Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12951
Title: Вплив переважаючих стилів навчання студентів фармацевтичних спеціальностей на їх успішність
Other Titles: Влияние преобладающего стиля обучения студентов фармацевтических специальностей на их успеваемость
Influence of preferred learning styles of students of pharmaceutical specialties on their academic progress
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Михалко, Я. Ю.
Keywords: вища освіта
хімія
фармація
стилі навчання
метод Р. Фелдера та Б. Соломан
высшее образование
фармацевтические специальности
стили обучения
higher education
chemistry
pharmacy
learning style
Felder-Soloman index of learning styles
individualisation of training
Issue Date: 2018
Citation: Деркач Т. М. Вплив переважаючих стилів навчання студентів фармацевтичних спеціальностей на їх успішність / Т. М. Деркач, Я. Ю. Міхалко // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. CXXXX (140). – С. 56-65.
Source: Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні науки
Abstract: Стаття присвячена висвітленню проблеми впливу переважаючих стилів навчання студентів фармацевтичних спеціальностей на їх успішність у навчанні. Описано результати експерименту, проведеного за методикою Р. Фелдера та Б. Соломан. Здійснено порівняльний аналіз стилів навчання студентів різних напрямів підготовки Київського національного університету технологій та дизайну. Показано, що студенти хімічних та фармацевтичних спеціальностей мають аналогічні профілі навчання, які характеризуються інтенсивними (70-80%) перевагами активного, сенситивного, візуального та послідовного стилів. Вивчено динаміку зміни стилів навчання у студентів-фармацевтів, а також кореляційні зв’язки між ступенем переваги того чи іншого стилю й успішністю засвоєння студентами фахових дисциплін. Найоптимальнішими для успішного вивчення студентами фармацевтами профільних предметів виявились стиль сенситивний та поєднання сенситивного та візуального стилів навчання. Доведена відносна стабільність стилів навчання з роками.
Статья посвящена освещению проблемы влияния превосходящих стилей обучения студентов фармацевтических специальностей на их успеваемость в учебе. Описаны результаты эксперимента, проведенного по методике Г. Фелдера и Б. Соломан. Осуществлен сравнительный анализ стилей обучения студентов различных направлений подготовки Киевского национального университета технологий и дизайна. Показано, что студенты химических и фармацевтических специальностей имеют аналогичные профили обучения, характеризующиеся интенсивными (70-80%) преимуществами активного, сенситивного, визуального и последовательного стилей. Изучена динамика изменения стилей обучения студентов-фармацевтов, а также корреляционные связи между степенью преимущества того или иного стиля и успешностью усвоения студентами профессиональных дисциплин. Оптимальными для успешного изучения студентами-фармацевтами профильных предметов оказались стиль сенситивный и сочетание сенситивного и визуального стилей обучения. Доказана относительная стабильность стилей обучения с годами.
The problem of influence of preferred learning styles on academic progress was described for students of pharmaceutical specialities. The existing preferences in students’ learning styles were studied by the Felder-Soloman Index of Learning Styles. A comparative analysis of the learning preferences was carried out for students of different fields of study at Kyiv National University of Technology and Design. Students of chemical and pharmaceutical specialities are characterised by evident preferences of visual, sensitive, active and sequential styles: the revealed preferences are at the level of 70-80%. The dynamics of changing the learning styles of pharmacy students and correlations between the degree of preference of a style and student’s progress in the study of specific disciplines were studied. The most significant academic progress is demonstrated by students with a preferred sensitive style, as well as a combination of sensitive and visual learning styles. The relative stability of learning styles was proved by the results of the survey for pharmacy students.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12951
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 2310-371X
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derkach_T_Michalko_Ya.pdfОсновна стаття374,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.