Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12766
Title: Просторова організація та меблювання шкільного класу: початковий період розвитку (ХІІІ-ХVІІ ст.)
Other Titles: Spatial organization and furnishing of the school classroom: the initial development period (XIII-XVII cent.)
Authors: Косенко, Д. Ю.
Keywords: навчальний простір
історія школи
школа
класне приміщення
просторова організація класу
шкільне меблювання
учнівські меблі
learning space
school
classroom
classroom spatial organization
school furnishing
classroom furniture
school history
Issue Date: 2019
Citation: Косенко Д. Ю. Просторова організація та меблювання шкільного класу: початковий період розвитку (ХІІІ-ХVІІ ст.) / Д. Ю. Косенко // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 16-27.
Source: Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну
Demiurge: ideas, technologies, perspectives of design
Abstract: Виявлено та охарактеризовано особливості просторової організації та меблювання навчальних приміщень європейської масової школи на початкових етапах становлення та розвитку (орієнтовно ХІІІ–ХVII ст.). Методи дослідження – історико-культурний та компаративний методи. Джерельною базою є історичні зображення шкільного облаштування названого періоду в образотворчому мистецтві та в інших візуальних джерелах. Додатково залучались текстові свідчення та результати сучасних історико-культурних досліджень. Вперше систематично описано особливості просторової організації та меблювання шкільних класів у початковому періоді розвитку масової шкільної освіти у Європі (орієнтовно ХІІІ–ХVII ст.), виділено ключові етапи зазначеного періоду. Початковий період розвитку просторової організації та облаштування шкільного простору окреслено межами ХІІІ–ХVII ст. Ключовими ознаками цього періоду є: а) просторова організація класу, що придатна лише для індивідуальної роботи учнів, б) використання неспеціалізованого меблювання (побутових крісел, лав та столів). У цьому періоді можна виділити три етапи. Перший (ХІІІ–ХVI ст.) характеризується обладнанням лише вчительського місця (крісло-кафедра та стіл або пюпітр). Другий етап (ХVI–ХVII ст.) вирізняється запровадженням столів для письмової роботи учнів, а також демонстраційного обладнання (крейдові дошки, таблиці, прилади тощо). Просторова організація класу має спонтанний характер. На третьому етапі (з середини ХVII ст.) відзначаються перші спроби систематичної організації, зонування простору класу, створення функціональних осередків різного призначення, закріплення робочих місць за учнями. Обладнання класів фронтально орієнтованими рядами спеціалізованих учнівських меблів (столів з однобічним розміщенням робочих місць) у ХVIII ст. можна вважати ознакою переходу до наступного періоду.
The study is aimed to identify and characterize the features of the spatial organization and furnishing of the educational facilities of the European mass schools at the initial stages of their formation and development (approximately ХІІІ–ХVII centuries). Historical-cultural and comparative methods have been used. The source base includes artworks of the period depicting a school interior. In addition, written sources of the period and the results of contemporary historical and cultural studies have been largely involved. The features of spatial organization and furnishing of school classes in the initial period of the development of mass school education in Europe (approximately ХІІІ–ХVII сt.) are systematically described for the first time, the key stages of the mentioned period are highlighted. The initial period of development of the spatial organization and furnishing of school space is limited by ХІІІ–ХVII centuries. The key features of this period are as follows: a) spatial organization of the class, suitable only for individual work of students, b) the use of nonspecialized furniture (household chairs, benches, and tables). Three stages can be distinguished in this period. The first stage (ХІІІ–ХVI centuries) is characterized by the equipment of a teacher’s place only (chair-cathedra and table or bookrest). The second stage (ХVI–ХVII centuries) differs from the first one by the introduction of writing workplaces for pupils, as well as demonstration equipment (blackboards, tables, appliances, etc.). The spatial organization of the class has a spontaneous character. In the third stage (from the middle of the ХVII ct.) there are first attempts to introduce the systematic organization, zoning of the classroom space, development of functional centers of different purposes, fixing the pupils’ workplaces. Equipping the classroom with frontal-oriented rows of specialized pupils’ furniture (tables with one-side workplaces) in the ХVIIІ ct. could be treated as the sign of the transition to the next period.
DOI: 10.31866/2617-7951.2.1.2019.170353
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12766
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра дизайну інтер'єру і меблів
ISSN: 2617-7951
2617-880X
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
170353-379204-1-PB.pdfArticle728,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.