Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13264
Title: Дослідження структурних ефектів на базі кулірного трикотажу подвійних пресових переплетень
Authors: Головня, О. В.
Кизимчук, О. П.
Keywords: петля
пресовий накид
нахил петлі
кулірний пресовий трикотаж
взаємодія структурних елементів
прессовый набросок
наклон петли
фактура трикотажа
взаимодействие элементов структуры
loop
tuck half-stitch
incline of loop
surface of knit
interaction between structural elements
Issue Date: 2019
Citation: Головня О. В. Дослідження структурних ефектів на базі кулірного трикотажу подвійних пресових переплетень [Текст] / О. В. Головня, О. П. Кизимчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 2 (132). - С. 60-73.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: На підставі теоретичного аналізу особливостей структуроутворення нерегулярного та регулярного трикотажу пресових переплетень запропонований поділ кулірного трикотажу пресових переплетень за його рисунчастими можливостями на простий та рисунчастий. Критерієм такого поділу визначено чергування петель і пресових накидів у рядах трикотажу або вздовж рядів графічного запису рапорту його в’язання. У простому пресовому трикотажі вказане чергування відсутнє: ряди його графічного запису складають виключно пресові накиди або петлі. У рядах рисунчастого пресового трикотажу наявне чергування петель і пресових накидів. Порівняно з простим, рисунчастий пресовий трикотаж має значно ширші візерункові можливості. У роботі розкриті особливості взаємодії між петлями та пресовими накидами у структурі рисунчастого трикотажу подвійних пресових переплетень. Показано вплив цієї взаємодії на зовнішній вигляд поверхні пресового трикотажу. Розроблено нову структуру рисунчастого трикотажу подвійних пресових переплетень. Показано, що на базі рисунчастого трикотажу подвійних пресових переплетень з розміщенням пресових накидів у одному шарі без зсуву однієї фонтури голок відносно іншої можна отримати структурні ефекти у протилежному шарі петель не лише у вигляді зигзагоподібного розташування петель у петельних стовпчиках, а також одночасно прямі і нахилені петлі, характерні для трикотажу перехресних переплетень, які отримують з використанням правила парної голки. А також інші фактурні ефекти, які базуються на розвертанні петель відносно їх вертикальної осі симетрії, зміні їх розміру та форми. Розроблено трикотаж подвійних пресових переплетень з фактурним ефектом, який може проявлятись з різною інтенсивністю, залежно від кута відбивання світла поверхнею трикотажу. Дана розробка захищена патентом України на корисну модель. Обґрунтовано проектування структур подвійного пресового трикотажу з пресовими накидами у одному шарі з урахуванням взаємодії його структурних елементів між собою та можливістю керування цією взаємодією для отримання трикотажу із заданою фактурою поверхні. Розширення рисунчастих можливостей кулірних пресових структур.
На основании теоретического анализа особенностей структурообразования нерегулярного и регулярного трикотажа прессовых переплетений предложено разделение кулирного трикотажа прессовых переплетений по признаку его рисунчатых возможностей на простой и рисунчатый. Критерием такого разделения определено чередование петель и прессовых набросков в рядах трикотажа или графической записи рапорта его вязания. В простом прессовом трикотаже указанное чередование отсутствует: в его рядах образуются исключительно прессовые наброски или исключительно петли. В рядах рисунчатого прессового трикотажа присутствует чередование петель и прессовых набросков. По сравнению с простым, рисунчатый прессовый трикотаж имеет значительно более широкие возможности узорообразования. В работе раскрыты особенности взаимодействия между петлями и прессовыми набросками в рисунчатом трикотаже двойных прессовых переплетений. Показано влияние этого взаимодействия на внешний вид поверхности прессового трикотажа. Разработана новая структура рисунчатого трикотажа двойных прессовых переплетений. Показано, что на базе рисунчатого трикотажа двойных прессовых переплетений с размещением прессовых набросков в одном слое структуры можно получить структурные эффекты в противоположном слое петель не только в виде зигзагообразных петельных столбиков (как в трикотаже перекрестных переплетений, но без сдвига одной игольной фонтуры относительно другой), но и другие эффекты, которые помимо наклона петель, базируются на разворачивании этих петель относительно общей плоскости размещения остальных петель, разном размере и форме как петель, так и отдельных их участков – палочек и игольных дуг. Разработан трикотаж двойных прессовых переплетений с фактурным эффектом, который может проявляться с различной интенсивностью, в зависимости от угла отражения света поверхностью трикотажа. Эта разработка защищена патентом Украины на полезную модель. Обосновано проектирование структур двойного прессового трикотажа с прессовыми набросками в одном слое благодаря учету взаимодействия их структурных элементов между собой и управление этим взаимодействием для получения трикотажа с заданной фактурой поверхности.
The study of the influence of tuck of one layer of a double tuck knit on the size, shape and disposition of the loops of the opposite layer is the goal of this paper. The overall picture of their interaction has been clarified and the obtained rules has been illustrated by new structure creation. The common positions of the theory of knitting and the structure formation of the weft double knitted fabric, the mechanic of flexible thread, and also the methods of geometric models have been used for this research work. The weft tuck knits have been divided according the alternation of the loops and the tucks in the course. Behind this feature, it was proposed to divide the tuck knitted structures into simple and patterned. In a simple tuck knit, the specified alternation is absent: its courses are formed exclusively tucks or exclusively loops. In the patterned knit, there is an alternation of loops and tucks. The mechanics features of an interaction between loops and tuck stitch in weft double knitted structures have been revealed. The effect of this interaction on the appearance of the knitted fabric surface is shown. The new double tuck knitted structure with improved surface optics has been developed. It is shown that it is possible to obtain structural effects in the one layer of loops based on patterned weft tuck double knitted structure with the placement of tucks in opposite layer of the structure. It is not only the zigzag loop wales (without shifting one needle bed relative to another), but others also, which are based on the unfolding of loops relative to the fabrics surface in addition to the inclination of loops as well as different size and shape of the loops. The knitted fabric of double tuck interloping with an alternating optical effect was developed at the patent level. More reasonable design of double tuck interloping with tucks in one layer due to the interaction of their structural elements as well as an expansion of the pattern possibilities of tuck structures are the practical value of this research.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13264
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V132_P060-073.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.