results of the enterprise’s activity audit realization
Authors: Радіонова, Наталія Йосипівна
Гайдей, І. С.
Keywords: фінансові результати
аудит
організація
звіт про фінансові результати
програма
аудиторські процедури
методика
аудиторські ризики
financial results
auditing
organization
statement of comprehensive income
program
audit procedures
methodology
stage
audit risks
Issue Date: 2019
Citation: Радіонова Н. Й. Організаційні засади проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства / Н. Й. Радіонова, І. С. Гайдей // Економічний простір. – 2019. – № 142. – С. 136-148.
Source: Економічний простір
Abstract: В даній статті відображені питання щодо організації процесу аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства. На сьогоднішній день одним із складних та відповідальніших видів аудиторських перевірок є перевірка фінансових результатів, дослідження його динаміки, тенденцій, визначення та оцінка фінансового стану діяльності підприємства, що передбачає детальне вивчення, оскільки цей вид перевірки має найвищий ступінь аудиторського ризику. Внаслідок цього існуючі організаційні методики проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства вимушують до постійного удосконалення. Стаття передбачає дослідження методично-організаційних підходів з перевірки фінансових результатів, які висвітлені в науковій літературі. Для аналізу та узагальнення організаційних підходів в результаті аудиторської перевірки пропонується методика аудиту фінансової діяльності підприємства, яка передбачає наступні етапи перевірки: організаційний, підготовчий (планування), технологічний та результативний. Також розкрито послідовність заходів для організаційної та підготовчої стадії проведення аудиту фінансових результатів, представлено алгоритм попереднього ознайомлення аудитора з клієнтом, розроблено загальний план та програму проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Впровадження запропонованої організаційної методики аудиту фінансових результатів діяльності підприємства забезпечить підвищення ефективності роботи аудитора на початковому рівні, розробку чіткої системи формування та систематизації проблем, які існують в обліку та забезпечать зведення до мінімуму ризики не виявлення існуючих облікових помилок або шахрайства, що дає можливість забезпечення реальної оцінки фінансової діяльності підприємства, формування об’єктивного та неупередженого висновку.
Questions of the organization of process of auditing the financial results of the enterprise have been reflected in this article. Today one of the most difficult and responsible types of auditing is checking the financial results, research of its dynamics, tendencies, definition and assessment of a financial condition of the enterprise, which provides a thorough research, as this type of inspection has the most advanced stage if audit risk. Therefore, the existing organizational techniques of auditing the financial results of the enterprise force to constant improvement. Research of methodically organizational approaches on checking of financial results which are covered in scientific literature has been provided. For the analysis and generalization of organizational approaches as a result of the auditing the technique of auditing the financial activity of the enterprise which provides the following stages of inspection is offered: organizational, preparatory (planning), technological and productive. Also, a series of events for the organizational and preparatory stage of auditing financial results are discussed, the algorithm of preliminary familiarization of the auditor with the client is presented, the general plan and the program of audit of the financial results of the enterprise activity are developed. Introduction of the offered organizational technique of auditing the financial results of the enterprise will provided by improving the auditor’s performance at the initial level, development of an accurate system of formation and systematization of problems which exist in accounting and minimize the risks of not detecting of the existing accounting mistakes or fraud will give the chance to provide the real assessment of the financial activity of the enterprise, to form the objective and impartial conclusion.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12714
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2224-6282
2224-6290
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190626_304.pdf3,35 MBAdobe PDFView/Open
20190626_304_Titul.pdf188,04 kBAdobe PDFView/Open
20190626_304_Zmist.pdf261,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.