Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12719
Title: Ознаки національної ідентифікації в костюмі народів В'єтнаму в контексті проблем проектування сучасного одягу
Authors: Кокоріна, Г. В.
Кудрявцева, Н. І.
Наконечна, М. А.
Keywords: дизайн одягу
в’єтнамський костюм
етнічна мода
текстильні техніки
дизайн одежды
вьетнамский костюм
этническая мода
текстильные техники
clothing design
vietnamese costume
ethnic fashion
textile machinery
Issue Date: 2019
Citation: Кокоріна Г. В. Ознаки національної ідентифікації в костюмі народів В'єтнаму в контексті проблем проектування сучасного одягу [Електронний ресурс] / Г. В. Кокоріна, Н. І. Кудрявцева, М. А. Наконечна // Технології та дизайн. - 2019. - № 1 (30). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_1_2.
Source: Технології та дизайн
Abstract: В дослідженні використано порівняльно-типологічні методи для систематизації візуальної інформації щодо костюма народів Південно-Східної Азії, метод контент-аналізу для вивчення специфіки змісту текстових масивів з питань східної культури, а також текстів, які презентують сучасні модні тренди. Структурний і морфологічний аналіз форми костюма дозволив удосконалити художню виразність розробленої колекції молодіжного одягу. Проаналізовано основні ознаки костюма народів Південно-Східної Азії, і більш детально – жіночий костюм народів В'єтнаму. Виявлено вплив китайської костюмної традиції на в’єтнамський одяг на протязі XVII-XX століть, описані особливості сучасних уявлень про засоби національної ідентифікації в костюмі. Систематизовані традиційні текстильні техніки, характерні для народів В'єтнаму, визначені підходи до інтерпретації традицій східного костюма для проектування сучасного одягу. Виявлено та систематизовано декоративні текстильні техніки як засоби національної ідентифікації в традиції народів В'єтнаму. Визначено сучасні підходи до переосмислення національних традицій в’єтнамського одягу в контексті актуальних модних тенденцій.
В исследовании использованы сравнительно-типологические методы для систематизации визуальной информации о костюма народов Юго-Восточной Азии, метод контент-анализа для изучения специфики содержания текстовых массивов по вопросам восточной культуры, а также текстов, которые представляют современные модные тренды. Структурный и морфологический анализ формы костюма позволил усовершенствовать художественную выразительность разработанной коллекции молодежной одежды. Проанализированы основные признаки костюма народов Юго-Восточной Азии, и более подробно – женский костюм народов Вьетнама. Выявлено влияние китайской костюмной традиции на вьетнамскую одежду на протяжении XVII-XX веков, описаны особенности современных представлений о средствах национальной идентификации в костюме. Систематизированы традиционные текстильные техники, характерные для народов Вьетнама, определены подходы к интерпретации традиций восточного костюма для проектирования современной одежды. Выявлены и систематизированы декоративные текстильные техники как средства национальной идентификации в традиции народов Вьетнама. Определены современные подходы к переосмыслению национальных традиций вьетнамской одежды в контексте актуальных модных тенденций.
Perfection of the process of designing a collection of modern clothing based on the study of identification features in the costume of the peoples of Vietnam, the analysis of historical events and the evolution of culture in the countries of South-East Asia. The study uses comparative typological methods to systematize visual information on the costume of the peoples of Southeast Asia, the method of content analysis to study the specifics of the content of textual arrays on Eastern culture, as well as texts that represent modern fashion trends. Structural and morphological analysis of the form of the costume made it possible to improve the artistic expressiveness of the developed collection of youth clothing. The main signs of the costume of the peoples of South-East Asia are analyzed, and in more detail – the women's costume of the peoples of Vietnam. The influence of the Chinese costume tradition on Vietnamese clothes during the XVII-XX centuries is revealed, features of modern ideas about the means of national identification in a suit are described. The traditional textile techniques characteristic of the peoples of Vietnam are systematized, approaches to the interpretation of the oriental costume traditions for the design of modern clothes are defined. Decorative textile techniques as means of national identification in the traditions of the peoples of Vietnam have been revealed and systematized. Modern approaches to rethinking the national traditions of Vietnamese clothes in the context of actual fashion trends are determined.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_1_2
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12719
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2019_N1_02.pdf921 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.