Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12767
Title: Information and communication technologies managing the quality of educational activities of a university
Other Titles: Інформаційно-комунікаційні технології управління якістю освітньої діяльності університету
Информационно-коммуникационные технологии управления качеством образовательной деятельности университета
Authors: Morgulets, Oksana
Derkach, Tetiana M.
Keywords: information and communication technologies
automated control system
quality management system
institution of higher education
quality assurance system of educational activities
management of education quality
інформаційно-комунікаційні технології
автоматизована система керування
система управління якістю
заклад вищої освіти
система забезпечення якості освітньої діяльності
управління якістю освіти
информационно-коммуникационные технологии
автоматизированная система управления
система управления качеством
учреждение высшего образования
система обеспечения качества образовательной деятельности
управление качеством образования
Issue Date: 2019
Citation: Morgulets O. B. Information and communication technologies managing the quality of educational activities of a university / O. B. Morgulets, T. M. Derkach // Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol. 71, № 3. – P. 295-304.
Source: Information Technologies and Learning Tools
Інформаційні технології і засоби навчання
Информационные технологии и средства обучения
Abstract: The article highlights the results of the practical application of modern information and communication technologies in the management of institutions of higher education on the example of the Kyiv National University of Technology and Design (KNUTD). The constituents of the quality management system of educational activity are considered. The subsystems of the automated control system of educational activity of the university have been characterised and analysed. The key elements of the information systems used are the following electronic databases: the contingent of students and their academic performance; results of employment and satisfaction of students with educational programs; planning and accounting of the training load; effectiveness of teachers; accounting of learning and teaching resources, material and technical equipment and its value; other indicators of university activity. In addition to the popular application packages, such as “iZETA”, "The System of Financially-Oriented Management of Higher Education Institutions", and "Anti-Plagiarism", the software products developed by KNUTD are described. Namely, the "Schedule" package allows one to form directories focused on the drawing up of class schedules which are accessible to all divisions. The software "Electronic Journal" provides monitoring of learning outcomes and prompt response to the failure of individual students; it serves for the formation of final control mark sheets, the evaluation of academic success rates of higher education applicants, etc. The electronic rating system "RTS rating" is used for the evaluation of activity of research and teaching staff according to the results of work in the reported year. The modular environment of the University's educational process, based on the Moodle distance learning platform, is described. It accumulates the teaching and methodological support necessary for conducting educational activities. The results of the research are of practical value since the implementation of the considered software products is capable of improving the quality and effectiveness of the management of educational activities of higher education institutions.
В статті висвітлені результати практичного застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні закладом вищої освіти на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД). Розглянуто складові елементи системи управління якістю освітньої діяльності. Охарактеризовано та проаналізовано підсистеми автоматизованої системи керування освітньою діяльністю університету. Ключовими елементами застосовуваних інформаційних систем є наступні електронні бази даних: контингенту студентів та їх академічної успішності; результатів працевлаштування та задоволення студентів освітніми програмами; планування й обліку навчального навантаження; ефективності роботи викладачів; обліку навчально-методичних ресурсів, матеріально-технічного оснащення та його вартості; інших показників діяльності університету. Крім впроваджених загальновідомих пакетів прикладних програм, таких як iZETA, «Система фінансово-орієнтованого менеджменту закладів вищої освіти», «Anti-Plagiarism», охарактеризовано програмні продукти власної розробки КНУТД. А саме, пакет «Розклад», за допомогою якого формуються довідники, що містять дані для складання розкладу занять, з доступом до них в усіх підрозділах. «Електронний журнал» забезпечує моніторинг результатів навчання та оперативне реагування на неуспішність окремих студентів, послуговує для формування відомостей підсумкового контролю та визначення рейтингів академічної успішності здобувачів вищої освіти тощо. Електронну систему «Рейтинг НПП» використовують для оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників за результатами роботи у звітному році. Описано модульне середовище освітнього процесу університету, що працює на базі платформи дистанційного навчання Moodle. Воно акумулює навчально-методичне забезпечення, необхідне для провадження освітньої діяльності. Результати дослідження мають практичну цінність, оскільки впровадження розглянутих програмних продуктів спроможне підвищити якість та ефективність управління освітньою діяльністю закладів вищої освіти.
В статье освещены результаты практического применения современных информационно-коммуникационных технологий в управлении учреждением высшего образования на примере Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД). Рассмотрены составляющие элементы системы управления качеством образовательной деятельности. Охарактеризованы и проанализированы подсистемы автоматизированной системы управления образовательной деятельностью университета. Ключевыми элементами применяемых информационных систем являются следующие электронные базы данных: контингент студентов и их академическая успеваемость; результаты трудоустройства и удовлетворенности студентов образовательными программами; планирование и учет учебной нагрузки; эффективность работы преподавателей; учет учебно-методических ресурсов, материально-технического оснащения и его стоимость; другие показатели деятельности университета. Кроме внедренных общеизвестных пакетов прикладных программ, таких как iZETA, «Система финансово-ориентированного менеджмента учреждений высшего образования», «Anti-Plagiarism», охарактеризованы программные продукты собственной разработки КНУТД. В частности, пакет «Расписание», с помощью которого формируются справочники, содержащие данные для составления расписания занятий, с доступом к ним во всех подразделениях. Программа «Электронный журнал» обеспечивает мониторинг результатов обучения и оперативное реагирование на неуспеваемость отдельных студентов, служит для формирования ведомостей итогового контроля, определения рейтинга академической успеваемости соискателей высшего образования и тому подобное. Электронную систему «Рейтинг НПР" используют для оценки деятельности научно-педагогических работников по результатам работы в отчетном году. Описана модульная среда образовательного процесса университета, работающая на базе платформы дистанционного обучения Moodle. Она аккумулирует учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образовательной деятельности. Результаты исследования имеют практическую ценность, поскольку внедрение рассмотренных программных продуктов способно повысить качество и эффективность управления образовательной деятельностью высших учебных заведений.
DOI: 10.33407/itlt.v71i3.2831
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12767
Faculty: Факультет індустрії моди
Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2831-13081-1-PB.pdfОсновна стаття189,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.