Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13265
Title: Дослідження зносостійкості малюнків, нанесених на трикотажні полотна різними способами друку
Authors: Жмурак, Т. А.
Білоцька, Л. Б.
Харченко, Ю. М.
Лозовенко, С. Ю.
Keywords: швейні вироби з трикотажних полотен
способи друку на текстильних матеріалах
прямий цифровий друк
трансферний (перевідний) друк
конкурентоспроможність продукції
показники надійності
прогнозування тривкості пофарбування
швейные изделия из трикотажных полотен
способы печати на текстильных материалах
прямая цифровая печать
трансферная печать
конкурентоспособность продукции
показатели надежности
прогнозирование устойчивости окраски
clothes from knitted fabrics
wear resistance
methods of printing on textile fabrics
direct digital printing
transfer printing
product competitiveness
reliability indicators
color stability prediction
Issue Date: 2019
Citation: Дослідження зносостійкості малюнків, нанесених на трикотажні полотна різними способами друку [Текст] / Т. А. Жмурак, Л. Б. Білоцька, Ю. М. Харченко, С. Ю. Лозовенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 2 (132). - С. 74-86.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Забезпечення необхідного рівня якості трикотажних виробів із малюнками, нанесеними різними способами друку. Поставлена мета досягається шляхом дослідження та аналізу стабільності зовнішнього вигляду та форми малюнків, нанесених на трикотажні полотна різних за сировинним складом та видом переплетення, під час експлуатації виробів. Дослідження базувались на системному аналізі та використанні стандартизованих методів визначення показників якості трикотажних полотен і малюнків, нанесених на них різними способами друку. Встановлення видів фізико-хімічних впливів на трикотажні полотна, методів оцінки та нормативного рівня показників проводилось залежно від їх призначення та сировинного складу згідно нормативних вимог. Досліджено вплив прання, прасування, сухого та мокрого тертя на форму, фактуру поверхні, тривкість пофарбування та закріплення малюнків, нанесених на трикотажні полотна різних за сировинним складом та видом переплетення прямим цифровим та трансферним способами друку. Встановлено характер зміни зовнішнього вигляду малюнків, нанесених на трикотажні полотна різних за сировинним складом та видом переплетення прямим цифровим та трансферним способами друку, під дією різних видів фізико-хімічного впливу. Доведено, що рекомендації виробника щодо температури прання, прасування та способу сушіння трикотажних виробів з малюнками, нанесеними прямим цифровим та трансферним способами друку, є обґрунтованими. При виборі способу нанесення малюнків рекомендовано враховувати фактуру поверхні переплетення, сировинний склад та деформаційні характеристики основного матеріалу, зокрема групу розтяжності трикотажного полотна. Результати досліджень впроваджено у виробництво трикотажної продукції підприємства ТОВ «SinglePrint» (м. Київ).
Обеспечение необходимого уровня качества трикотажных изделий с рисунками, нанесенными различными способами печати. Сформулированная цель достигается путем исследования и анализа стабильности внешнего вида и формы рисунков, нанесенных на трикотажные полотна различного сырьевого состава и переплетения, во время эксплуатации изделий. Исследования базировались на системном анализе и использовании стандартизированных методов определения показателей качества трикотажных полотен и рисунков, нанесенных различными способами печати. Определение видов физико-химических воздействий на трикотажные полотна, методов оценки и нормативного уровня показателей проводилось в зависимости от их назначения и состава согласно нормативных требований. Исследовано влияние стирки, глажения, сухого и мокрого трения на форму, фактуру поверхности, прочность окраски и закрепления рисунков, нанесенных на трикотажные полотна различного сырьевого состава и переплетения прямым цифровым и трансферным способами печати. Установлен характер изменения внешнего вида рисунков, нанесенных на трикотажные полотна различного сырьевого состава и переплетения прямой цифровой и трансферной печатью, под воздействием различных видов физико-химического влияния. Доказано, что рекомендации производителя относительно температуры стирки, глажения и способа сушки трикотажных изделий с нанесенными на них прямой цифровой и трансферной печатью рисунками являются обоснованными. При выборе способа нанесения рисунков рекомендуется учитывать фактуру поверхности переплетения, сырьевой состав и деформационные характеристики основного материала, в частности группу растяжимости трикотажного полотна. Результаты исследований внедрены в производство трикотажной продукции ООО «SinglePrint» (г. Киев).
Ensuring the required level of knitwear quality with drawings, applied in various ways of printing. The formulated goal is achieved by studying and analyzing the resistance to operational loads of the form and appearance of the patterns printed on knitted fabrics of various raw materials and weave. The studies were based on system analysis and standardized methods for determining the quality indicators of knitted fabrics on samples with drawings created by various printing methods. Determination of the types of physico-chemical effects on knitted fabrics, assessment methods and the normative level of indicators was carried out depending on their purpose and composition according to regulatory requirements. Report investigated the influence of washing, ironing, dry and wet friction on the shape, surface texture, color fastness and fixing patterns applied to knitted fabrics of various raw materials and interweaving with direct digital and transfer printing methods. The nature of the change in the appearance of patterns printed on knitted fabrics of various raw materials and the interweaving of direct digital and transfer printing under the influence of various types of physico-chemical effects is established. It is proved that the manufacturer's recommendations regarding the temperature of washing, ironing and the method of drying knitwear with drawings are justified. When choosing the method of printed patterns, it is recommended to take into account the type of the weave surface, the raw material composition and deformation characteristics of the base material, in particular, the knit band tensile group. The research results are introduced into the production of knitted products in LLC “SinglePrint” (Kiev).
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.2.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13265
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра моди та стилю (МС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V132_P074-086.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.